ADVANCED EXECUTIVE ASSISTANTS,
SECRETARIES & OFFICE MANAGERS

สู่ความเป็น ‘สุดยอดเลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหาร’ ที่ทรงประสิทธิภาพ
สร้างประสิทธิผลให้ผู้บริหารและเจริญก้าวไกลไร้ขีดจำกัด

 10 – 11 JULY 2018

BANGKOK THAILAND

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900
Email: conference@omegaworldclass.org

10 – 11 กรกฎาคม 2561 | พลาดไม่ได้สำหรับการเรียนรู้ทักษะที่สำคัญที่สุด เพื่อสู่ความเป็น ‘สุดยอดเลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหาร’ ที่ทรงประสิทธิภาพ สร้างประสิทธิผลให้ผู้บริหารและเจริญก้าวไกลไร้ขีดจำกัด
• ค้นพบจุดแข็งแห่งตน สร้างความสามารถจาก ‘เลขาฯสู่ความเป็นผู้นำ’
• สร้างความเป็นทีมที่แข็งแกร่ง สื่อสารส่งเสริมผู้บริหาร บรรลุผลสำเร็จร่วมกัน
• รักษาความน่าเชื่อถือให้ผู้บริหารไว้วางใจและทำงานประสานใจ
• สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกส่วนในองค์กรเกื้อกูลให้ผู้บริหาร
• บริหารวาระและภาระงานที่ประดังถาโถมใส่ผู้บริหารในห้วงเวลาเดียวกัน
• อธิบายความชี้แจงและโน้มน้าวผู้บริหารอื่นๆและพนักงาน
• ทักษะการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารอย่างดีเลิศ
• เข้าใจและสื่อสารท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรมในที่ทำงาน
• บริหารจัดการแก้ไขความไม่สะดวกเพื่อขจัดข้อขัดแย้งและผลกระทบทางลบ
• ทักษะจัดการทางวัฒนธรรมสำหรับเลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารนานาชาติ

ADVANCED KNOW-HOW FOR SUPER EXECUTIVE ASSISTANTS: Develop Your Effectiveness & Efficiency to Improve Your Career Prospects by Becoming a First Class Executive Secretary 
“การสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพ” ในฐานะเลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหาร
• สู่ “สุขภาวะความสมดุลในชีวิตและงาน” ของเลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารชั้นเลิศ
• ความสำเร็จใน “การคิดอย่างแตกต่างสร้างสรรค์” ช่วยแก้ไขปัญหาของผู้บริหาร
• กลยุทธ์ “บริหารเวลาการทำงานให้สำเร็จก่อนกำหนด” จัดระบบระเบียบวิธีทำงานที่ทรงประสิทธิภาพ
“พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ” ที่เลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารควรทราบ
• กฎหมายที่ผู้บริหารต่างชาติในประเทศไทยต้องปฏิบัติซึ่งผู้ช่วยผู้บริหารควรทราบ
• แผนการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของช่วยผู้บริหารการเติบโต
• แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างเลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารด้วยกัน/สานต่อความฝันความปรารถนา

As a Executive Assistant, your responsibility does not start and end with you. Your accountability stretches to your boss, your team, the department and the company as a whole. Your responsibilities require you to be up-to-date with the latest skills & advanced knowledge required for you to optimize the effectiveness and the time of you and your boss. This Summit provides the solid platform for you to enhance your skills if you are willing to learn, grow and accept challenges.” Without delay, therefore Book Your Seats Now for Your Future Success of Your Boos and Yourself.

As Bosses,both individuals and organizations benefit when employees are aware of their full potential and can use it to enhance value to themselves, their bosses and organization. After attending this Summit, your assistants and secretaries will return to their offices armed with updated ideas, strategies and knowledge. Executive Assistants are able to take on new challenges and responsibilities and their managers value the results. Encourage your secretaries & assistants to build valuable skills through this Summit. This investment in professional development as well as recognition of their professional value will come back to you and your company in the form of greater efficiency and exceptional performance.

MEET TOP-NOTCH EXPERTS FROM LEADING ORGANIZATIONS WHO WILL MOVE & MOTIVATE YOU
• Ms. Supar Phokachaipat, Former Chief Officer Corporate Affairs, Allianz Ayudhya
• Ms. Jantana Rittirut, Partner, Kompass Law Ltd.
• Dr. Pattarapong Bhannasiri, 
Executive Assistant to Executive Chairman, True Visions Group Company Limited
• Dr. Malinvisa Sakdiyakorn, Business Owner /Caramel Everyday Extraordinary, Lecturer, Mahidol University International College
• Mr. Niwat Thanpitinan, Managing Director, Propertist
• Ms. Sansanee Hutanuwatr, Former Chief Investment Officer & Deputy Managing Director, Finansa Asset Management
• Ms. Nonglak Thanarak, Former Managing Director, GSI Executive Search
• Dr. Tayat Sriplung, Managing Partner, The Nile Management Consulting

• Dr. Vichakorn Hengsadeekul, Managing Director – Interior Finishing, SIKA
• Dr. Suthon Chutiniyomkarn, Chief Business Development Officer, Deputy Managing Director & COO Praram 9 Hospita
• Ms. Pongtip Thesaphu, Former Vice President of Public Relations Department, Thai TCG

WHO SHOULD ATTEND

This Summit is Suitable & Essential for all Experienced/Senior Executive Assistants, Secretaries, Personal Assistants, Management Assistants, Administrative Assistants, Office Managers, Confidential Secretaries, Departmental Secretaries, HR Managers/Assistants, Legal Secretaries, Training / Department Managers and other administrative professionals who desire to:

• Enhance their contributions to an organization through developing professional and personal strengths
• Achieve better professional results by becoming more effective in all aspects of work
• Boost career success by becoming motivated and directed in proven approach to unlock potentialities  
• Create a more meaningful work and life and creating happiness at every level
• Take a different approach by stepping outside the convention to become successful managers and leaders