CONSTRUCTION CLAIM & DISPUTE

คดีก่อสร้าง

ข้อพิพาทและการเรียกร้องสิทธิในการก่อสร้าง

19 – 20 JULY 2018

BANGKOK THAILAND

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900

EMAIL: CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

เจาะลึกทุกประเด็นสำคัญที่สุดเพื่อความสำเร็จในการบริหารการก่อสร้าง
•  ครอบคลุมประเด็นสำคัญและข้อโต้แย้งในการเรียกร้องและระงับข้อพิพาท
•  ขั้นตอน พยานหลักฐาน และภาระการพิสูจน์
•  รวบรวมข้อพิพาทที่มีการฟ้องร้องคดีการทำงานของวิศวกรที่ปรึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2500 – 2559
•  ข้อสัญญาที่ก่อให้เกิดปัญหา ทางปฏิบัติที่มีการใช้ในการเรียกร้องสิทธิ
•  แนวทางในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการเรียกร้องสิทธิ

แก่นความรู้ กรณีศึกษาและประสบการณ์จริงในการบริหารข้อพิพาทและการเรียกร้องสิทธิ

สิทธิที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
การประเมินความสำคัญของเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในวงการก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน
กรณีศึกษาบรรทัดฐานของศาล
กรณีศึกษาแนวทางในการรับมือ Contractor ที่มีปัญหา
กรณีศึกษาการบริหารสัญญา กับ บุคคลนอกสัญญา
การป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งในการก่อสร้าง

คดีก่อสร้าง : ข้อพิพาทและการเรียกร้องสิทธิในการก่อสร้าง
1. สิทธิที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง : สัญญาก่อสร้าง 101
• สัญญาก่อสร้างในมุมมองของวิศวกร นักกฎหมาย และบัญชีสรรพากร ในประเด็นสำคัญต่าง ๆ เช่น การเกิดสัญญา การผิดสัญญา ระยะเวลา ค่าเสียหาย สาเหตุ การบอกกล่าว การเลิกสัญญา
• ประเภทของสัญญาก่อสร้าง (Construction, Design & Built, EPC/turnkey, PPP Gross/Net)
• รูปแบบของสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสัญญาในประเทศไทย ที่นิยมใช้กัน และผลทางกฎหมาย
• ตัวอย่างของบริบทในสัญญาที่พึงระมัดระวัง เช่น Advance Payment, หนังสือค้ำประกันธนาคาร, Completion, Defect, handover, งวดการจ่ายเงินที่เหมาะสม, ประเภทของการประกันภัย

2. Work Shop : การประเมินความสำคัญของเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในวงการก่อสร้าง Letter of Comfort, Letter of Intent, Term Sheet, MOU, TOR, Practical Completion
• หลักการวิเคราะห์เอกสารว่ามีผลผูกพันทางกฎหมายอย่างไร
• การประเมินและ แนวทางในการจัดการเอกสาร เพื่อลดระดับความเสี่ยงในการเกิดข้อพิพาท

3. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
• หลักการทั่วไปตาม กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
• TOR ประเด็นที่พึงระวัง : สเปคเทียบเท่า การชี้ขาดการประกวดราคา
• Joint Venture & Consortium สัญญา การลงนาม การทำหนังสือค้ำประกัน
• การขอขยายระยะเวลาตามสัญญา การขอแก้ไขสัญญา ที่มักจะไม่ได้รับอนุญาต
• การโอนสิทธิตามสัญญาก่อสร้างในภาครัฐ การโอนสิทธิการรับเงิน
• การหารือ หาบรรทัดฐาน การขอคำแนะนำ คำชี้ขาด และอุทธรณ์คำสั่ง
• แนวทางการระงับข้อพิพาทภาครัฐ

4. การจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชน
• ประเด็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับ เวลา คุณภาพ และราคาการบันทึกและระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสม เช่น สัญญาและ เอกสารประกอบ Site Instruction, Weekly Meeting
• ปัญหาในทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจ่ายเงิน แนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหา เช่น การออก IPC การแยกงาน VO กับงานเพิ่มหรืองานลด แนวทางการจ่ายเงินระหว่างเกิดข้อพิพาท
• ปัญหาในทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการส่งมอบงานที่เหมาะสม การส่งมอบงานล่าช้า การส่งมอบงานบางส่วน การใช้งานในระหว่างก่อสร้าง การทิ้งงาน
• แนวทางในการแก้ไขปัญหา ในกรณีที่ผู้เกี่ยวข้องในโครงการสร้างปัญหา ในมุมมองของเจ้าของงาน ที่ปรึกษา ผู้รับเหมา ฯลฯ
• แนวทางในการดำเนินงาน เมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลา หรือถูกสั่งหยุดงาน
• หน่วยราชการสั่งให้หยุดงาน เจ้าของโครงการและ Contractor จะดำเนินการอย่างไร
• Contractor หลักถูกเลิกสัญญา Sub Contractor ควรดำเนินการอย่างไร

5. กรณีศึกษา บรรทัดฐานของศาลที่วางแนวการตีความสัญญาก่อสร้าง
• หลักการตีความ การตีความตามสัญญา การตีความตามข้อเท็จจริง และการตีความตามพฤติกรรม ตัวอย่างเช่น การมอบอำนาจ สัญญาลงวันที่ย้อนหลัง ต้องมีพยานหรือไม่ ลงนามฝ่ายเดียวในสัญญาผูกพันอย่างไร
• ข้อตกลงในการจำกัดความรับผิด หรือเพิ่มความรับผิด ใช้ได้เพียงใด
• เกณฑ์ในการพิจารณาว่า คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบเพียงใด
• ปัจจัยที่ทำให้ข้อตกลงที่เขียนไว้เป็นอย่างดี ใช้บังคับไม่ได้
• ข้อกำหนดที่ทำให้ได้ไม่คุ้มกับเสีย

6. กรณีศึกษา แนวทางในการรับมือ Contractor ที่มีปัญหา
• สิทธิและผลในทางกฎหมาย เมื่อผู้เกี่ยวข้องผิดสัญญา ใน ประเด็นเรื่อง เวลา คุณภาพ และราคา
• เช่น ล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญ ทำงานบกพร่องจนเกิดความเสียหาย แจ้งส่งมอบงานที่ไม่สมบูรณ์ ทิ้งงาน ลดงานแล้ว ลดงานอีกจนมูลค่าของเงินที่จ่ายมากกว่างานที่ทำเสร็จ การจ่ายเงินในระหว่างที่งานล่าช้า
• ผู้รับเหมาจึงยึดอาคารเป็นประกันทำได้เพียงใด เจ้าของโครงการยึดไซท์ ทำอย่างไร การลงบันทึกประจำวัน
• ทางเลือกระหว่าง ฟ้องบังคับตามสัญญา หรือเลิกสัญญาแล้วเรียกค่าเสียหาย

7. กรณีศึกษา การบริหารสัญญา กับ บุคคลนอกสัญญา
• กรณีที่ผู้ก่อสร้างก่อความเสียหายให้แก่บุคคลภายนอก ทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ผู้เสียหายสามารถ ดำเนินการอย่างไรได้บ้าง
• บริษัทประกันภัยต้องรับผิดชอบเพียงใด
• แนวทางในการเคลมประกันเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหายที่เกิดจากการก่อสร้าง

8. เวทีเสวนาว่าด้วย ประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งในการก่อสร้าง
• แนวทางในการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้ง
• การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่ดี การตรวจสอบพยานหลักฐาน ปัจจัยที่ช่วยในการระงับข้อพิพาท สภาวิศวกร อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ วิศวกรอาวุโส
• กรณีศึกษา ทางเลือกในการเจรจาต่อรอง แนวทางที่นิยมและประสบความสำเร็จ
• เวลาที่เหมาะสมในการยุติการเจรจาต่อรอง

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในทางกฏหมายและการบริหารการก่อสร้าง

•  Mr. Mongkol Vutthithanakul, Former Partner, Price Sanond Prabhas & Wynne
•  Mr. Niwat Thanpitinan, Managing Director, Propertist Co.,Ltd.
•  Mr. Kecha Thirakomen, Chief Executive Officer, EEC ENGINEERING NETWORK
•  Mr. Nopparat Narin, Assistant Managing Director, Project Planning Service PCL
•  Dr. Phatsaphan Charnwasununth, Department of Civil Engineering,  Khon Kaen University