CONSTRUCTION CLAIM & DISPUTE

คดีก่อสร้าง

ข้อพิพาทและการเรียกร้องสิทธิในการก่อสร้าง

 20 – 21 MARCH 2018

BANGKOK THAILAND

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900

EMAIL: CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

เจาะลึกทุกประเด็นสำคัญที่สุดเพื่อความสำเร็จในการบริหารการก่อสร้าง
•  ครอบคลุมประเด็นสำคัญและข้อโต้แย้งในการเรียกร้องและระงับข้อพิพาท
•  ขั้นตอน พยานหลักฐาน และภาระการพิสูจน์
•  รวบรวมข้อพิพาทที่มีการฟ้องร้องคดีการทำงานของวิศวกรที่ปรึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2500 – 2559
•  ข้อสัญญาที่ก่อให้เกิดปัญหา ทางปฏิบัติที่มีการใช้ในการเรียกร้องสิทธิ
•  แนวทางในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการเรียกร้องสิทธิ

แก่นความรู้ กรณีศึกษาและประสบการณ์จริงในการบริหารข้อพิพาทและการเรียกร้องสิทธิ
๐  สิทธิที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
๐  ข้อสัญญาที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทได้ง่าย
๐  การ Claim ของผู้รับจ้าง (ผู้รับเหมา, ผู้รับเหมาช่วง, ที่ปรึกษา, วิศวกรผู้ควบคุมงาน, สถาปนิก)
๐  การ Claim ของผู้รับจ้างที่เกี่ยวกับเรื่องเงินและเวลา
๐  การ claim ฝ่ายผู้ว่าจ้าง (ผู้ว่าจ้าง, ผู้รับเหมาหลัก)
๐  ขั้นตอนการใช้สิทธิ Claim
๐  มาตรการ Sanction ของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
๐  อำนาจของศาลในระหว่างมีข้อพิพาท

คดีก่อสร้าง : ข้อพิพาทและการเรียกร้องสิทธิในการก่อสร้าง
1. สิทธิที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
•  ประเภทของสัญญาก่อสร้าง (Construction, Design & Built, EPC/turnkey) มีผลแตกต่างกันในทางวิศวกรรมและกฎหมายอย่างไร
• สิทธิขั้นพื้นฐานที่ทั้งสองฝ่ายควรจะกำหนดไว้ เพื่อให้งานสำเร็จ
การป้องกันการเกิดข้อพิพาท และรักษาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่สัญญา
• ทำไมหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ว่าจ้าง มักจะต้องร่วมรับผิดทุกครั้ง กรณีที่มีความเสียหายจากโครงการก่อสร้างต่าง ๆ

2. ข้อสัญญาที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทได้ง่าย
ประเภทของข้อสัญญาที่ทำให้เกิดข้อพิพาท หรือก่อให้เกิดผลกระทบในด้านภาษี และสิทธิตามกฎหมาย เช่น การโอนสิทธิรับเงินค่าจ้าง และการมอบอำนาจ ทำได้เร็วที่สุดเมื่อใด ความสับสนระหว่างตรวจรับมอบงานกับการตรวจงานเพื่อจ่ายเงินต่างกันอย่างไร ค่าจ้างเหมารวมอะไรบ้าง Advance Payment ที่ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายมีด้วยหรือ การหัก Retention ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกับเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ การกำหนดหน้าที่ในการประสานงานกับชุมชนที่ครอบครองพื้นที่ การเฉลี่ยและผลักภาระความเสี่ยงภัยโดยใช้การประกันภัยมีจุดอ่อนอย่างไร การจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของผู้รับจ้าง มีข้อจำกัดหรือไม่ เปลี่ยนผู้รับเหมาระหว่างก่อสร้าง จะมีปัญหาอย่างไร

3. การ Claim ของผู้รับจ้าง (ผู้รับเหมา, ผู้รับเหมาช่วง, ที่ปรึกษา, วิศวกรผู้ควบคุมงาน, สถาปนิก)
ข้อพิพาทที่ผู้รับจ้างมักจะอ้างขึ้นมาเพื่อเรียกร้องจากผู้ว่าจ้าง ข้อสัญญาที่สนับสนุนการเรียกร้องผู้รับจ้าง หลักฐานการสนับสนุน ภาระการพิสูจน์
•  แบบของ TOR ที่ไม่เป็นธรรม และมีผลเสียหายกับผู้รับจ้างที่ไม่สามารถปฏิเสธได้
•  ชนะประมูล หรือเสนอราคาต่ำสุด แต่ไม่เรียกทำสัญญา
•  ไม่ส่งมอบพื้นที่ หรือส่งมอบบางส่วนแต่กระทบกับแผนการทำงาน
•   Nominated Subcontractor
•  ไม่ตัดสินใจในเรื่องสเปคเทียบเท่า
•  ไม่รับมอบงาน

4.  การ Claim ของผู้รับจ้างที่เกี่ยวกับเรื่องเงินและเวลา
ข้อพิพาทที่ผู้รับจ้างมักจะอ้างขึ้นมาเพื่อเรียกร้องจากผู้ว่าจ้าง ข้อสัญญาที่สนับสนุนการเรียกร้องผู้รับจ้าง หลักฐานการสนับสนุน ภาระการพิสูจน์ โดยเน้นในเรื่องเงินและเวลา
ไม่จ่ายเงินค่าจ้าง ค่าใช้จ่าย เงินทดรองจ่าย
ยึดหน่วงเงินค่าจ้าง ขอหักกลบ
ไม่คืนหลักประกัน
เหตุสุดวิสัย
ไม่ยอมรับว่าเป็นคำสั่งเปลี่ยนแปลงงาน
ไม่ยอมจ่ายค่าใช้จ่าย และค่าจ้างในระหว่างที่เกิดความล่าช้าเพราะบุคคลภายนอก หรือผู้รับจ้างรายอื่น
   
5.  การ claim ฝ่ายผู้ว่าจ้าง (ผู้ว่าจ้าง, ผู้รับเหมาหลัก)
ข้อพิพาทที่ผู้ว่าจ้างมักจะอ้างขึ้นมาเพื่อเรียกร้องจากผู้รับจ้าง ข้อสัญญาที่สนับสนุนการเรียกร้องผู้ว่าจ้าง หลักฐานการสนับสนุน ภาระการพิสูจน์
ไม่ยอมมาทำสัญญา
ไม่เริ่มงาน
ไม่วางหลักประกัน
ไม่รับมอบพื้นที่
ตรวจงาน แต่ไม่ได้รับมอบงาน
 งานไม่ตรงตามสัญญา มีการเปลี่ยนแปลงงานโดยไม่ได้ขออนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
งานไม่เสร็จ ล่าช้า
ทิ้งงาน
งานชำรุดบกพร่อง แก้ไขไม่ได้ หรือไม่มาแก้ไข

6. ขั้นตอนการใช้สิทธิ Claim
ขั้นตอนในการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย จะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้าง แต่ละขั้นตอนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร ทำตามขั้นตอนแล้ว จะได้ประโยชน์อย่างไร ความผิดพลาดไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนจะส่งผล ซึ่งอาจทำให้ Claim ไม่ได้ หรือเกิดความล่าช้าออกไป การเพิ่มระยะเวลารับประกัน หรือลดค่าจ้างบางส่วน จะมีผลกระทบอย่างไรกับคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย แนวทางการในการระงับข้อพิพาท
•  การทำหนังสือเรียกร้อง
•  การส่งคำบอกกล่าว
•  การเจรจาต่อรอง
•  การขอความเห็นจากผู้ควบคุมงาน หรือที่ปรึกษา
•  การขอความเห็นจาก DAB
•  การเสนอข้อพิพาทเพื่อให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด
•  การฟ้องร้องต่อศาล

7.  มาตรการ Sanction ของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
•  การบอกกล่าวเลิกสัญญา อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าต่างฝ่ายต่างบอกเลิกสัญญา
•  การยึด Site VS การทิ้งงาน
•  ทางเลือก ในการบังคับตามสัญญา แล้วเรียกค่าเสียหาย หรือเลิกสัญญา วิธีการไหนดีกว่ากัน
•  การบันทึกข้อเท็จจริงที่สถานีตำรวจ
•  การดำเนินคดีอาญา ในเรื่องทรัพย์ ฉ้อโกง และบุกรุก

8.  อำนาจของศาลในระหว่างมีข้อพิพาท
•  การขอรับคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว (injunction) ก่อนฟ้องคดี และหลังฟ้องคดี
•  การคัดค้าน และการขอยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
•  การบังคับคดี และการขอทุเลาการบังคับคดี
•  อำนาจของศาลในคดีล้มละลาย

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในทางกฏหมายและการบริหารการก่อสร้าง

Mr. Mongkol Vutthithanakul, Former Partner, Price Sanond Prabhas & Wynne
Mr. Niwat Thanpitinan, Managing Director, Propertist Co.,Ltd.
Mr. Kecha Thirakomen, Chief Executive Officer, EEC ENGINEERING NETWORK
Mr. Nopparat Narin, Assistant Managing Director, Project Planning Service PCL
Mr. Tada Sastarasatit, Senior Partnar, Siam City Law Offices Ltd.
Dr. Phatsaphan Charnwasununth, Department of Civil Engineering,  Khon Kaen University