DRAFTING & NEGOTIATING ‘COMMERCIAL CONTRACT’

THE MUST ATTEND for ‘NON-LEGAL PROFESSIONALS’

หลักสูตรเจาะลึกฝึกปฏิบัติที่นักบริหารซึ่งไม่ใช่นักกฎหมาย ‘เรียนรู้มั่นใจไม่ให้พลาด

 

 12 – 13 JUNE 2018
BANGKOK THAILAND
ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900
EMAIL: CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

‘สัญญาที่รัดกุม’ เป็นเกราะป้องกันความพลาดพลั้ง ขจัดข้อผิดพลาด ลดความเสี่ยงเลี่ยงความเสียหายแก่องค์กร’
การร่างสัญญาการค้าและการเจรจาสัญญาธุรกิจเป็นภาระหน้าที่สำคัญอันยิ่งยวดของผู้บริหารทุกคน เพื่อให้บรรลุความสำเร็จภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เต็มไปด้วยความซับซ้อน และความไม่แน่นอน

สัญญาธุรกิจที่สำคัญๆ ล้วนนำมาซึ่งข้อผูกมัดที่เข้มงวด ผู้บริหารอย่างท่านจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพช่วยลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด โดยยังคงตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

‘หลักสูตรเจาะลึกและฝึกปฏิบัตินี้’ มุ่งปูพื้นฐานแก่ ‘ผู้บริหารที่ไม่ได้เป็นนักกฏหมาย’ ที่ต้องบริหารจัดการสัญญาการค้าในเกมการดำเนินธุรกิจให้เข้าใจถึงโครงสร้างและเงื่อนไขของสัญญา การร่างสัญญาที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจ, การเจรจาต่อรองเพื่อการทำสัญญาที่เป็นธรรม, รูปแบบข้อสัญญาที่ดีและข้อสัญญาที่บกพร่องทั้งประเด็นร้อนและข้อผิดพลาดที่มักมีอยู่ในสัญญาการค้า ตลอดจนการดำเนินการให้บรรลุตามข้อตกลงการละเมิดสัญญาและการตีความตามสัญญาที่อาจเกิดขึ้นได้

COURSE LEADER
Mr. Wasantachai Watanavongvisudhi Partner, ILCT / International Legal Counsellors (Thailand)
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจะนำท่านเข้าสู่ความเข้าใจในหลักพื้นฐานของสัญญาการค้า สัญญาการค้ารูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับธุรกิจการค้า, การใช้หลักการกฎหมายสัญญาชี้ถึงผลลัพธ์ของการละเมิดการเยียวยาทางเลือกในการ ระงับข้อพิพาท พร้อมด้วยตัวอย่างและแบบฝึกหัดในการเขียนข้อสัญญาการค้า บทเรียนจากกรณีศึกษาคำพิพากษาในอดีต การตีความ การวิเคราะห์ของข้อตกลงและเงื่อนไขมาตรฐาน เพื่อให้ท่านสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ในการร่างสัญญาและเจรจาได้อย่างแท้จริง

ESSENTIAL LESSONS | NON-LEGAL PROFESSIONALS NEED ‘CONTRACT DRAFTING’ SKILLS

 • PRINCIPLES| พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญา, ประเภท หลักกฎหมายที่นำไปสู่ข้อตกลง การละเมิด
 • TYPES OF AGREEMENTS | รูปแบบข้อตกลงที่แตกต่าง เหตุข้อตกลงจึงมีความแตกต่าง
 • KEY ISSUES | ประเด็นสำคัญในสัญญาทางการค้า ข้อเสนอ ข้อพิจารณาและการยอมรับ
 • ‘PRE-CONTRACTUAL’ STAGE | ระยะเตรียมการยกร่างสัญญาการค้าที่ต้องรอบคอบ 
 • KEY FEATURES OF CONTRACT| ลักษณะสำคัญของสัญญาทางการค้าที่ต้องเข้าใจ
 • LEGAL TERMS | ข้อความทางกฎหมายที่จำเป็นในการร่างและเจรจาสัญญาการค้า
 • WHAT LEAD TO CONTRACT ‘FAILURE’ | สาเหตุที่ทำให้สัญญาพบความล้มเหลว
 • WHAT LEAD TO CONTRACT ‘SUCCESS’ | สาเหตุที่ทำให้สัญญาบรรลุความสำเร็จ
 • WORKSHOP I >’DRAFTING GOOD CONTRACTS’ “ภาคปฏิบัติ-แบ่งกลุ่มลงมือร่างสัญญาที่ดี”
 • WORKSHOP II > CONTROLLING NEGOTIATION INTO THE AGREEMENT 
 • POST WORKSHOP> CONSTRUCTION CONTRACT | กรณีศึกษาพิเศษ – ‘สัญญาก่อสร้าง’
 • DISCUSSION Q&A | ทบทวนเนื้อหาสาระ อภิปรายปัญหา พร้อมตอบข้อซักถามทั้งหมด

หลักสูตรที่ท่านไม่ควรพลาดเพื่อวางพื้นฐานการร่างสัญญาการค้าและการเจรจาสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลตรงเป้าหมาย