‘Drafting, Negotiating & Managing’

SUCCESSFUL CONSTRUCTION CONTRACTS Summit 2018

สัญญาก่อสร้าง’ กลยุทธ์การร่างสัญญา เจรจาแก้ไขข้อพิพาท บริหารความเสี่ยงในสัญญาก่อสร้าง

7 – 8 JUNE 2018

BANGKOK THAILAND

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900

EMAIL: CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

‘สัญญาก่อสร้าง’ กลยุทธ์การร่างสัญญา เจรจาแก้ไขข้อพิพาทบริหารความเสี่ยงในสัญญาก่อสร้าง
ด้วยเทคนิคปฏิบัติที่เป็นเลิศ เรียนรู้และปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายและสัญญาก่อสร้างจากองค์กรชั้นนำ

CONFERENCE HIGHLIGHTS: Best Practices You Must Learn to Ensure the Success of Your Contracts

  กฎหมายในการร่างสัญญาก่อสร้างข้อพิจารณาในสัญญา ประเด็นสำคัญ คำแนะนำ ตัวอย่างเงื่อนไข
  การเจรจายกร่างสัญญา การเตรียมการระยะแรกคำสำคัญในร่างสัญญา ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเสมอ
  แนวทางปฏิบัติและการวิเคราะห์ด้านกฎหมายเกี่ยวกับเงื่อนไขและการจัดการสัญญาก่อสร้างแบบต่างๆ
•  การวางแผนภาษีและประเด็นภาษีในข้อสัญญาเพื่อลดภาระและความเสี่ยงด้านภาษีของโครงการก่อสร้าง
•  กลไกในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในสัญญาก่อสร้าง/ข้อความในสัญญาที่ระบุวิธีการแก้ไขข้อพิพาท
  การจัดการข้อพิพาทในโครงการก่อสร้าง การพิจารณาประเด็นข้อสัญญา การป้องกันและการลดข้อพิพาท
  กรณีศึกษาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในโครงการก่อสร้าง ผลกระทบและข้อจำกัดเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยในสัญญา
•  การเจรจาและบริหารประเด็นสัญญาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงงานที่เกิดขึ้นในโครงการเพื่อลดผลกระทบ
  การบริหารความเสี่ยงด้านสัญญาและลักษณะที่สำคัญของสัญญา EPC Turnkey และ Design-Build
•  กลยุทธ์ด้านสัญญาช่วงการปิดโครงการ-เตรียมการเอกสารสัญญา-พิจารณาภาระผูกพันของคู่สัญญา
•  กรณีศึกษาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในโครงการก่อสร้างและเทคนิคการแก้ไขข้อพิพาทในโครงการที่ยุ่งยากซับซ้อน
  การใช้อนุญาโตตุลาการแก้ไขข้อพิพาท ข้อควรทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้อนุญาโตตุลาการ

10 KEY BENEFITS OF ATTENDING THIS SUMMIT
1. Learn how to manage the practical and legal implications of construction contract management
2. Learn how to minimize any contract risks in different types of contracts: Legal & Tax aspects
3. Learn how to understand legal key words and clauses frequently referred in construction contracts
4. Learn how to negotiate favorable terms and conditions and make revisions to the contracts
5. Learn how to address contractual issues involved various construction projects occurrences / circumstances
6. Learn to address potential problems and procedure to solve them efficiently and ensure project continuity
7. Learn practical steps to resolve claims effectively and minimize risks of the construction projects
8. Learn to handle diverse legal and practical views from various construction dispute scenarios
9. Learn how to manage negotiation and dispute resolution strategies for your construction projects
10. Learn to ensure the balance of risks and avoid contractual pitfalls as well as leads to successful projects

24 ประเด็นสำคัญที่ท่านต้องรู้ก่อนใครเพื่อบริหารสัญญาก่อสร้างสู้ความสำเร็จของโครงการ
1. มุมมองทางกฎหมายในการร่างสัญญาก่อสร้าง ข้อพิจารณาในประเด็นสำคัญ ๆ
2. ตัวอย่างเงื่อนไขที่สำคัญในสัญญาก่อสร้าง ข้อควรระวังในสัญญา ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น
3. คำสำคัญและข้อความ: ตัวอย่างของคำสำคัญและข้อความที่ต้องมีและไม่ควรมีในสัญญาต้องหลีกเลี่ยง
4. การเจรจาข้อสัญญาระหว่างคู่สัญญา: เทคนิค ประเด็นสำคัญ ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นเสมอ
5. เงื่อนไขและการบริหารจัดการสัญญาก่อสร้างลักษณะต่างๆ
6. การจ่ายแบบตามช่วงเวลาที่กำหนดค่าเสียหาย (เบี้ยปรับจากงานล่าช้า)
7. คำสั่งเปลี่ยนแปลงงานและการบอกเลิกสัญญา ข้อพิจารณาทางกฎหมาย จากประสบการณ์จริง
8. แนวทางการปรับและแก้ไขสัญญา: ประเด็นทางกฎหมายที่พบบ่อยในสัญญาก่อสร้าง
9. การวางแผนภาษีและการพิจารณาประเด็นสำคัญในข้อสัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นภาษี
10. เทคนิคการลดภาระและความเสี่ยงด้านภาษีของโครงการก่อสร้าง
11. การทบทวนประเด็นภาษีที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไขสำหรับโครงการก่อสร้างทั้งในและต่างประเทศ
12. กลไกในการแก้ไขปญหาข้อพิพาทในสัญญาก่อสร้าง
13. การจัดการ การป้องกันและการลดข้อพิพาท ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง
14. ข้อความในสัญญาที่ระบุวิธีการแก้ไขข้อพิพาทหากมีขึ้น
15. การใช้อนุญาโตตุลาการแก้ไขข้อพิพาท ข้อควรทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้อนุญาโตตุลาการ
16. ความแตกต่างระหว่าง Arbitration และ Litigation ข้อดีของการใช้อนุญาโตตุลาการ
17. กรณีศึกษาการใช้อนุญาโตตุลาการในประเทศและต่างประเทศ
18. กลไกอนุญาโตตุลาการแบบเฉพาะกรณีหรือแบบเชิงสถาบันที่เหมาะสมในเงื่อนไขสถานการณ์
19. กลยุทธ์และกระบวนการไกล้เกลี่ยข้อพิพาท และแนวปฏิบัติในประเทศไทย และ คำแนะนำในการร่างข้อกำหนดในสัญญา
20. กรณีศึกษาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในโครงการก่อสร้าง
21. ผลกระทบและข้อจำกัดเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยในสัญญา การแก้ไขข้อพิพาทในโครงการที่ยุ่งยากซับซ้อน
22. การเปลี่ยนแปลงงานที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ การเจรจาและบริหารจัดการประเด็นสัญญา
23. การวางโครงสร้างสัญญาเพื่อช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงงาน
24. แนวทางและวิธีการเคลมสัญญาที่เกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงงาน

WHO SHOULD ATTEND
1. Owners/developers, Project Companies, Government Bodies working on construction projects
2. Construction project practitioners involved in the management of construction contracts
3. General counsels, legal counsels and chief of contracts working on contract claims and disputes resolution
4. Contractors/subcontractors and/or suppliers working on project contracts and/or agreements
5. PLUS All concerned with managing & negotiating construction contracts; i.e. Business Development
Managers | Construction Contract Managers | Construction Developers | Construction Project Managers |
Consulting Engineers | Contract Administrators | Contractors Sub-Contractors | Engineering Professionals
Arbitrators | In-House Legal Counsel | Insurance & Risk Managers | Operation Managers Contract Lawyers |
Project Risk Management Managers| Purchasing Procurement Managers | Strategic Planning Managers

KEY TAKEAWAYS
 Appropriate contractual framework for the effective delivery of your capital projects
 Proper use of recommended terms and conditions in the contracts to protect you company
 Improved construction contract management & claims process throughout the whole phases
 Effective document control & reporting in compliance with contract requirements & project
 Cooperative negotiation skills for dispute avoidance strategies and tactics

‘LEARN & CONSULT WITH TOP-NOTCH EXPERTS FROM LEADING FIRMS for Proven Strategies, Insights & Practical Advice – How to Effectively Draft, Negotiate & Resolve Dispute in Construction Contracts

• Mr. Mongkol Vutthithanakul, Managing Director, Lamlert Industry Co., Ltd.
• Mr. Nopparat Narin, Assistant Managing Director, Project Planning Service PCL.
• Mr. Wasantachai Watanavongvisudhi, Partner, International Legal Counsellors (Thailand) Ltd.
• Mr. Niwat Thanpitinan, Managing Director, Propertist Co.,Ltd.
• Dr. Phatsaphan Charnwasununth, Department of Civil Engineering, Khon Kaen University
• Mr. Kecha Thirakomen, Chief Executive Officer, EEC ENGINEERING NETWORK
• Mr. Lersak Kancvalskul, Partner, LS Horizon
• Mr. Tada Sastarasatit, Senior Partner, Siam City Law Offices Ltd.