EXPATRIATE LAW & TAXATION IN THAILAND

กลยุทธ์กฏหมายและภาษีการจ้างงานชาวต่างชาติ

15 – 16 MAY 2018

BANGKOK THAILAND
ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900
EMAIL: CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

MOVING FORWARDS TO GLOBAL MARKETS FOR FUTURE SUCCESS

“รุกคืบแผ่ขยายธุรกิจสู่นานาชาติ” คือวิสัยทัศน์ที่ต้องอาศัย “การจ้างงานมืออาชีพชาวต่างชาติ” เข้ามาเสริมทัพก่อนบุกออกต่างประเทศหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของการบริหารบุคลากรขององค์กรยุค AEC… ปัญหาสำคัญในการจ้างงานชาวต่างชาติที่พบเสมอ คือ “ความยุ่งยากซับซ้อน” กฏระเบียบและขั้นตอนการว่าจ้างชาวต่างชาติในรูปแบบต่างๆและที่เปลี่ยนแปลงใหม่ “การวางแผนการจัดการ ทางภาษีของนายจ้างในการจ้างชาวต่างชาติ” คือเรื่องใหญ่อีกประการที่สำคัญยิ่งซึ่งหากไม่รู้จริงจะกลายเป็นต้นทุนที่สูงมาก

หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารการจ้างงานชาวต่างชาติ” ครอบคลุมประเด็นสำคัญว่าด้วยข้อกฎหมายประเด็นภาษี สัญญาจ้างเพื่อทำให้ องค์กรสามารถแข่งขันในการสรรหาว่าจ้างมืออาชีพชาวต่างชาติได้โดยเรียบร้อย ความเสี่ยงน้อย และมีความคุ้มค่าสำหรับองค์กร

ข้อบังคับตามกฏหมาย สัญญาจ้างและการเลิกจ้างชาวต่างชาติ กลยุทธ์ทางภาษีสำหรับนายจ้างในการจ้างชาวต่างชาติ เจาะลึก มาตรการลดหย่อนภาษีชาวต่างชาติใน ROH, IHQ, IPC & ITC

DAY 1 | Legal Compliance, Contract Drafting & Termination of Employment
Expatriate Employment: Latest Legal, Employment Contract, Obligation, Dispute & Practical Updates
• Updated กฎหมายที่เกี่ยวข้องการจ้างพนักงานต่างชาติ
• พนักงานต่างชาติกับการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานของไทย
• ตัวอย่างและประเด็นสำคัญในการร่างสัญญาจ้างพนักงานต่างชาติ
• การจ้างงานแบบ Secondment
• Non-competition/Non-solicitation และ Confidentiality clauses
• การดำเนินการทางวินัยและการเลิกจ้างพนักงานต่างชาติ
• แนวทางการใช้สิทธิเรียกร้องของพนักงานต่างชาติ
   – พนักงานตรวจแรงงาน
   – อนุญาโตตุลาการ
   – ศาล
• ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานต่างชาติในประเทศไทย

Mr. Tada Sastarasatit
Senior Partner
Siam City Law Offices Ltd.

• ข้อกฏหมายหลัก: หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการขออนุญาต ทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทย สำหรับรูปแบบขององค์กร ธุรกิจ ประเภทต่างๆ
• ปัญหาที่เกิดขึ้น: การขอรับใบอนุญาตทำงานให้กับชาวต่างชาติ
• ประเด็นสำคัญ: การร่างสัญญาจ้างผู้ชำนาญการชาวต่างชาติ
• ขั้นตอนที่พลาดไม่ได้: การดำเนินการทางวินัยและการเลิกจ้างชาวต่างชาติ
• ถาม-ตอบเจาะลึก: ปัญหาและประเด็นในการปฏิบัติภายในองค์กรแต่ละแห่ง

Will provide legal considerations and its implication with insightful and practical perspectives. It will focus how to deal with inbound expatriate, tax issues & employment contracts. The session will cover key terms, definition, interpretation and application of Thailand Expatriate Employment Law.

จะเน้นความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำผู้ชำนาญการชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย ตลอดจนศึกษาถึงแนวทางเบื้องต้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดวางรูปแบบองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว เนื้อหาจะครอบคลุมถึง

หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต ใบอนุญาตทำงาน และการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยของคนต่างชาติ รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นในการเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ของนักลงทุนต่างชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนในเรื่องของอัตรากำลังคน ตลอดจนวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทยสำหรับรูปแบบขององค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ อาทิเช่น สำนักงานผู้แทน ของนิติบุคคลต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติและสำนักงานสาขา บริษัทจำกัด ฯลฯ และปัญหา ที่เกิดขึ้นในการขอรับใบอนุญาตทำงานให้กับผู้ชำนาญการชาวต่างชาติ

Ms. Jantana Rittirut
Partner
Kompass Law Ltd.

Jantana advises clients on Thailand investment laws, corporate law, property law and condominium act, intellectual property law, as well as, other regulatory company secretarial matters. She assists clients in seeking investment promotion for doing business in Thailand and in applying for incentives and privileges as granted by the Board of Investment (“BOI”) under the Thai Investment Promotion Act. Ms. Rittirut also advises and assists clients in labor matters involving compliance with labor protection and labor relations laws, as well as in preparation of work rules, workmen’s compensation, social security, provident fund, etc. In addition, she advises clients regarding work permit and visa matters including permanent residence and naturalization

She also coordinated with various Thai government authorities, e.g., Immigration Bureau, Board of Investment, Department of Employment, Department of Lands and Department of Business Development to assist clients on relevant Thailand Investment laws applicable to investment and its structure

Day 2 | Employer’s Tax Strategies & Planning in Hiring Expatriate Employee
Is set out to share key concept and practices on the tax related issues i.e. what form of employment arrangement, taxation of expat’s salary and benefit in Thailand, how to design package and planning idea and how to minimize questions from tax authority.

เป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นทางภาษีที่พึงต้องระวัง เช่น เรื่องของสัญญาจ้างงานที่มีผลทำให้การคำนวณภาษี ออกมาแตกต่างกัน เงินได้ประเภทใดบ้างที่ควรถือเป็นประโยชน์เพิ่ม จะออกแบบ Package อย่างไรจึงจะประหยัดภาษีให้กับบริษัทได้ และจะทำอย่างไร ถึงจะลดความเสี่ยงจากการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่รวมทั้งเจาะลึก มาตรการลดหย่อนภาษีชาวต่างชาติใน ROH, IHQ, IPC & ITC

• ข้อกฏหมายหลัก | หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทยสำหรับรูปแบบขององค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ
• ปัญหาที่เกิดขึ้น | การขอรับใบอนุญาตทำงานให้กับชาวต่างชาติ
• ประเด็นสำคัญ | การร่างสัญญาจ้างผู้ชำนาญการชาวต่างชาติ
• ขั้นตอนที่พลาดไม่ได้ | การดำเนินการทางวินัยและการเลิกจ้างชาวต่างชาติ
• ถาม-ตอบเจาะลึก | ปัญหาและประเด็นในการปฏิบัติภายในองค์กรแต่ละแห่ง
• ประเด็นสำคัญ | รูปแบบของสัญญาจ้างกับภาระภาษี
• เทคนิค | ประเภทของเงินได้ที่จ่ายให้กับพนักงานชาวต่างชาติและภาระภาษี
• ประเด็นสำคัญ | การยื่นภาษีโดยนายจ้าง การยื่นภาษีของลูกจ้างและเบี้ย
• ปรับเงินเพิ่มกรณีนำส่งภาษไม่ครบ | Expat Tax for Consultant & Freelance
• ปัญหาที่เกิดขึ้น | Tax equalization เงินปันผล เงินบำนาญให้แก่ชาวต่างชาติ
• ห้ามพลาด | การคำนวณภาษีแบบภาษีนายจ้างออกให้
• เจาะลึก | มาตรการลดหย่อนภาษีชาวต่างชาติใน ROH, IHQ, IPC & ITC

Mr. Chinapat Visuttipat
Partner
Siam City Law Offices Ltd.

• Legal and tax advisor to certain listed companies in the stock market
• Ex-management committee of a listed company to present to the Board of Directors on legal and tax issues
• Speaker and trainer to the entrepreneur and management team of business operators in Thailand and offshore