IPO  TOTAL STRATEGY

กลยุทธ์ครบมิติเพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

LAW & TAX | BRAND & REPUTATION | PEOPLE & ORGANISATION

19 – 20 FEBRUARY 2018

@ A 5 STAR HOTEL IN CENTRAL BANGKOK

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900

EMAIL: CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
Listing on The Stock Exchange of Thailand

งานบรรยายนี้สร้างขึ้นมาจากกระแสความต้องการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของเจ้าของกิจการที่ “ไม่รู้ว่าเริ่มต้นอย่างไร” และ “ไม่ทราบว่าจะปรึกษาใคร” ตลอดจน “ไม่แน่ใจที่ปรึกษา” ว่าแนะนำอะไร เพื่ออะไร และต้องเตรียมตัวอย่างไร โดยเฉพาะ “ค่าใช้จ่าย” และ “ระยะเวลา” ในการ “แต่งตัวก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์” ที่ไม่เคยทราบจากแหล่งข้อมูลที่ใดเลยที่รวบรวมข้อมูลและประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้อย่างเป็นระบบเช่นนี้มาอยู่ในงานเดียวกัน
•  ภาพรวมตลาดทุนไทย และ สินค้าตราสารทุน
•  หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• ข้อดี/ข้อเสียของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1. ภาพรวมตลาดทุนไทยและตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์
•  ตลาดทุนไทยและตราสารทุน
•  หลักเกณฑ์การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
•  ขั้นตอนการจดทะเบียนเป็น “บริษัทจดทะเบียน”
•  ผู้เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์
•  การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์

2. Pre-IPO: การปรับโครงสร้างองค์กร
• ผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์
• บทบาทหน้าที่ของ FA และบริการที่ปรึกษาการเงิน
• การปรับโครงสร้างองค์กร และขจัด Conflict of Interest
• เกณฑ์การเข้าตลาดหลักทรัพย์ SET และ MAI
• ขั้นตอนการเตรียมตัวยื่นขอเข้าตลาดหลักทรัพย์
• การประเมินมูลค่าหุ้น IPO เบื้องต้น
• การเตรียมพร้อมด้านโครงสร้างรายได้และผลกำไรขององค์กร
• ความพร้อมด้านบัญชีและรายการสำคัญ
• การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Requirement)
• Holding structure
• การนำกอง REIT และ กอง Infrastructure Fund เข้าตลาดหลักทรัพย์
• ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับการเข้าตลาดหลักทรัพย์

3. Pre-IPO: การปรับเปลี่ยนระบบบัญชี
• บริษัทต้องเตรียมพร้อมด้านบัญชีและบุคลากรทางบัญชีอย่างไร
• การเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีและมาตรฐานบัญชีจากบริษัทเอกชนสู่บริษัทมหาชน
• ภาพรวมงบการเงินของบริษัทมหาชน
• ปัญหาและอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีจากบริษัทเอกชนสู่บริษัทมหาชน

4. Pre-IPO: การปรับเปลี่ยนระบบบัญชี
• มาตรฐานการบัญชีสำหรับบริษัทมหาชน
• Fair market value และ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
• Share-base & Employee Benefits และอุปสรรค
• การซื้อธุรกิจ และ การได้มาซึ่งสินทรัพย์
• การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (Mark To Market)

5. Pre-IPO: การปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
• หลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ (COSO)
• กระบวนการทำงานของ “ผู้ตรวจสอบภายใน” เพื่อเตรียมพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์
• ความเสี่ยงองค์กรด้านต่าง ๆ ก่อนและหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
• ความโปร่งใสในการบริหารงานบริษัท
• CG Code 2560

6. IPO Process: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
• การแปรสภาพจากบริษัทเอกชนสู่บริษัทมหาชน
• กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด
• กฎหมายหลักทรัพย์
• กฎหมายความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล
• ความรับผิดของกรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
• เลขานุการบริษัท
• ประเด็นกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องในการเตรียมพร้อมจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์

7. Post-IPO: Panel Discussion
• HR and Change Management
• Brand and Reputation
• Corporate valuation
• Corporate Due Diligence
• IPO Key success factor