IPO  TOTAL STRATEGY

กลยุทธ์ครบมิติเพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

BANGKOK THAILAND

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900

EMAIL: CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
งานบรรยายนี้สร้างขึ้นมาจากกระแสความต้องการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของเจ้าของกิจการที่ “ไม่รู้ว่าเริ่มต้นอย่างไร” และ “ไม่ทราบว่าจะปรึกษาใคร” ตลอดจน “ไม่แน่ใจที่ปรึกษา” ว่าแนะนำอะไร เพื่ออะไร และต้องเตรียมตัวอย่างไร โดยเฉพาะ “ค่าใช้จ่าย” และ “ระยะเวลา” ในการ “แต่งตัวก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์” ที่ไม่เคยทราบจากแหล่งข้อมูลที่ใดเลยที่รวบรวมข้อมูลและประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้อย่างเป็นระบบเช่นนี้มาอยู่ในงานเดียวกัน
• ภาพรวมตลาดทุนไทย และ สินค้าตราสารทุน
• หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• ข้อดี/ข้อเสียของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1. ภาพรวมตลาดทุนไทยและตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์
• ตลาดทุนไทยและตราสารทุน
• หลักเกณฑ์การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• ขั้นตอนการจดทะเบียนเป็น “บริษัทจดทะเบียน”

2. การจัดตั้ง REIT & Infrastructure Fund
• หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และประเภททรัพย์สินในการตั้ง “กองรีท”
• หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และประเภททรัพย์สินในการตั้ง “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”
• ข้อควรระวังและปัญหาที่พบจาก “กองรีท” และ “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”

3. Pre-IPO: ประสบการณ์ Property Fund + REIT
• Trustee / REIT Manager / Property Manager
• รูปแบบการระดมทุนผ่าน “กองรีท” (Debt & Equity Financing)
• ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ “กองรีท”
• สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการตั้ง “กองรีท”
• ประสบการณ์ REIT และ Property Fund

4. Pre-IPO: การปรับเปลี่ยนระบบบัญชี
• บริษัทต้องเตรียมพร้อมด้านบัญชีและบุคลากรทางบัญชีอย่างไร
• การเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีและมาตรฐานบัญชีจากบริษัทเอกชนสู่บริษัทมหาชน
• ปัญหาและอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีจากบริษัทเอกชนสู่บริษัทมหาชน

5. Pre-IPO: การปรับโครงสร้างองค์กร
• การเตรียมตัวปรับโครงสร้างองค์กรและการถือหุ้น
• การปรับปรุง Related Transaction และการขจัด Conflict of Interest
• ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหาการเข้าตลาดหลักทรัพย์ SET และ MAI

6. Pre-IPO: การปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
a. หลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ (COSO)
b. กระบวนการทำงานของ “ผู้ตรวจสอบภายใน” เพื่อเตรียมพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์
c. ความเสี่ยงองค์กรด้านต่าง ๆ ก่อนและหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

7. Pre-IPO: การปรับปรุงด้านบุคลากรในองค์กรและกรรมการบริษัท
• ประเด็นสำคัญด้านงานบุคคลในการทำ IPO
a. กรรมการอิสระแบบไหนให้คุณแก่บริษัทก่อนและหลัง IPO
b. ระบบงานบุคคลใดที่ต้องแจ้งให้สาธารณะทราบหลัง IPO

8. IPO Process & Post-IPO: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
a. กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด / กฎหมายหลักทรัพย์
b. ความรับผิดกรรมการและผู้บริหาร
c. กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / เลขานุการบริษัท
d. ประเด็นกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องในการเตรียมพร้อมจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์

LEARN & CONSULT WITH THAILAND’ S TOP-NOTCH IPO EXPERTS
• Miss Rungtip Charoenvisuthiwong, EVP, Group Head Issuer Marketing 2, The Stock Exchange of Thailand
• Dr. Surin Maneevitjit, Vice President, Head of Issuer Marketing Dept. 4, The Stock Exchange of Thailand
• Mr. Amorn Chulaluksananukul, Chief Executive Officer and Member to Board of Director, AIM REIT Management
• Mrs. Suvimol Chrityakierne, Managing Director, DIA International Audit
• Ms. Suvabha Chareonying, CEO & Founder Family Office Co., Ltd.
• Mrs. Suree Nuntatikul, Managing Director VRIA Co., Ltd.
• Dr. Tayat Sriplung, Managing Partner, The Nile Management Consulting
• Mr. Chinapat Visuttipat, Partner, Siam City Law Offices