IPO  TOTAL STRATEGY

กลยุทธ์ครบมิติเพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

 21 – 22 AUGUST 2018

BANGKOK THAILAND

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900

EMAIL: CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

ปรึกษาเรียนรู้กับกูรูผู้เชี่ยวชาญ เติมเต็มความรู้เข้มข้นกลยุทธ์ครบมิติ นำโดยคุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบทุกคำถามร้อน อาทิ กฏหมาย การเงินบัญชี ชื่อเสียงภาพลักษณ์นักลงทุนสัมพันธ์ กลยุทธ์องค์กร การขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงและนานาสารพัน

การสัมมนา IPO Total Strategy สร้างขึ้นมาจากกระแสความต้องการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของเจ้าของกิจการที่ไม่แน่ใจว่าควรเข้าตลาดฯหรือไม่”  ไม่รู้ว่าเริ่มต้นอย่างไรและ ไม่ทราบว่าจะปรึกษาใคร ตลอดจน “ไม่แน่ใจที่ปรึกษา” ว่าแนะนำอะไร เพื่ออะไร และต้องเตรียมตัวอย่างไรโดยเฉพาะ “ค่าใช้จ่าย” และ “ระยะเวลา” ในการ “แต่งตัวก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์” ที่ไม่เคยทราบจากแหล่งข้อมูลที่ใดเลยที่รวบรวมข้อมูลและประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้อย่างเป็นระบบเช่นนี้มาอยู่ในการสัมมนาเดียวกัน

รู้ลึกกลยุทธ์การบริหารทุกมิติเพื่อ IPO
• ภาพรวมตลาดทุนไทย และ สินค้าตราสารทุน
หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• ข้อดี/ข้อเสียของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

A. PRE – IPO ควรเข้าตลาดหรือไม่ ต้องเตรียมตัวอย่างไร
• การเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน (ต้องไม่พลาด)

• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
• การปรับโครงสร้างองค์กร
• การปรับเปลี่ยนระบบบัญชี
• การปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

B. IPO PROCESS:
กลยุทธ์ กรณีศึกษาและสถานการณ์ทางธุรกิจ
C. IPO CRITICAL SUCCESS FACTORS
• Change Management
• Brand & Reputation
• IPO Key success factor

1. “เข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่ออะไร’ ควรเข้าหรือไม่ควรเข้าตลาดฯ เพราะอะไร เตรียมเรื่องใด สร้างความพร้อมอย่างไร
• หลักเกณฑ์และข้อดี/ข้อเสียของการเป็น “บริษัทจดทะเบียน” ในตลาดหลักทรัพย์
• ประเด็นกฎหมาย/ภาษีข้อควรระวังในการปรับโครงสร้างกิจการก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์
• ที่ปรึกษา/บุคคลที่เกี่ยวข้อง และ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเข้าตลาดหลักทรัพย์

2. กลยุทธ์ IPO และกรณีศึกษา: ขับเคลื่อน IPO สู่การบรรลุเป้าหมายธุรกิจ
Connecting Dots into the Same Direction
เรียนรู้จากกรณีศึกษาและสถานการณ์ทางธุรกิจให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งทีจะเกิดขึ้นในกระบวนการ IPO โดยเฉพาะกลยุทธ์องค์กรและผลประกอบการ/การเงินทุกมิติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมร่วมกับผู้บริหารทุกระดับขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์และสร้างการเติบโตหลังจาก IPO สู่เป้าหมายธุรกิจ
• ภาพรวมตลาดทุนไทยและตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์
• การจัดตั้ง REIT & Infrastructure Fund
• ประสบการณ์ Property Fund + REIT
• การปรับโครงสร้างองค์กร
• การปรับปรุงด้านบุคลากรในองค์กรและกรรมการบริษัท

3. ความรู้เกี่ยวกับ ‘ที่ปรึกษาการเงิน’ ทีต้องทราบก่อนตัดสินใจ
• หน้าที่ของที่ปรึกษาการเงินก่อน/หลังการเข้าตลาดหลักทรัพย์
• กรณีศึกษาบริษัทที่สำเร็จและล้มเหลวในการเข้าตลาดหลักทรัพย์
• ประสบการณ์ที่ดี/ไม่ดีในการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์

4. กลยุทธ์การออกแบบและการดูแล ‘ชื่อเสียงภาพลักษณ’ ของบริษัทก่อนเข้าตลาด
• บทบาทของ “นักลงทุนสัมพันธ์” ในการดูแลชื่อเสียงของบริษัท ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์
• ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาด้านชื่อเสียงของกิจการก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์
• กรณีศึกษา

5. เคล็ดลับความรู้ว่าด้วย ‘นักลงทุนสัมพันธ์’ ที่ต้องเตรียมการอย่างดี
• หน้าที่ของ “นักลงทุนสัมพันธ์”
• บริษัทจดทะเบียนจำเป็นต้องมี IR หรือไม่
• การศึกษาอบรม “นักลงทุนสัมพันธ์” ที่ไหน อย่างไร
• ปัญหา/ประสบการณ์การจัดการปัญหาของ IR

6. การปรับเปลี่ยนระบบบัญชี
• บริษัทต้องเตรียมพร้อมด้านบัญชีและบุคลากรทางบัญชีอย่างไร
• การเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีและมาตรฐานบัญชีจากบริษัทเอกชนสู่บริษัทมหาชน
• ปัญหาและอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีจากบริษัทเอกชนสู่บริษัทมหาชน

7. การปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
• หลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ (COSO)
• กระบวนการทำงานของ “ผู้ตรวจสอบภายใน” เพื่อเตรียมพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์
• ความเสี่ยงองค์กรด้านต่าง ๆ ก่อนและหลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
• ความโปร่งใสในการบริหารงานบริษัทและ CG Code 2560

8. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
• การแปรสภาพจากบริษัทเอกชนสู่บริษัทมหาชน
• กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด
• กฎหมายหลักทรัพย์
• กฎหมายความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล
• ความรับผิดของกรรมการบริษัท
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
• เลขานุการบริษัท
• ประเด็นกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวของในการเตรียมพร้อมจดทะเบียน เข้าตลาดหลักทรัพย์