MERGERS & ACQUISITIONS 2018

กลยุทธ์ภาษีและกฎหมายไทยในการวางแผนซื้อขายกิจการ

30 – 31 MAY 2018
BANGKOK THAILAND

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900
EMAIL: CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

 

การวางแผนการซื้อขายกิจการเป็นเครื่องมือสำคัญในการเติบโตขยายธุรกิจ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ การตรวจสอบกิจการที่คมชัดลึก คือแนวทางปฏิบัติจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการซื้อขายกิจการ

30 – 31 พฤษภาคม 2561 | หลักสูตรเจาะลึกแนวทางปฏิบัติทางการเงินทางภาษี และทางกฎหมายสำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการในการเข้าซื้อกิจการและการขายกิจการ แนวคิดหลักคือ การเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวจากประสบการณ์จริงในกรณีศึกษาที่น่าสนใจโดยเฉพาะในเรื่องการเงิน ภาษีและกฎหมายในการวางเข้าซื้อกิจการ ตลอดจนการวางแผนการซื้อกิจการ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเจ้าของธุรกิจ

ภาพรวมและโมเดลที่ได้ผลของ M&A, Checklist ของขั้นตอน Due Diligenceและ M&A ที่สำคัญเวลาปฏิบัติจริง, เทคนิคที่จำเป็นในกระบวนการ M&A, ปัญหาและทางแก้ไขที่น่าสนใจในกรณีศึกษาM&A เจาะลึกประเด็นสำคัญทางกลยุทธ์ การวิเคราะห์ ทางเลือก และการตรวจสอบการควบคุมทางการเงินภาษีและกฎหมายที่ต้องไม่พลาดในการซื้อขายกิจการ

• กลยุทธ์ในการครอบครองกิจการและกลวิธีในการต่อต้านการซื้อกิจการ
• กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีสำหรับการซื้อกิจการ
• กลยุทธ์ทางสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการ
• กลยุทธ์ทางการเงินในการเข้าซื้อกิจการ ลดภาระการใช้ “เงินสด” ในธุรกรรมการซื้อกิจการ
• กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงทางภาษีที่ตรวจสอบพบ
• กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพย์สิน ที่เป็นทรัพย์สินถาวรและ ทรัพย์สินทางปัญญา
 การวิเคราะห์ถึงธุรกรรม การซื้อขายกิจการแบบ “ซื้อหุ้น” หรือ “ซื้อทรัพย์สิน”
• การวิเคราะห์และจัดทำเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการ
• การวิเคราะห์กรณีภาษี ที่เกี่ยวข้องกับกิจการตั้งแต่ก่อนซื้อกิจการ
• การดำเนินกิจการภายหลังการซื้อกิจการไปจนถึงการออกจากกิจการ
• การวิเคราะห์อ่านรายงานผลการตรวจสอบภาษีอย่างมีชั้นเชิงเพื่อเข้าซื้อกิจการ
• การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจการ เป้าหมายทั้งทรัพย์สิน/สัญญา/ทรัพย์สินทางปัญญา
• การวิเคราะห์ถึงการใช้โครงสร้างองค์กรธุรกิจ เดิมในประเทศและต่างประเทศ
• การเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
• การเลือกใช้  หนี้เงินกู้ ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง
• การเลือกใช้  วิธีการแลกเปลี่ยน ทรัพย์สินกับหุ้น
• การเลือกใช้  โครงสร้างบริษัทต่างประเทศ เป็น “ทางถอย”  “ทางออก” เมื่อขายกิจการ
• การเลือกใช้  โครงสร้างทางการเงินในรูปทุนและหนี้
การตรวจสอบกิจการในทางการเงิน เพื่อเข้าซื้อกิจการ
• การควบคุมทางการเงินและการตรวจสอบภายในของกิจการ
• การตรวจสอบกิจการในทางภาษี เพื่อเข้าซื้อกิจการ
• การตรวจสอบกิจการทางกฎหมาย ในการเข้าซื้อกิจการ

ENSURING YOUR M&A SUCCESS | AVOIDING THE WORST OF DEALS

1) PRE-M&A: STEP-BY-STEP
> M&A Planning & Strategies: Total Process, Checklist, Pitfalls & Tips
> Due Diligence: Financial, Tax, Commercial & Legal Aspects

2) POST-M&A: SMART INVESTMENT & MANAGEMENT
> M&A Structuring: Financial & Tax Strategies
> M&A Compliance, Documentation & Negotiation

KEY SESSION HIGHLIGHTS

• M&A strategy: Business expansion / Reorganisation
• M&A Financing: Cost efficiency for M&A
• Financial Due Diligence Strategies & Tools for decision
• Tax Due Diligence Strategies
• Legal Due Diligence Strategies
• M&A Considerations: Legal and tax strategies for M&A
• M&A Planning: Legal framework
• M&A Contracts and Documentation: Key Terms for negotiation