กลยุทธ์ปรับโครงสร้างค่าตอบแทนเพื่อธุรกิจก้าวไกล

IPO * M&A * RETENTION * OUTBOUND
* FAMILY BUSINESS * CHANGES

BANGKOK THAILAND
ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900
EMAIL: CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

 

เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและค่าตอบแทนในการทำงานต่างๆ คือต้นทุนที่สำคัญในการดำเนินงานขององค์กร และเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารจำนวนมากมักพบปัญหาในการออกแบบและการบริหารเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและค่าตอบแทนที่สามารถดึงดูดกระตุ้นและรักษาบุคลากรไว้กับองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวทางที่ชัดเจน เมื่อถึงเวลาที่ต้องทบทวนปรับปรุงและแก้ไขโครงสร้างงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและค่าตอบแทนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาความเหลื่อมซ้อนและความสิ้นเปลืองของการจ่ายค่าตอบแทนที่สร้างสมรรถภาพองค์กรให้มุ่งสู่ความสำเร็จ

เจาะลึกแก่นพื้นฐานโครงสร้างเงินเดือน จ่ายค่าตอบแทนอย่างมีกลยุทธ์

วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2561 โอกาสสำคัญสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับ ‘โครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทน’: พื้นฐานการออกแบบและวิธีปฏิบัติจริง’ ที่มุ่งสร้างความเข้าใจจากพื้นฐานสู่ภาพรวมของการปฏิบัติในด้านค่าจ้าง/ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

‘โครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทน’: พื้นฐานการออกแบบและวิธีปฏิบัติจริง’ ครอบคลุมหลักการพื้นฐานเจาะลึกถึงแนวคิดสำคัญ องค์ความรู้ ตลอดจนเทคนิคการตีค่างานและการให้คะแนนผลงานโครงสร้างสวัสดิการ การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติ ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับองค์กรในการจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการเรียนรู้เชิงปฏิบัตินี้ ท่านจะสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อตัดสินแนวทางการให้ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เพิ่มเติมอันเหมาะสมกับองค์กรของตน

Exclusive Learning & Consulting with the Leading Expert in C&B
Dr. Atikom Kiattivorakan, Managing Partner – Resultiative Consulting
Dr. Atikom was “Consulting Director” and HGC Practice Leader in one of the leading international HR Consulting firm. His experience lies in a variety of works in the scope of both the real business practices and the consulting services, allowing him a superior position to provide the real practical integrated solutions for the clients. Atikom has a Bachelor of Mechanical Engineering with honor from King Mongkut’s Institute of Technology (KMITL) and earned Ph.D. in Human Resources Development

ผู้เข้าร่วมการอบรมจะเพิ่มขีดความสามารถในองค์กรของท่าน ดังนี้
1. เข้าใจหลักการโดยรวม ตลอดจนองค์ประกอบสำคัญของเงินค่าตอบแทนและสวัสดิการ
2. เข้าใจวิธีการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการ การใช้ผลตอบแทนเป็นยุทธวิธีในการบริหารจัดการ
3. นำความรู้ไปใช้เพื่อการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการขององค์กร

สาระสำคัญในการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
1. ภาพรวมของการออกแบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ
2. การออกแบบโครงสร้างเงินเดือนแบบดั้งเดิม
3. การออกโครงสร้างเงินเดือนแบบช่วง (Broad-Band Salary)
4. การจัดการเงินเดือนและการจ่ายเงินบุคคล
5. การออกแบบและการจัดการโครงสร้างสวัสดิการ/ผลประโยชน์