SUCCESSFUL BOARDROOM PRESENTATIONS | 22 – 23 MAY 2018

เรียนรู้ศาสตร์ ศิลป์ เทคนิคการนำเสนอในที่ประชุมที่ประสบผลสำเร็จ ชนะใจผู้บริหารและกรรมการบริษัทในการประชุมระดับสูง

Read More