THE FUTURE OF CORPORATE LEARNING
& DEVELOPMENT


เจาะอนาคตแห่งการเรียนรู้และพัฒนาภายในองค์กร
เพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดในยุคดิจิตอลทรานสฟอเมชั่น

BANGKOK THAILAND

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900

EMAIL: CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

การเรียนรู้และการพัฒนาภายในองค์กร (Corporate Learning and Development) เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดและมีผลอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กรสมัยใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีชั้นสูงขั้น นอกจากองค์กรต่าง ๆ ต้องก้าวทันเทคโนโลยีแล้วยังต้องเรียนรู้การบริหารจัดการกับทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 หรือ Millennial Workforce ด้วยในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา องค์กรที่เข้าในการฝึกฝนและพัฒนาบุคลากรขององค์กรตนเองจะเป็นองค์กรที่ได้เปรียบทางธุรกิจและมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จอย่างสูง

TOP REASONS WHY YOU CANNOT MISS THIS SUMMIT
1. ก้าวทันไปกับเทรนด์ใหม่ล่าสุดด้าน Corporate Learning and Development ตลอดจนอนาคตในด้านการทำงานในยุคแห่งการปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
2. กรณีศึกษา แนวทางปฏิบัติในการและค้นหาโซลูชั่นแก้ปัญหาท้าทายในบริบทธุรกิจ
3. เจาะกลยุทธ์เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการจัดการเรียนรู้และพัฒนาภายในองค์กร
4. ยกระดับความสามารถในการเป็นผู้นำและสร้างความยั่งยืนทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ทุกระดับ
5. สร้างเครือข่ายกับผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
6. ร่วมแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดำเนินงานตามกรอบ Learning & Development
7. การวัดผลตอบแทนจากการลงทุนในด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในองค์กร
8. เรียนรู้การออกแบบและนำ Coaching & Mentorship Programที่ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล
9. พัฒนาความเป็นผู้นำในทุกระดับขององค์กรและเตรียมพร้อมแผนการสืบทอดตำแหน่ง
10. เรียนรู้แนวทางในการวางเกณฑ์และกรอบการวัดผลประเมินผลทางการเรียนรู้
11. เรียนรู้กลยุทธ์การลงทุนใน Learning and Development อย่างคุ้มค่า การวัดผลลัพธ์ทางการเรียนรู้และการสร้าง ROI

KEY LEARNING HIGHLIGHTS

• เทรนด์การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลและอนาคตของการทำงาน
• การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุค Millennial Workforce อย่างมีประสิทธิภาพ
• การกำหนดมาตรฐานและพัฒนากรอบการเรียนรู้ภายในองค์กร
• การออกแบบ Coaching and Mentoring Program ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำในทุกระดับขององค์กร
• กรณีจริงในการออกแบบจัดการ Learning and Development ภายในองค์กร
• การวัดผลการดำเนินงานและผลตอบแทนจากการลงทุนในด้าน Learning and Development

WHO SHOULD ATTEND

MD, CEO, CFO, COO, Vice President, Director, SVPs, VPs, MDs, GMs of
หัวหน้าฝ่าย และผู้จัดการส่วนเกี่ยวข้องในสายงานต่อไปนี้:
• การพัฒนาบุคลากรและความเป็นผู้นำ
• การวางแผนกำลังคน กลยุทธ์ การบริหารบุคคล
• การวางแผนและพัฒนาองค์กร
• การสรรหาและคัดสรรบุคลากร
• ประเมินผลงาน ให้รางวัล
• การบริหารจัดการผู้มีความสามารถโดดเด่น
• การวางแผนสืบทอดและความก้าวหน้าทางอาชีพ

Discover the Future of Work and Latest Learning Trends Gain in-depth Insights about New Human Capital Management to Win the Market in the Digital Transformation Era
• Preparing for the Future of Work and Learning Trend in Digital Disruption
• Establishing and Improving HR Strategies for Business Alignment
• Capitalizing Learning Investment and Management of ROI

Digital disruption has played a crucial role in Corporate Learning and Development. The Millennial Workforce has become the majority group of employees who will shape the future of organisations. Therefore, organisations need to be up-to-date with the latest trends of Future Work. People are a competitive weapon and organisations that understand this are not only able to accelerate skills development, but can also dramatically improve employee engagement and retention that are
measurabl in terms of performance and ROI.

KEY LEARNING & DEVELOPMENT IN 2018 & BEYOND
• Future of Work and Learning Trends in the Digital Disruption Era
• New Human Capital Management and HR Business Alignment
• Benchmarking and Developing Learning Framework
• Learning and Development ROI Management

CONFERENCE SNAPSHOT
• Future of Work and Learning Trends in the Digital Disruption Era
• Millennial Workforce and The New Human Capital Management
• Aligning Workforce & HR Strategy with Business & Corporate Value
• Benchmarking the Best Corporate Learning Framework & Practices
• Real Case: Effective Learning & Training Delivery/Implementation
• Creating a Coaching & Mentorship Program that Develops Leaders
• Measuring Learning Impact to Gain the Performance Edge
• Management of L&D ROI: Capitalising Learning Investments

YOUR COURSE LEADER
• Dr. Tanin Suwongwan, Director of Learning and Development, PwC Thailand
• Dr. Chatchai Thnarudee, Strategic Transformational and Disruptive Business Leader, and Organizational & Digital Transformation Strategist
• Mr. Adoon Darathum, Managing Partner, ENPEO Consulting
• Dr. Nutavoot Pongsiri, President, PMAT
• Dr. Adisak Chandprapalert, Managing Director, Talent & Rewards Consulting, Aon Hewitt (Thailand)
• Mr. Tanakorn Sirigun, Head of HR – Central Marketing Group (CMG)
• Mr. Rungroj Tuntivechapikul, Corporate HR Vice President, Betagro Group
• Dr. Tayat Sriplung, Managing Partner, The Nile Consulting
• Mr. Wisarut Ruknapapon, Managing Director, Human Intellectual Management
• Dr. Pattarapong Bhannasiri, Former Senior HR Director, Executive Assistant to Executive Chairman True Visions Group Company Limited