TURN ‘TECHNICAL MAN’ TO ‘MANAGER & LEADER’

เปลี่ยนนักเทคนิคให้เป็นผู้บริหารและผู้นำที่ทรงประสิทธิผล

@ a 5 Star Hotel in Central Bangkok

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900

Email: conference@omegaworldclass.org

‘วิศวกร นักเทคนิค นักไอที นักวิจัย’และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ที่ต้องการจะก้าวขึ้นเป็น ‘ผู้จัดการและผู้นำ’มักต้องเผชิญความท้าทายด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับองค์กรและบุคลากรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงจำเป็นต้องปรับพื้นฐานความชำนาญทางเทคนิคให้เข้ากับงานหน้าที่ด้านการบริหารให้สามารถจัดการงานและนำทีมงานสู่ความสำเร็จ

TECHNICAL PROFESSIONALS’ NEED ‘PEOPLE & LEADERSHIP’ SKILLS

• แนวทางการพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำ สำหรับวิศวกร นักไอที นักวิจัย นักเทคนิค’และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ทั้งการเพิ่มขีดความสามารถ การสร้างแรงจูงใจและผลักดันประสิทธิภาพการทำงานของทีมงาน การสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานทำหน้าที่ในบทบาทและความรับผิดชอบจนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
• แนวทางการสร้างผลงานที่นำไปใช้จริงได้ทันที ทั้งแนวทางความสำเร็จแผนการ และวิธีปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพ รวมทั้งตัวอย่างวิธีรักษาสัมพันธภาพอันดีกับเพื่อนร่วมงานการสร้างทีมที่มุ่งมั่นขันแข็งสูงด้วยประสิทธิภาพ

หลักสูตร TURN ‘TECHNICAL MAN’ TO ‘MANAGER & LEADER’ เหมาะสำหรับมืออาชีพด้าน ‘เทคนิค’ ทั้งวิศวกร นักไอที นักวิจัย นักเทคนิค’และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่ต้องการก้าวเข้าสู่ ‘ความรับผิดชอบด้านการจัดการ’และเตรียมขึ้นสู่ระดับบริหาร

14 – 15 ธันวาคม 2560 ร่วมเรียนรู้และซึมซับพลังงานแห่งผู้นำตลอดทั้งสองวันถ่ายทอดอย่างเข้มข้น ทั้งหลักการและประสบการณ์ตรงของวิทยากรทุกท่านที่เริ่มต้นจากการเป็นวิศวกรหรือนักเทคนิค ต่อมาได้พัฒนาด้านการบริหารจัดการจนเป็นผู้จัดการผู้บริหารและผู้นำที่มีประสิทธิผล

MEET 6 THAILAND LEADING EXPERTS
Mr. Sorayuth Vathanavisuth, Principal Consultant, Center for Southeast Asia Leadership
Dr. Vichakorn Hengsadeekul, MD – Interior Finishing, SIKA (THAILAND)
Mr. PanaEk Warawit, Founder, InfoMobius Co., Ltd.
Mr. Gong Rungswang, Director of the Executive Board, Industrial Estate Authority of Thailand
Mr. Niwat Thanpitinan, MD, Propertist
Mr. Chalermpon Punnotok, CEO, CT Asia

KEY BENEFITS OF LEARNING
• หลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่เกิดได้ง่ายในการมอบหมายงาน
• เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมรวมทั้งสร้างและส่งเสริมจิตวิญญาณของผู้ร่วมงาน
• มีความสามารถโน้มน้าวใจ ทักษะการสื่อสารและการชักจูงให้ผู้อื่นคล้อยตาม
• พัฒนารูปแบบการเป็นผู้นำที่ผู้คนยอมรับและเคารพนับถือ
• พัฒนากลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
• ส่งเสริมความรับผิดชอบและพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
• ปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการให้สำเร็จได้ภายใต้เวลาและงบประมาณที่กำหนด
• ใช้ไหวพริบปฏิภาณในการชี้แจงข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

KEY LEARNING POINTS
• วิธีการตั้งกับเป้าหมายร่วมกับทีมงานและวิเคราะห์ความสามารถของลูกทีมกับเป้าหมายที่วางไว้
• วิธีการตัดสินใจว่าจะใช้สไตล์การนำทีมแบบใด: บังคับบัญชา สอนวิธีการ สนับสนุน หรือมอบหมายความรับผิดชอบ
• วิธีการช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาให้เปี่ยมความพร้อมและแรงจูงใจในทุกๆด้าน
• วิธีการยืดหยุ่นที่จะเดินต่อไปข้างหน้าหรือถอยมาอีกก้าวเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการเป็นผู้นำ