TURN ‘TECHNICAL MAN’ TO ‘MANAGER & LEADER’

สร้าง “นักเทคนิค” ให้เป็นผู้จัดการ ก้าวเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล

 26 – 27 JUNE 2018

BANGKOK THAILAND

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900

Email: conference@omegaworldclass.org

‘วิศวกร นักเทคนิค นักไอที นักวิจัย’และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ที่ต้องการจะก้าวขึ้นเป็น ‘ผู้จัดการและผู้นำ’มักต้องเผชิญความท้าทายด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับองค์กรและบุคลากรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงจำเป็นต้องปรับพื้นฐานความชำนาญทางเทคนิคให้เข้ากับงานหน้าที่ด้านการบริหารให้สามารถจัดการงานและนำทีมงานสู่ความสำเร็จ

KEY SKILLS ADDRESSED IN THIS EXCLUSIVE COURSE
• สไตล์การบริหารและ ความเคารพนับถือต่อตนเองและผู้อื่น
• ทักษะการสื่อสารโน้นน้าวใจและปฏิภาณในการโต้ตอบ
• ยุทธวิธีการตัดสินใจและ การแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
• การสร้างและรักษาคำมั่นสัญญาและความมุ่งมั่นต่อองค์กร
• การสร้างและการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่มีความแตกต่างหลากหลาย
• แนวคิดและทัศนคติเชิงบวกต่อการสร้างบริหารจัดการให้บรรลุผล
• การสร้างปฎิสัมพันธ์และแรงกระตุ้นมุ่งผลสำเร็จ
• วิธีการบริหารการดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมายภายในกรอบเวลา

หลักสูตร TURN ‘TECHNICAL MAN’ TO ‘MANAGER & LEADER’ เหมาะสำหรับมืออาชีพด้าน ‘เทคนิค’ ทั้งวิศวกร นักไอที นักวิจัย นักเทคนิค’และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการที่ต้องการก้าวเข้าสู่ ‘ความรับผิดชอบด้านการจัดการ’และเตรียมขึ้นสู่ระดับบริหาร

26 – 27 มิถุนายน  ร่วมเรียนรู้และซึมซับพลังงานแห่งผู้นำตลอดทั้งสองวันถ่ายทอดอย่างเข้มข้น ทั้งหลักการและประสบการณ์ตรงของวิทยากรทุกท่านที่เริ่มต้นจากการเป็นวิศวกรหรือนักเทคนิค ต่อมาได้พัฒนาด้านการบริหารจัดการจนเป็นผู้จัดการผู้บริหารและผู้นำที่มีประสิทธิผล

MEET 6 THAILAND LEADING EXPERTS
• Dr. Suriya Lertwattanapongchai, International Office Director / Master Black Belt/ Lean Master, BMG Breakthrough Management Group
• Dr. Vichakorn Hengsadeekul, MD – Interior Finishing, SIKA (THAILAND)
• Mr. PanaEk Warawit, Founder, InfoMobius
• Mr. Manu Sawang-Jaeng, Independent Director,Mega Lifesciences Public Company Limited
• Mr. Niwat Thanpitinan, MD, Propertist
• Mr. Chalermpon Punnotok, CEO, CT Asia

KEY BENEFITS OF LEARNING
หลีกเลี่ยงความผิดพลาด ที่เกิดได้ง่ายในการมอบหมายงาน
เกิดความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของทีมรวมทั้งสร้างและส่งเสริมจิตวิญญาณของผู้ร่วมงาน
มีความสามารถโน้มน้าวใจ ทักษะการสื่อสารและการชักจูงให้ผู้อื่นคล้อยตาม
พัฒนารูปแบบการเป็นผู้นำ ที่ผู้คนยอมรับและเคารพนับถือ
พัฒนากลยุทธ์ ที่ใช้ได้ผลในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ส่งเสริมความรับผิดชอบ และพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
ปรับปรุงการบริหารจัดการ โครงการให้สำเร็จได้ภายใต้เวลาและงบประมาณที่กำหนด
ใช้ไหวพริบปฏิภาณ ในการชี้แจงข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

KEY LEARNING POINTS
• วิธีการตั้งกับเป้าหมายร่วมกับทีมงานและวิเคราะห์ความสามารถของลูกทีมกับเป้าหมายที่วางไว้
• วิธีการตัดสินใจว่าจะใช้สไตล์การนำทีมแบบใด: บังคับบัญชา สอนวิธีการ สนับสนุน หรือมอบหมายความรับผิดชอบ
• วิธีการช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาให้เปี่ยมความพร้อมและแรงจูงใจในทุกๆ ด้าน
• วิธีการยืดหยุ่นที่จะเดินต่อไปข้างหน้าหรือถอยมาอีกก้าวเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการเป็นผู้นำ