TAX PLANNING FOR PROPERTY INVESTMENT

ลึกชัดทำจริง-ซื้อขายถ่ายโอนเช่า-เข้าออกธุรกิจ

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

 ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892

                      +66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

ONE DAY INTENSIVE – JUST KNOW IT ALL
• Pre: Property Management: Due Diligence
• Property Management – Buy & Sale / Lease /Manage
• Post: Property Management: Exit
• Property & Share Swap • Property Fund & REIT

รู้ลึกกลยุทธ์: บริหารทรัพย์สินที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
– เริ่มลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไร
– แบบไหนดี ซื้ออาคารเก่า หรือ สร้างอาคารใหม่
– ต้นทุนใดนำมาเป็นต้นทุนในกิจการได้บ้าง
– เคล็ดลับวางแผนการเงิน การลงทุน ทางเลือกในการบริหารทรัพย์สิน
– ภาระภาษีของสัญญาที่สำคัญ ต้องรู้ทันกันผิดพลาด
– การลดภาระการเสียภาษี ไม่ให้เสียใจภายหลัง

การตรวจสอบทรัพย์สินก่อน“ซื้อ/เช่า”อสังหาริมทรัพย์
– ครอบครองปรปักษ์ / ภาระจำยอม / ที่ดินตาบอด/ สิทธิการเช่า
– ภาระติดพันอื่น คดีความ / การรอนสิทธิ / ใบอนุญาตต่างๆ
– ทางเข้า/ออก หน้าดิน ที่งอก ที่หาย/ สาธารณูปโภค Zoning ผังสี
– Case: ที่ดินตาบอด ภาระจำยอม ครอบครองปรปักษ์

กลยุทธ์เช่าที่ดิน: ต้องรู้ให้จริง ก่อนตัดสินใจลงมือทำ
– BTO vs BOT ดีสำหรับใคร? เมื่อไหร่ อย่างไร?
– เช่าสั้นหรือยาว ต่ออายุได้หรือไม่
– จดทะเบียนเช่าหรือไม่: ค่าใช้จ่าย ภาษี อากรแสตมป์
– ตัวอย่างการประหยัดค่าจดทะเบียนฯ
– เงินกินเปล่า ค่าหน้าดิน เงินแป๊ะเจี๊ยะ ภาษีออกแทน ผู้ให้เช่า
– อย่าลืม“ภาษีโรงเรือน&ที่ดิน”จะเปลี่ยนเป็น“ภาษีที่ดิน&สิ่งปลูกสร้าง”

เทคนิคลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพทางภาษี
– วิธีคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มให้เช่าทรัพย์สิน
– วิธีเฉลี่ยตามส่วนแห่งจำนวนปีตามสัญญาและรวมคำนวณเป็นรายได้
– วิธีการนำ “ค่าเช่า” มาหักเป็น “ค่าสึกหรอ” (Amortization)
– จับประเด็นภาษี: คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.73/2n541 (ข้อยกเว้น)
– ภาษีสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ – ค่าธรรมเนียมฯ อากรแสตมป์ ภาษีเงินได้
– ภาษีจาก “เงินก้อน” เช่น “เงินกินเปล่า” “เงินค่าหน้าดิน”
– สรุปแนวทางการตีความของกรมสรรพากร – ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
– พลาดไม่ได้: ฎีกา “คำมั่นว่าจะให้เช่า”(กรณีไม่ใช่คำมั่น)(ยกเลิกคำมั่น)
– สรุป ภาษีการให้ / ภาษีการรับมรดก

“ภาษีโรงเรือนและที่ดิน”เปลี่ยนเป็น “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”
– รู้ทันร่าง กฎหมายทรัพย์อิงสิทธิ ภาษีนาทีทอง
– รู้ทันร่างพรบ. ภาษีที่ดินฯ เตรียมตัว/จัดการที่ดินอย่างไรให้ทันเวลา 2563 *** แปลงที่ดินเป็นหุ้นอย่างไร? ต้องใช้เงินสดหรือไม่ ? ***
– รู้จริง สัญญาต่างตอบแทนพิเศษ ยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา

ถามลึก-ตอบชัด
– รู้ก่อนลงมือก่อน
– รู้ทันกันผิดพลาด

– ก่อสร้างอย่างไรให้ใช้ VAT ได้เต็มที่
– “เมื่อต้องขายกิจการในนามบริษัทควรแยกที่ดินรายแปลง / รายบริษัท?”
– ขายที่ดินผ่านบริษัท + ประหยัดภาษี อย่างไรคำสอนก่อนพลั้งพลาด
– ขายที่ดินด้วยการ “โอนกิจการทั้งหมด” EBT-Entire Business Transfer
– ข้อควรระวังในการใช้ “บริษัทขาดทุน”
– จัดกลุ่มอย่างไร (Grouping)เพื่อโอนเข้าเป็นทุนบริษัท

WHO MUST ATTEND
Property Owner, Family Business, Property Manager, Hotel Owner, Venture Capital Fund
Private Equity Fund, Strategic Investor, Financial Controller, Treasurer, MNCs, Listed Companies

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’  สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์บริหารทรัพย์สินที่ดินสิ่งปลูกสร้าง”