ADVANCED TAX PLANNING

กลยุทธ์วางแผนภาษีธุรกิจ

 

11 OCTOBER 2019

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 18,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(Contact us for Group Discount)

 

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

รู้ลึกกฎหมายภาษี-รู้ทันกันผิดพลาด: วางแผนภาษีธุรกิจอย่างชาญฉลาดรอบด้าน
• เรียนรู้เหตุผลของการวางแผนภาษีบริษัทเพื่อลดความผิดพลาดทางภาษีโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
• เรียนรู้ถึง “การตีความทางภาษีที่ไม่แน่นอน” ตั้งแต่เริ่มใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย
• เรียนรู้ “ข้อเท็จจริง” และพยานหลักฐานเป็น “ประเด็นสำคัญ” ที่ส่งผลต่อการแพ้ชนะคดีที่ต่อสู้กันมายาวนาน
• เรียนรู้ถึงความพยายามของผู้เสียภาษีในการพิสูจน์ความจริงในคดีภาษีเพื่อโน้มน้าวให้ศาลเชื่อว่าไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี
• เรียนรู้ถึงการวางแผนภาษีในการ “ขอคืนภาษี” เพื่อช่วยให้ “กระแสเงินสด” ขององค์กรธุรกิจมี “สภาพคล่อง” มากที่สุด
• เรียนรู้วิเคราะห์ “การตรวจสุขภาพทางภาษี” ของ องค์กรธุรกิจก่อนขอคืนภาษีการเจรจาต่อรองทางภาษี

ถามลึก-ตอบชัด-รู้เร็วลงมือก่อน-รู้ทันกันผิดพลาด-ฉลาดก่อนบกพร่อง
• วางแผนภาษีเพื่อไม่ต้องเสียภาษีหรือ ’เสียภาษีให้น้อยที่สุด’
• วางแผนภาษีเพื่อบริหารกระแสเงินสดและเสียภาษีให้ช้าลง
• วางแผนภาษีอย่างไรให้ไม่มี “ข้อโต้แย้งในภายหลัง”
• ทำอย่างไรเสียภาษีได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดต้องรู้ก่อนทำ
• วางแผนภาษีบริษัทที่เกี่ยวกับภาษีศุลกากร และภาษีทรัพย์สิน
• กรณีความผิดพลาดทางภาษีโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
• ภาระภาษีของสัญญาที่สำคัญต้องรู้ทันกันผิดพลาด
• การลดภาระการเสียภาษีต้องรู้จริงไม่ให้เสียใจภายหลัง
• การปรับเปลี่ยนประเภท“เงินได้” “ฐานภาษี” ต้องรู้ให้ทัน
• บริหารเงินสด-วางแผนภาษี-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-ภาษีมูลค่าเพิ่ม”
• บริหารจัดการขององค์กรเพื่อให้มีการตรวจสอบภาษีน้อยที่สุด
• การปรับโครงสร้างการจัดรูปแบบสัญญาให้เหมาะสมกับธุรกิจ
• คดีภาษีที่สำคัญ: บทเรียนสำหรับการวางแผนภาษีองค์กร

ONE DAY INTENSIVE – BEST PRACTICES IN CORPORATE TAX PLANNING
• Successful & Disappointed Stories: Real Precedent Cases
• Corporate Income Tax, VAT, Specific Business
• Tax Stamp Duty, Customs, Property Tax, M&A
• Tax risk management, Tax exemption, Tax Reduction
• Tax Deferral vs. Cash flow management
• Restructure of corporate entity and contract
• Change of income category and tax base
• Withholding tax and VAT for cash flow management
• Tax planning without subsequent arguments
• Non-deductible expense / Substance over form
• Tax update on Anti-tax avoidance rules/ Transfer pricing
• Upcoming Thin capitalization / Transfer Pricing/ GAARs
• Customs on licensing (royalty) transactions
• How to deal with cross-border related transactions?
• How to deal with uncertain tax interpretation?

Who Will Benefit
Business Owner, Management Team, CEO, CFO, Financial Controller, Treasurer, Finance Director Tax Manager, Accounting Manager, Legal Director and Manager

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์วางแผนภาษีธุรกิจ”