BUSINESS CHANGE & TRANSFORMATION

 สู่การเป็น “ผู้นำ” การเปลี่ยนแปลงอย่างทรงพลังเพื่อสร้างอนาคตองค์กรที่ยั่งยืน

 

16 – 17 MAY 2019  Expat

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 25,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(Contact us for Group Discount)

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

Leading & Driving Powerful Change & Transformation Towards Successful & Sustained Growth

‘Driving Change’ is the Business of Effective Leaders’
• Complexity of Today’s Change and Transformation
• System of Change & Transformation
• Key Drivers of System of Change and Transformation
• Strategic Thinking in Change and Transformation
• Action Plan for Change and Transformation
• Towards Effective Implementation for Change
• Improving Change and Transformation
• Employee Engagement Strategy and Actions
• Cultivate Change Culture in Corporate Value
• Fostering Corporate Agility for Positive Change
• Real Cases, Actions and Lessons Learned

BUSINESS CHANGE & TRANSFORMATION is undoubtedly a strategic driver for the company to bring about
the full potential of creative energy and unity. It largely depends how a corporate leader can effectively envision, drive & communicate to the most valuable asset “people” to passionately and collectively drive the transformation, e.g. New Business Growth, M&A, IPO, Restructuring, Downsizing and so on. This Masterclass is specially designed to equip you with strategic thinking and actionable frameworks to take lead in building organizational capability and managing change.

Section 1 TO BE THE CHANGE-MAKER & TRANSFORMER
บริบทความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ซึ่งมีส่วนให้ผู้บริหารต้องเอาจริงเอาจังยิ่งขึ้นกับการทำความเข้าใจและการเข้าถึงบุคลากรขององค์กร เพื่อแก้ปัญหาสำคัญคือ พนักงานส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าบริษัทมีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจอย่างไร ทำอย่างไรผู้บริหารจึงจะสามารถขับเคลื่อนให้บุคลากรยอมรับ และสนับสนุนความเปลี่ยนแปลงที่สร้างความเจริญร่วมกันให้กับองค์กร
• The changed reality of Change and Transformation
• Understand better the context of Change and Transformation today: the effects of technological and social change
• How leaders must work to connect with employees to have a clear understanding of the business goals
• How does powerful communication can support change & transformation

Section 2 Strategic Thinking in Change and  Transformation
วิธีคิดเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และการสร้างความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรอย่างมีกลยุทธ์ ที่สำคัญคือสอดประสานและตอบสนองต่อทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ธุรกิจและสัมพันธ์กับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในแผนกลยุทธ์นั้น ซึ่งบ่งชี้งลักษณะความจำเป็นที่ต้องมีการขับเคลื่อนองค์กรและการสร้างความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร การขับเคลื่อนกลยุทธ์มุ่งสู่ความสำเร็จโดยคำนึงถึงลักษณะที่แตกต่างกันของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และตอกย้ำจุดยืนขององค์กรที่เป็นอัตลักษณ์ร่วมกันเพื่อสร้างให้เกิดความกลมเกลียวและความภูมิใจในองค์กร
• Connecting Change with business strategy and business agenda
• Linkages to organizational strategies and business plans
• Identifying and addressing diverse the need for change and  transformation
• Different ways of segmenting audiences in the process of Change
• Deciding which strategies to use for different audiences
• Using positioning to create pride and productivity

Section 3 System & Process of Change & Transformation
ระบบและกระบวนการของการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงในองค์กรและการสร้างความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร ตั้งแต่ ความหมายหลักการ แนวทางที่ หลากหลายของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร โครงสร้างองค์กรและระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะความเชื่อมโยง ระหว่างการบริหารความเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกองค์กร การประเมินสภาวการณ์ ที่ตรงกับความจริงขององค์กรเพื่อให้สามารถสร้างความร่วมมือร่วมใจของพนักงานได้ตรงประเด็น
• What is Change and Transformation? – Principles and Definitions
• Understanding ‘Diverse Approaches’ to Change and Transformation
• Organization structure and systems of Change and Transformation
• Linkages of change and communication: internal versus external communications
• Assessing the internal and external landscape to drive corporate objectives

Section 4 Managing Key Drivers of Change and Transformation
เรียนรู้เกี่ยวกับ “ปัจจัยของความสำเร็จ” และเรื่องสำคัญของการการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ในปัจจุบันและอนาคต บทบาทของผู้บริหารในการบริหารความเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลที่สุดในแต่ละเงื่อนไข และสถานการณ์โดยมีการประเมินแนวทางที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา
• Who and what really matters for the success of change and transformation strategy?
• What are the key issues for change and transformation?
• What are the strengths and weaknesses of the main change and transformation approaches
• Understanding the roles leaders must play in change and transformation process, to promote trust and effectiveness
• Assess your organization’s Change and Transformation style and the best ways to get attention

Section 5 Developing the Action Plan for Change and Transformation
เรียนรู้กรรมวิธีจัดทำแผนปฎิบัติการสำหรับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และการสร้างความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร ประเมินความแตกต่างในจุดอ่อนจุดแข็งของแผนปฏิบัติการแต่ละแบบ การเขียนองค์ประกอบที่สำคัญของแผนโดยเน้นย้ำวิสัยทัศน์องค์กร โครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนในด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรและส่วนเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก วิธีการจัดเรียงเนื้อหาประเด็นสำคัญของแผนปฏิบัติการ
• Different types & strengths of Change & Transformation plans
• Incorporating key components writing your Change and Transformation plan: i.e. corporate vision, organization structure, clear responsibility etc.
• How to involve other parties in your plan – CEO, senior management
• Putting the plan together – key points, structure and style

HOW TO LEAD SUCCESSFUL CHANGE and TRANSFORMATION
1. Understanding Today’s Context of Change and Transformation
2. Foundation and System for Effective Change and Transformation
3. Managing Key Drivers of Successful Change and Transformation
4. Strategic Thinking in Successful Change and Transformation
5. Developing Your Action Plan for Successful Change and Transformation
6. Effective Employee Engagement Strategy and Actions
7. Towards Effective Implementation Process
8. Monitoring, Measuring & Improving the Effectiveness of Successful Change & Transformation

Key Learning Points
• Understanding how Change and Transformation are critical and strategic functions to corporate change and continued growth’
• Assessing where your Successful Change and Transformation is going and drive the success factors to get where your organization would need
• Learning how to develop an actionable plan that aligns with your organizational strategy and drive corporate development
• Exploring best practices and applying them to your organization using practical examples
• Acquiring proven techniques and participate in applied exercises to create significantly more powerful messages

Who Will Benefit
This workshop is a must for anyone whose business is to envision, drive, communicate and persuade within their organizations. It is particularly relevant to all executives concerning Change and Transformation.

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์บริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างทรงพลัง เพื่อสร้างอนาคตองค์กรที่ยั่งยืน”