COMPLIANCE RISK
& INTERNAL CONTROL

 สัมมนา “กลยุทธ์การกำกับควบคุมตรวจสอบภายใน”
ลดความเสี่ยงตามตามกฎหมายกฎระเบียบ สร้างบรรษัทธรรมาภิบาล สนับสนุนนโยบายบริษัทสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ

31 MARCH & 1 APRIL 2020

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 28,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(10% Off if Book & Pay by 20 January 2020)

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

Assuring Good Governance, Risk Control, Compliance Effectiveness & Deliver Value

KEY HIGHLIGHTS
• Latest Framework, Trends & World-Class Lessons Learnt
• Internal Control & Compliance:
Strategy, Program & Process
• Corporate Compliance in the Era of Digital Transformation
• Developing Effective Controls & Compliance at its Best
• Forensic Accounting for Effective Compliance & Control
• Fraud,
Controls & Compliance in ‘Subsidiaries’
• Investigations
of Suspected Wrongdoing in Real Setting
• Handling
Most Common Risks in Controls & Compliance
• Reinventing
Internal Control & Compliance Function
     

Real Cases in Internal Controls & Compliance for
Procurement to Payment
Revenue, Receipts & Cash Management
Inventory Management’

 

สัมมนา “กลยุทธ์การกำกับควบคุมตรวจสอบภายใน”
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย.กฏระเบียบ.นโยบายบริษัท

ASSURING GOOD GOVERNANCE, RISK CONTROL, COMPLIANCE EFFECTIVENESS & DELIVER VALUE

        ท่านสามารถเพิ่มคุณค่าในช่วงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และการเปลี่ยนแปลงการกำกับดูแลได้หรือไม่? ท่ามกลางตลาดที่ผันผวนอย่างหนักในปัจจุบัน ความคาดหวังจากการกำกับดูแลที่พุ่งตัวสูงขึ้นในปัจจุบันนั้น ผู้ควบคุมภายในจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีทักษะพร้อมหลักปฏิบัติใหม่ล่าสุดและหนทางการเริ่มต้นที่ทันสมัยเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้การควบคุมภายใน ท่านสามารถตั้งขอบเขตที่ช่วยเพิ่มคุณค่าได้แล้วหรือยัง? ท่านใช้การควบคุมเพื่อจัดการกับการทุจริตอย่างรัดกุมเพียงพอแล้วหรือไม่?

        สัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้เน้นเทคนิคและขอบข่ายงานล่าสุดให้สามารถนำการควบคุมภายในไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการเงิน การปฏิบัติ การดูแลงาน และความเสี่ยงหลักต่าง ๆ ได้ เรียนรู้วิธีประเมินค่าประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่เพื่อหาจุดอ่อนของการควบคุมในบริษัท และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติสำคัญของระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและวิธีนำกิจกรรมการควบคุมสำคัญที่มีประสิทธิภาพไปใช้งานเพื่อป้องกันและตรวจจับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสำคัญของบริษัท ได้แก่ การจัดซื้อ ชำระเงิน ภาษีอากร ใบเสร็จรับเงิน การจัดการเงินสด คลังสินค้า

Benefits of Attending

  • เรียนรู้ว่าการควบคุมภายในล้มเหลวจากสาเหตุใด องค์ประกอบสำคัญของการควบคุมภายใน
  • เรียนรู้วิธีใช้ขอบข่ายงานควบคุมภายใน COSO จากบทเรียนระดับโลก
  • วิเคราะห์องค์ประกอบที่จำเป็นเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
  • เรียนรู้ขั้นตอนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงให้สำเร็จได้ด้วยดี
  • เรียนรู้การชี้วัดประสิทธิภาพของรูปแบบและการใช้งานของหลักปฏิบัติการควบคุมภายในที่ใช้อยู่
  • เรียนรู้การควบคุมเพื่อจัดการความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการและการเงินที่แพร่หลายที่สุด
  • เรียนรู้ประสิทธิภาพของข้อมูล การสื่อสาร และการติดตามควบคุม
  • ขอบข่ายความเสี่ยงและการทุจริตในขั้นตอนการจัดซื้อ ชำระเงิน ภาษีอากร ใบเสร็จรับเงิน คลังสินค้า
  • กำหนดเป้าหมายการควบคุมให้สอดคล้องกับกระบวนการรองที่เกี่ยวเนื่องกัน
  • พัฒนารายการตรวจสอบและการควบคุมภายในและประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิม

WHO SHOULD ATTEND

       Senior Level Compliance, Internal Control, Internal Audit and Risk Management Officers, Supervisors, Risk and Compliance Managers, Directors, Chief Risk Officers and Financial Controllers, Operational risk, Legal advisers & Lawyers, In-house corporate counsel, Audit & Internal audit, IT compliance solutions

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ 
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“ลดความเสี่ยงตามตามกฎหมายกฎระเบียบ สร้างบรรษัทธรรมาภิบาล สนับสนุนนโยบายบริษัทสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ”