CONSTRUCTION CLAIM & DISPUTE

คดีก่อสร้าง

 

ข้อพิพาทและการเรียกร้องสิทธิในการก่อสร้าง

 11 – 12 JULY 2019 PLC1904_2526

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 25,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(Contact us for Group Discount)

 

ENQUIRY : +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL : CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

เจาะลึกทุกประเด็นสำคัญที่สุดเพื่อความสำเร็จในการบริหารการก่อสร้าง
•  ครอบคลุมประเด็นสำคัญและข้อโต้แย้งในการเรียกร้องและระงับข้อพิพาท
•  ขั้นตอน พยานหลักฐาน และภาระการพิสูจน์
•  รวบรวมข้อพิพาทที่มีการฟ้องร้องคดีการทำงานของวิศวกรที่ปรึกษา
•  ข้อสัญญาที่ก่อให้เกิดปัญหา ทางปฏิบัติที่มีการใช้ในการเรียกร้องสิทธิ
•  แนวทางในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการเรียกร้องสิทธิ

แก่นความรู้ กรณีศึกษาและประสบการณ์จริงในการบริหารข้อพิพาทและการเรียกร้องสิทธิ
ข้อกำหนดที่ต้องรู้ในการทำสัญญาก่อสร้าง
ข้อพิพาทในงานก่อสร้าง มุมมองของผู้ว่าจ้าง
ข้อพิพาทในงานก่อสร้าง มุมมองของที่ปรึกษาโครงการ
ข้อพิพาทในงานก่อสร้าง มุมมองของ Contractor
ข้อกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อปฏิบัติที่พึงระวังในการบริหารสัญญาก่อสร้าง
การบริหารสัญญา การใช้สิทธิ ผลกระทบ และมาตรการที่เหมาะสม
การบริหารสัญญา กรณีศึกษา ความเสียหายจากการทำงานก่อสร้าง
ประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งในการก่อสร้าง และ DAB

คดีก่อสร้าง : ข้อพิพาทและการเรียกร้องสิทธิในการก่อสร้าง
1. ข้อกำหนดที่ต้องรู้ในการทำสัญญาก่อสร้าง
• สัญญาก่อสร้างในมุมมองของวิศวกร นักกฎหมาย และบัญชีสรรพากร ในประเด็นสำคัญต่าง ๆ เช่น การเกิดสัญญา การผิดสัญญา การบอกกล่าว การเลิกสัญญา ระยะเวลา ค่าเสียหาย สาเหตุ การประกันภัย
• ประเภทของสัญญาก่อสร้าง (Construction, Design & Built, EPC/turnkey, PPP Gross/Net) และรูปแบบของสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในทางกฎหมาย
• เอกสารที่ใช้ในวงการก่อสร้าง และผลตามกฎหมายไทย เช่น LOI, Term Sheet, MOU, Completion

2. ข้อพิพาทในงานก่อสร้าง มุมมองของสถาปนิก ประเภท และขอบเขตของงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ประเด็นปัญหา และข้อพิพาทที่พบบ่อย แนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น
• ขอบเขตและบทบาทของงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
• จรรยาบรรณวิชาชีพ และการตรวจสอบคุณสมบัติ
• ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการลอกแบบ
• อัตราค่าบริการที่กำหนดโดยสภาสถาปนิก
• ปัญหาเรื่องระยะเวลา และการขอขยายระยะเวลา
• ลักษณะของโครงการหรือแบบที่ต้องระมัดระวัง
• แนวทางในการแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นบ่อย

3. ข้อพิพาทในงานก่อสร้าง มุมมองของที่ปรึกษาโครงการ PM/CM
• ครอบคลุมข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
ในมุมมองของที่ปรึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่ทับซ้อนกัน ระหว่างในฐานะตัวแทนของผู้ว่าจ้าง และผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลาง โดยเฉพาะในเรื่องเวลา เช่น Critical Path เกณฑ์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่าง ๆ การขยายระยะเวลา เช่น Lead Time เอกสารประกอบ ในเรื่องเงิน เช่น การพิจารณาความสำเร็จของงาน การออก หนังสือรับมอบงานเมื่องานเสร็จสมบูรณ์แบบต่าง ๆ (Completion) โดยเฉพาะการรับมอบงานที่เกิดจากผู้ว่าจ้างเข้าไปใช้ ประโยชน์จากงานก่อสร้าง เกณฑ์ในการพิจารณาว่า “งานเสร็จสมบูรณ์” หรือ “ชำรุดบกพร่อง”
• การออกคำสั่งต่างๆ แก่ผู้รับจ้าง ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อพิพาท
ระหว่างผู้ว่าจ้าง และ Contractor ในระดับต่าง ๆ เรื่องของ Variation Order และ Site Instruction หลักเกณฑ์ในการพิจารณาและมีคำสั่งต่าง ๆ ในงานที่เกี่ยวข้อง แนวทางการ ป้องกันและ แก้ไข การบันทึกและระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสม
• บทบาท สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษา
ในกรณีที่งานล่าช้า หรือมีการขยายระยะเวลา การทิ้งงาน รวมถึง กรณีที่ Contractor ถูกเลิกสัญญา ปัญหากระทบกระทั่งระหว่างผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง และบุคคลภายนอก โดยเฉพาะ การทำให้งานของผู้อื่นเสียหาย
• กรณีศึกษา ประสบการณ์ในการเข้ากระบวนการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยของ ICC

4. ข้อกฎหมาย ข้อกำหนด  และทางปฏิบัติที่พึงระวังที่สำคัญในการบริหารสัญญาก่อสร้าง
รูปแบบของเอกสารที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง ข้อกำหนดของสัญญาที่ต้องใช้ด้วยความรอบคอบ หลักการตีความที่สำคัญข้อจำกัดความรับผิด พฤติกรรมที่ทำให้ข้อสัญญาใช้บังคับไม่ได้ เช่น การตีความตามสัญญา การตีความตามข้อเท็จจริง และการตีความตามพฤติกรรม ตัวอย่างเช่น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจทุกกรณีหรือไม่ สัญญาลงวันที่ย้อนหลังมีผลอย่างไร ความสำคัญของพยาน ลงนามฝ่ายเดียวในสัญญาผูกพันอย่างไร กรณีศึกษา ข้อควรระวังในการใช้สัญญาจากต่างประเทศ มีผลอย่างไรประเทศไทย

5. ข้อพิพาทในงานก่อสร้าง มุมมองของ Contractor
• ครอบคลุมข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในวงการก่อสร้าง ในมุมมองของ Contractor ทั้งที่เกิดจาก ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
• ประเด็นเรื่องการทำ BID การเข้าทำสัญญา, การทำ Advance และ Performance Bond
• ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงงาน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงงานในแง่ของระยะเวลา และค่าใช้จ่าย
• BOQ และการวัดและคำนวณมูลค่างาน ที่ทำให้เกิดข้อพิพาท
• ข้อพิพาทที่เกิดจาก Main Contractor รายอื่น หรือ Sub Contractor/Nominate Sub Contractor

6. การบริหารสัญญา การใช้สิทธิ ผลกระทบ และมาตรการที่เหมาะสม
• สิทธิและผลในทางกฎหมาย เมื่อผู้เกี่ยวข้องผิดสัญญา ใน ประเด็นเรื่อง เวลา คุณภาพ และราคาเช่น ล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญ ทำงานบกพร่องจนเกิดความเสียหาย แจ้งส่งมอบงานที่ไม่สมบูรณ์ ทิ้งงาน ลดงานแล้วลดงานอีกจนมูลค่าของเงินที่จ่าย มากกว่างานที่ทำเสร็จ การจ่ายเงินในระหว่างที่งานล่าช้า
ผู้รับเหมาจึงยึดอาคารเป็นประกันทำได้เพียงใด เจ้าของโครงการยึดไซท์ ทำอย่างไร การลงบันทึกประจำวัน
ทางเลือกระหว่างการฟ้องบังคับตามสัญญา การเลิกสัญญาตามกฎหมาย และการเลิกสัญญาตามข้อกำหนดมาตรฐานเป็นอย่างไร
การดำเนินคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการ และในชั้นศาล

7. ข้อพิพาทในงานก่อสร้าง มุมมองของผู้ว่าจ้าง และสรุปประเด็นการสัมมนา
ข้อพิพาทและแนวทางแก้ไขปัญหา ครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่เริ่มโครงการ
จนปิดโครงการ และขอหลักประกันคืน
• ข้อจำกัดในการกำหนด TOR หรือหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นซองประกวดราคา หลักประกันซอง การต่อรองราคาการลงนามในสัญญา การรับเงิน ขอบเขตของงานไม่ครอบคลุม
• หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ปัญหาการใช้เช็คส่วนตัวเป็น Advance Payment Bond การตรวจเพื่อจ่ายเงิน
• การขอความเห็นชอบในการแก้ไขแบบ หรือวัสดุ การหารือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลางสำนักงานอัยการสูงสุด ฯลฯ
• งานไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา การเริ่มงานของ Contractor ทิ้งงาน การใช้แรงงานต่างด้าว ความเดือดร้อนรำคาญ ของผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง การส่งใบแจ้งหนี้ก่อนกำหนดเวลา ผลกระทบจากการที่เจ้าหนี้
• ความเสี่ยงที่ผู้ว่าจ้าง อาจต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“ข้อพิพาทและการเรียกร้องสิทธิในการก่อสร้าง”