CORPORATE TAX PLANNING IN THAILAND

กลยุทธ์วางแผนภาษีธุรกิจ

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 |+66 (0) 86 378 8968

EMAIL: CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

CORPORATE TAX PLANNING กลยุทธ์วางแผนภาษีธุรกิจ

รู้ลึกกลยุทธ์-รู้ทันกันผิดพลาด: วางแผนบริหารภาษีธุรกิจอย่างชาญฉลาด
• เรียนรู้เหตุผลของการวางแผนภาษีบริษัทเพื่อลดความผิดพลาดทางภาษีโดยรูปเท่าไม่ถึงการณ์
• เรียนรู้ถึง “การตีความทางภาษีที่ไม่แน่นอน” ตั้งแต่เริ่มใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย
• เรียนรู้ “ข้อเท็จจริง” และพยานหลักฐานเป็น “ประเด็นสำคัญ” ที่ส่งผลต่อการแพ้ชนะคดีที่ต่อสู้กันมายาวนาน
• เรียนรู้ถึงความพยายามของผู้เสียภาษีในการพิสูจน์ความจริงในคดีภาษีเพื่อโน้มน้าวให้ศาลเชื่อว่าไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี
• เรียนรู้ถึงการวางแผนภาษีในการ “ขอคืนภาษี” เพื่อช่วยให้ “กระแสเงินสด” ขององค์กรธุรกิจมี “สภาพคล่อง” มากที่สุด
• เรียนรู้วิเคราะห์ “การตรวจสุขภาพทางภาษี” ของ องค์กรธุรกิจก่อนขอคืนภาษีการเจรจาต่อรองทางภาษี

ถามลึก-ตอบชัด-รู้ก่อนลงมือก่อน-รู้ทันกันผิดพลาด
• วางแผนภาษีเพื่อไม่ต้องเสียภาษีหรือ “เสียภาษีให้น้อยที่สุด”
• วางแผนภาษีเพื่อบริหารกระแสเงินสดและเสียภาษีให้ช้าลง
• วางแผนภาษีอย่างไรให้ไม่มี “ข้อโต้แย่งในภายหลัง”
• ทำอย่างไรเสียภาษีได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดต้องรูปก่อนทำ
• วางแผนภาษีบริษัทที่เกี่ยวกับภาษีศุลกากร และภาษีทรัพย์สิน
• กรณีความผิดพลาดทางภาษีโดยรูปเท่าไม่ถึงการณ์
• ภาระภาษีของสัญญาที่สำคัญต้องรูปทันกันผิดพลาด
• การลดภาระการเสียภาษีต้องรู้จริงไม่ให้เสียใจภายหลัง
• การปรับเปลี่ยนประเภท “เงินได้” “ฐานภาษี” ต้องรู้ให้ทัน
• บริหารเงินสด – วางแผนภาษี-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย – ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• บริหารจัดการขององค์กรเพื่อให้มีการตรวจสอบภาษีน้อยที่สุด
• การปรับโครงสร้างการจัดรูปแบบสัญญาให้เหมาะสมกับธุรกิจ
• คดีภาษีที่สำคัญ: บทเรียนสำหรับการวางแผนภาษีองค์กร

COURSE LEADER
Mr. Chinapat Visuttipat, Partner, Siam City Law Offices Ltd. With More than 20 years experiences in professional legal and tax advisor on corporate & tax laws, finance & securities regulations as well as M&A, private equity fund, venture capital, hotel & property, insurance and major business law practices including business contracts

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’  สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์วางแผนภาษีธุรกิจ”