DISCOVER & OPTIMIZE
LEADERSHIP DEVELOPMENT

ต่อยอดศักยภาพผู้นำของท่านด้วยเครื่องมือระดับโลก
ติวเข้มแผนพัฒนาตนสู่ความเป็นผู้นำที่เปล่งประกาย

 

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
                      +66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

สร้าง “ผู้มีศักยภาพ” เป็น “ผู้นำที่แท้จริง”
เมื่อเอ่ยถึงภาวะผู้นำ หลายคนจินตนาการถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ ด้วยทักษะ ความสามารถตลอดจนวีรกรรม บันทึกต่างๆโดยอาจไม่ตระหนักว่า คุณเองนั่นแหละก็พร้อมจะเป็นผู้นำได้ ผู้บริหารในองค์กรทุกคนล้วนมีแบบฉบับในการนำลูกน้อง การนำกลุ่มคนหมู่มากย่อมพบอุปสรรคมากกว่าในกลุ่มคน หมู่น้อยการนำกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมานานปีย่อมต้องเจอแรงต้านมากกว่า กุญแจสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือ
การอ่านใจผู้ตามให้ทะลุซึ่งน้อยคนนักจะใส่ใจ เพราะภาวะผู้นำเป็นศาสตร์ผนวกศิลป์ที่สามารถเรียนรู้ สั่งสม และถ่ายทอด อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ได้จะสร้างเสริมให้คุณเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการรู้จักและ เข้าใจตัวเองอย่างถ่องแท้
การสัมมนาภาวะผู้นำ ครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาค้นหาภาวะทักษะของความเป็นผู้นำจากข้างในผ่านโปรแกรม ทดสอบ LPR (Leadership Potential Report) and WBI (Work Behavior Inventory) report แล้วเชื่อมโยง ไปสู่สไตล์ของการเป็นผู้นำในแบบฉบับของคุณเอง

KEY LEARNING POINTS
• True Meaning of Leadership Potential: State of the Arts
• Systematic method of identifying leadership styles and potential.
• Role of psychometric and cognitive ability assessment
• Practical approach of turning high potentials to be successful leaders

KEY TAKEAWAY TO BE USED IN YOUR COMPANIES
• How to identify next generation successor for high level executive
• Realization of own leadership styles and how to use it effectively.
• Truly understand your own personality and work styles.
• Applying development suggestion in LPR (Leadership Potential Report)
and WBI (Work Behavior Inventory) report which is based on Coaching Winners book.
• Formulate & Use DAP (Development Action Plan)
for individual development and coaching.

True Meaning of Leadership Potential: State of the Arts
เรียนรู้ภาพรวมของทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาวะผู้นำในสไตล์ที่แตกต่างกันซึ่งนำสู่ผลที่ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะภาวะ
ผู้นำทั้ง 4 สไตล์ที่สามารถประเมินถอดลักษณะทางจิตวิทยาให้เห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาถึงขั้นสูงสุด

• Key ingredients of successful leader
• Four styles of leadership
• The Big Five Aspects of Human Personality
• Role of psychometric assessment in leadership development.

Truly Understand Your Own Personality and Work Styles
เรียนรู้ภาคแรกของการประเมินทดสอบทางจิตวิทยาแบบ WBI (Work Behavior Inventory) บนพื้นฐานของ 5 มิติ
หลักของบุคลิกภาพมนุษย์ จากนั้นจึงเรียนรู้วิธีการทำแบบประเมินทดสอบทาง ออน์ไลน์แบบ WBI
• Introduction to Work Behavior Inventory (WBI) Psychometric Assessment
• Derivation of The WBI Scales
• Identifying leadership styles and potential via on-line WBI assessment

Interpreting & Realising of Own Leadership Styles: Maximising Your
Potential Effectively
เรียนรู้เกี่ยวกับการแปลผลจากแบบประเมิน WBI การให้คะแนนตามระบบและนัยความหมายในบุคลิกภาพและความเป็น ผู้นำแต่ละแบบที่นำสู่ผลที่แตกต่างกัน และร่วมการฝึกหัดการแปลความหมายด้วยตนเอง
• Interpretation of WBI (Work Behavior Inventory) Development Report
• Behavioral Growth Potential
• Nature of WBI scores
• Four Types of Leadership Potential
• Response fidelity and its consequence
• Workshop on interpretation of WBI based on real-life example.

Realising the practice of ‘Leadership’ Development Action Plan (DAP)
เรียนรู้ภาพรวมและวิธีการเขียนแผนพัฒนาภาวะผู้นำรายบุคคลโดยใช้ผลการประเมินทดสอบที่ได้รับการแปลความหมาย มาประยุกต์ในการเขียนแผนดังกล่าว ซึ่งต้องพิจารณาให้สมดุลทั้งจุดแข็ง (asset) และจุดที่ต้องระมัดระวัง (caution) โดยเฉพาะความสามารถด้านที่สำคัญใน Competency Model เช่นบุคลิกด้านที่เสริมประสิทธิผลของการเป็นผู้นำ รวมทั้ง ฝึกฝนการเขียนแผนพัฒนาภาวะผู้นำให้กับตนเอง
• Overview of Development Action Plan (DAP)
• How to apply WBI Development Report to DAP
• ‘Assets’ and ‘cautions’ to be considered and focused for corrective measurement
• Workshop on drafting DAP according to individual WBI report and suggestion based on Coaching Winners book.

COURSE LEADER
Mr. Sorayuth Vathanavisuth
Principal Consultant & Executive Coach
Ajahn Sorayuth has a wide range of experience both in managing business and executive coaching. His prior experiences include:

Chief Executive of Thailand Management Association (TMA)
Vice President of Electronic Living at Samart Corporation Plc
Country Manager (Thailand) and Regional Director of Household Division at The Eastman Kodak Company
Video Display Group Manager at Philips Electronics

He has been heavily involved in numbers of vision and strategic formulation programs with various organizations both local and MNC (multi-national corporation).
Besides his consultancy background, Ajahn Sorayuth has actively engaged in academic area at College of Management, Mahidol University since 1998.

As an Executive Coach, Ajahn Sorayuth has been providing coaching to senior executives at numbers of leading firm. He writes regularly for the Bangkok Post, mainly for “Executive Briefcase” column, where he discusses leadership and anagement issue with CEO and Chairman of the board of directors.

Ajahn Sorayuth received a Doctor of Philosophy from Mahachulalongkornrajavidyalaya University and Master of Business Administration, with Certificate in Decision Support Systems (DSS), from Southern New Hampshire University (USA).

 

FINDING STRENGTHS & REALISING GREAT LEADERS
When thinking of leaders, we may think of great people in the history since we can recall numbers of
their achievements.
Leader can be taught and learnt. However, to be a successful leader, a key factor
is to be aware of one self. We need to know who we really are first.

Executives have their own ways of leading people. Managing a small group of people is a lot less difficult than the much larger one. Seasoned managers are more difficult to be handled than the less experienced ones since they have been interfaced with numbers of issue in their long time careers.

Effective managing of others is not impossible but it is not easy to do so due to the fact that executives have to be able to read the others’ personality, capabilities, and situations. Sometimes, it seems like entering a maze with almost no map on how to get out

This exclusive workshop will bring one of the most recognized personality assessments to Thai business
community. The seminar will reveal your inner self and open the door to let you have clear understanding
of your own leadership style based on result from the WBI (Work Behavior Inventory) report.

พิเศษ: ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับ ‘Certificate of Attendance’
ออกโดย Assessment Associates International หน่วยงานระดับเวิลด์คลาส ในสหรัฐอเมริกา
ผู้นำระดับโลกด้านเครื่องมือวัดประเมินและพัฒนาทาเลนท์
http://www.aai-assessment.com/about_us

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’  สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“ต่อยอดศักยภาพผู้นำด้วยเครื่องมือระดับโลก ติวเข้มแผนพัฒนาตนสู่ความเป็นผู้นำที่เปล่งประกาย”