DRAFTING & MANAGING BUSINESS CONTRACTS LEGAL & TAX STRATEGIES

กลยุทธ์การร่าง จัดทำและบริหาร สัญญาธุรกิจ ประเด็นสำคัญทางภาษีและข้อกฎหมาย

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900
EMAIL: CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

วิเคราะห์เจาะลึกพิเศษ กลยุทธ์ภาษีและข้อกฎหมายในสัญญาธุรกิจ
“วิธีร่างสัญญาและเนื้อหาสัญญาธุรกิจแบบใด ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของท่าน”

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบให้เจาะลึกเป็นพิเศษเพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสัญญาทางธุรกิจ รวมถึงผู้ร่างและเจรจาสัญญาทางธุรกิจให้บรรลุผลในการบริหารงานสัญญาได้มากที่สุด หัวใจหลักของการเรียนรู้คือ การวิเคราะห์และอภิปรายประเด็นจากแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงและประสบการณ์จริงจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นก่อนแล้ว เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะสำคัญของสัญญาธุรกิจแบบต่างๆได้และสามารถนำข้อกำหนดทางภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาธุรกิจมาใช้ในการกำหนด เงื่อนไขต่างๆในการจัดทำสัญญาธุรกิจที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการมากที่สุด

เรียนรู้จากกรณีศึกษา ไขข้อปัญหาป้องกันล่วงหน้า

ครอบคลุมสัญญาทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับท่าน
• สัญญา “กิจการร่วมค้า” และ “สัญญาหุ้นส่วนทางธุรกิจ” ในการลงทุนทำกิจการต่าง ๆ
• สัญญา “จัดจำหน่าย” และ “การตั้งตัวแทนจัดจำหน่าย” ทั้ง “แบบรายเดียว” และ “แบบเฉพาะราย”
• สัญญา “ก่อสร้าง” ทั้งการก่อสร้าง “ข้ามชาติ” และ “ในประเทศ”
• สัญญา “โลจิสติคส์” และ “การขนส่งหลายรูปแบบ”

วิเคราะห์ 4 มิติสำคัญที่ท่านต้องรู้และไม่ควรพลาด
• ประเด็นข้อกฎหมาย
• ประเด็นทางภาษี
• ประเด็นทางการเงิน
• ประเด็นการบริหารจัดการงานสัญญา

8 KEY LEARNING POINTS
1. สำรวจตรวจสอบเงื่อนไขทางธุรกิจและทางกฎหมายที่สำคัญในสัญญาทางธุรกิจ
2. เรียนรู้ที่จะจัดการกับข้อตกลงและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่คุ้นเคยในสัญญาทางธุรกิจ
3. วิเคราะห์ประเด็นใหญ่ในเรื่องจริงที่ประสบความสำเร็จและข้อผิดพลาดจากคดีตัวอย่าง
4. วิเคราะห์ “ข้อสัญญา” และ “ข้อกฎหมาย” ที่สำคัญ “เงื่อนไขทางกฎหมาย” และ “ข้อผูกพัน” ที่จำเป็น “ต้องมี” ในสัญญา | เรื่องที่ “ต้องทำ” และ “ไม่ต้องทำ”
5. “ตัวอย่างข้อสัญญา” ที่สำคัญรวมถึง ประเด็นภาษีของสัญญาตลอดจนคดีตัวอย่างในเรื่องสัญญาประเภทต่างๆ
6. เรื่องที่ “ต้องทำ” และ “ไม่ต้องทำ” ในการจัดทำสัญญาทางธุรกิจ
7. ประเมินผลประเด็นที่ยากต่อการบริหารจัดการเมื่อต้องร่างและเจรจาสัญญาทางธุรกิจ
8. การเรียนรู้แบบเข้มข้นเพื่อการบริหารสัญญาทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพจากมุมมองของนักธุรกิจและนักกฎหมาย

KEY REASONS TO ATTEND
This training program is set out to support business practitioners including contract drafters and negotiators for the
best solution on contract management. The main concept of this training is to analyze and discuss on real practices
and experiences from precedent cases. The training will cover the main business contracts in various industries
including sale of goods contract, distributorship agreement, OEM contract, construction contract, license and franchise
contracts. In addition, the training will focus on legal issues and financial and HR concerns for the participants who
are lawyers and non-lawyers.

COURSE LEADER
Mr. Chinapat  Visuttipat, Partner, Siam City Law Offices Ltd.

Chinapat began his legal career in the state financial institution and financial and securities industries in 1992 and then joined KPMG Thailand in 1999 for international legal and tax practices. In 2009, Chinapat led a tax unit in HNP (Taxand Thailand) and responsible for vital commercial practices on hospitalities, education, energy, construction, pharmaceutical, logistics and cross- border investment. Through his leadership in the legal and tax practices, Chinapat works in wide range of business contracts, corporate, financial, securities, and tax laws providing to multinationals clients including tax risk management, M&A and transaction tax, tax refund assistances, and tax dispute and litigation management.

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’  สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์การร่าง จัดทำและบริหาร สัญญาธุรกิจ ประเด็นสำคัญทางภาษีและข้อกฎหมาย”