EFFECTIVE BUSINESS TRANSFORMATION

 สู่การเป็น “ผู้นำ” การเปลี่ยนแปลงอย่างทรงพลังเพื่อสร้างอนาคตองค์กรที่ยั่งยืน

 

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 25,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(Contact us for Group Discount)

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

Leading & Driving Powerful Business Transformation Towards Successful & Sustained Growth

‘Leading Change’ is the Business of Effective Executives’
• Complexity of Today’s Business Transformation
• System of Change & Transformation
• Key Drivers of System of Business Transformation
• Strategic Thinking in Business Transformation
• Action Plan for Business Transformation
• Towards Effective Implementation for Transformation
• Optimizing Effective Business & Transformation
• Employee Engagement Strategy & Actions
• Cultivate Change Culture in Corporate Value
• Fostering Corporate Agility for Positive Change
• Real Cases, Actions & Lessons Learned

EFFECTIVE BUSINESS TRANSFORMATION is undoubtedly a strategic driver for the company to bring about the full potential of creative energy and unity. It largely depends how a corporate leader can effectively envision, drive & communicate to the most valuable asset “people” to passionately and collectively drive the transformation, e.g. New Business Growth, M&A, IPO, Restructuring, Downsizing and so on. This Masterclass is specially designed to equip you with strategic thinking and actionable frameworks to take lead in building organizational capability and managing change.

Section 1 TOWARDS EFFECTIVE BUSINESS TRANSFORMATION IN THE INDUSTRY 4.0
        บริบทความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ซึ่งมีส่วนให้ผู้บริหารต้องเอาจริงเอาจังยิ่งขึ้นกับการทำความเข้าใจและการเข้าถึงบุคลากรขององค์กร เพื่อแก้ปัญหาสำคัญคือ พนักงานส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าบริษัทมีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจอย่างไร ทำอย่างไรผู้บริหารจึงจะสามารถขับเคลื่อนให้บุคลากรยอมรับ และสนับสนุนความเปลี่ยนแปลงที่สร้างความเจริญร่วมกันให้กับองค์กร
• The changed reality of Business Transformation
• Understand better the context of Business Transformation today: the effects of technological and social change
• How leaders must work to connect with employees to have a clear understanding of the business goals
• How does powerful communication can support business transformation

Section 2 Strategic Thinking in BUSINESS  Transformation
       วิธีคิดเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และการสร้างความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรอย่างมีกลยุทธ์ ที่สำคัญคือสอดประสานและตอบสนองต่อทิศทางธุรกิจขององค์กร โดยเชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ธุรกิจและสัมพันธ์กับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในแผนกลยุทธ์นั้น ซึ่งบ่งชี้ลักษณะความจำเป็นที่ต้องมีการขับเคลื่อนองค์กรและการสร้างความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร การขับเคลื่อนกลยุทธ์มุ่งสู่ความสำเร็จโดยคำนึงถึงลักษณะที่แตกต่างกันของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และตอกย้ำจุดยืนขององค์กรที่เป็นอัตลักษณ์ร่วมกันเพื่อสร้างให้เกิดความกลมเกลียวและความภูมิใจในองค์กร
• Connecting Change with business strategy and business agenda
• Linkages to organizational strategies and business plans
• Identifying & addressing diverse the need for BUSINESS  transformation
• Different ways of segmenting audiences in the process BUSINESS
• Deciding which strategies to use for different audiences
• Using positioning to create pride and productivity

Section 3 System & Process of BUSINESS Transformation
       ระบบและกระบวนการของการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงในองค์กรและการสร้างความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร ตั้งแต่ ความหมายหลักการ แนวทางที่ หลากหลายของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร โครงสร้างองค์กรและระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะความเชื่อมโยง ระหว่างการบริหารความเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกองค์กร การประเมินสภาวการณ์ ที่ตรงกับความจริงขององค์กรเพื่อให้สามารถสร้างความร่วมมือร่วมใจของพนักงานได้ตรงประเด็น
• What is Transformation? – Principles and Definitions
• Understanding ‘Diverse Approaches’ to  Transformation
• Organization structure and systems of Transformation
• Linkages of change & communication: internal versus external communications
• Assessing the internal and external landscape to drive corporate objectives

Section 4 Managing Key Drivers of BUSINESS Transformation
       เรียนรู้เกี่ยวกับ “ปัจจัยของความสำเร็จ” และเรื่องสำคัญของการการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ในปัจจุบันและอนาคต บทบาทของผู้บริหารในการบริหารความเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลที่สุดในแต่ละเงื่อนไข และสถานการณ์โดยมีการประเมินแนวทางที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา
• Who and what really matters for the success of BUSINESS transformation strategy?
• What are the key issues for BUSINESS transformation?
• What are the strengths and weaknesses of the main BUSINESS transformation approaches
• Understanding the roles leaders must play in BUSINESS transformation process, to promote trust and effectiveness
• Assess your organization’s BUSINESS Transformation style and the best ways to get attention

Section 5 Developing the Action Plan for BUSINESS Transformation
       เรียนรู้กรรมวิธีจัดทำแผนปฎิบัติการสำหรับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร และการสร้างความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร ประเมินความแตกต่างในจุดอ่อนจุดแข็งของแผนปฏิบัติการแต่ละแบบ การเขียนองค์ประกอบที่สำคัญของแผนโดยเน้นย้ำวิสัยทัศน์องค์กร โครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนในด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรและส่วนเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก วิธีการจัดเรียงเนื้อหาประเด็นสำคัญของแผนปฏิบัติการ
• Different types & strengths of BUSINESS Transformation plans
• Incorporating key components writing your BUSINESS Transformation
   plan: i.e. corporate vision, organization structure, clear responsibility etc.
• How to involve other parties in your plan – CEO, senior management
• Putting the plan together – key points, structure and style

HOW TO LEAD EFFECTIVE BUSINESS TRANSFORMATION
1. Understanding Today’s Context of Business Transformation
2. Foundation & System for Effective Business Transformation
3. Managing Key Drivers of Successful Business Transformation
4. Strategic Thinking in Successful Business Transformation
5. Developing Your Action Plan for Successful Business Transformation
6. Effective Employee Engagement Strategy & Actions
7. Towards Effective Implementation Process
8. Monitoring, Measuring & Improving the Effectiveness of Successful Business Transformation

Key Learning Points
Understanding how Change & Transformation are critical and strategic functions to corporate change and continued growth’
Assessing where your Successful Change & Transformation is going and drive the success factors to get where your organization would need
Learning how to develop an actionable plan that aligns with your organizational strategy and drive corporate development
Exploring best practices and applying them to your organization using practical examples
Acquiring proven techniques and participate in applied exercises to create significantly more powerful messages

Who Will Benefit
       This workshop is a must for anyone whose business is to envision, drive, communicate and persuade within their organizations. It is particularly relevant to all executives concerning Business Transformation.

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์บริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างทรงพลัง เพื่อสร้างอนาคตองค์กรที่ยั่งยืน”