ENTERPRISE RISK
AMID ECONOMIC CRISIS

กลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงองค์กร ท่ามกลางวิกฤตการณ์เศรษฐฏิจ

5 AUGUST 2020

ผู้เข้าร่วมประมาณ *10 ท่าน* โรงแรมระดับห้าดาว มาตรฐานสูง
PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING IN BANGKOK

 

REGISTRATION FEE: 18,500 BAHT/PERSON (EXCLUDE VAT)

SMALL CLASS | ABOUT 10 PERSONS | 5 STARS HOTEL 

 

ENQUIRY : +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL : CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

Managing & Minimising Major Risks Amid The COVID-19 Crisis
• VALUE-ADDED ERM & BEYOND                  • RISK TRANSFORMATION
• RISK APPETITE                                                   • RISK INDICATORS & PERFORMANCE

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการที่ดีความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยง จำเป็นต้องมีกรอบการดำเนินงานที่เหมาะสมและความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารระดับสูงท่ามกลางวิกฤตการณ์

CONFERENCE SNAPSHOT
‘Value-Added’ Enterprise Risk Management

Key Risk Indicators & Risk Structure
• The New Applications of Risk Management
Monitoring & Evaluating the Performance of ERM Program
• Limitation of COSO ERM & Reinventing the New ERM Integration
• Enterprise Risk Amidst Highly Uncertain Economies

KEY LEARNING HIGHLIGHTS
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยมั่นคงแก่องค์กรและความต่อเนื่องของธุรกิจ
การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ – การตรวจสอบ การวัดค่าความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร
กรณีจริงในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร : อุปสรรคความท้าทาย วิธีเอาชนะปัญหาในการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 

การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ERM) คือองค์ประกอบสำคัญของธรรมาภิบาล เป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการที่ดีความสำเร็จ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง จำเป็นต้องมีกรอบการดำเนินงานที่เหมาะสมและความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารระดับสูงและบุคลากรทั่วทั้งองค์กร 

การริเริ่มแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญและการบูรณาการ แผนงานที่ครอบคลุมจะสามารถช่วยเร่งการฟื้นตัวขององค์กร ในโลกที่ยากจะคาดการณ์ทั้งด้านการระบุความเสี่ยง การติดตามตรวจสอบ การเสนอรายงาน การบรรเทาผลกระทบ และการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดกับองค์กร สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าอย่างมหาศาลโดยการสร้างความแข็งแกร่งในการเผชิญกับแรงกระทบภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การสัมมนาเรื่อง การบริหารความเสี่ยงองค์กรเน้นหลักการ แนวทางปฏิบัติและกรณีศึกษาของ ERM สามารถช่วยองค์กรในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงแบบองค์รวม ระบุปัญหาล่วงหน้า และช่วยสร้างมาตรการเชิงรุกให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์เป็นอย่างดีนอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพยังมีศักยภาพที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของการดำเนินธุรกิจ สร้างการฟื้นตัวแก่องค์กร และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่สอดคล้องเพื่อพร้อมรับมือกับความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
การมองให้เห็นภาพใหญ่และเข้าใจบริบทความเสี่ยงในอนาคต – การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงและลดความเสี่ยง
สร้างระบบจัดการเพื่อเอาชนะความเสี่ยง – การดำเนินงาน และการตรวจสอบมาตรการควบคุมทำความเข้าใจถึงข้อจำกัด
สนับสนุนและรักษาวัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยงแก่บุคลากรทั่วทั้งองค์กร
เพื่อหลีกเลี่ยงหลุมพรางในการบ่งชี้และการรายงานความเสี่ยงทั้งองค์กร
การระบุเหตุการณ์และบรรเทาผลกระทบความเสี่ยง โดยการใช้หลักวิธีในการวัดผล, การจัดการและการรายงานความเสี่ยง
การดำเนินการตามกรอบการทำงานความเสี่ยงที่มาจากความเห็นพ้องต้องกันในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจและ ERM ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กรอบการดำเนินงานด้าน ERM กับกระบวนการธุรกิจ

KEY LEARNING INTENSIVE SEMINAR
• การมองที่ภาพใหญ่ของความเสี่ยงต่อทั้งองค์กร
• ภาพรวมของมาตรฐานและกรอบงาน
• การบริหารความเสี่ยงแบบดั้งเดิมและแบบทันสมัย
• ความสามารถในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
• ความท้าทายว่าด้วยการประเมินความเสี่ยง
• การประเมินความเสี่ยงโดยใช้วิธีการที่สอดคล้องกัน
• ขั้นตอนปฏิบัติให้ได้ผลอย่างรวดเร็วในการดำเนินงานด้าน ERM
• การจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามนโยบาย (GRC)

WHO SHOULD ATTEND

MD, CEO, CFO, COO, Chief Risk Officer, General Auditor, Vice President, Director of
• การบริหารความเสี่ยงองค์กร
• กลยุทธ์องค์กร
• ผู้ตรวจสอบภายใน /ผู้ตรวจสอบสารสนเทศ
• ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
• ความเสี่ยงทางฐานะการเงิน
• ส่วนแผนงานธุรกิจและกลยุทธ์
• ความต่อเนื่องทางธุรกิจและการรับประกัน
• การกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบายข้อบังคับ

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงองค์กร ท่ามกลางวิกฤตการณ์เศรษฐฏิจ”