ENTERPRISE RISK  MANAGEMENT

Advanced ERM Strategies & Real Cases

 

บริหารความเสี่ยงองค์กร กลยุทธ์ กรณีศึกษา บทเรียนล่าสุด

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 25,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(Contact us for Group Discount)

 

ENQUIRY : +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL : CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

Managing The New Risks Amidst Digital Disruptions
• RISK TRANSFORMATION • RISK INDICATORS • PERFORMANCE OF ERM • RISK & BUSINESS CONTINUITY • REPUTATIONAL RISK • VALUE-ADDED ERM & BEYOND

การบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ERM) คือองค์ประกอบสำคัญของธรรมาภิบาล เป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการ
ที่ดี ความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยง จำเป็นต้องมีกรอบการดำเนินงานที่เหมาะสมและความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารระดับสูง

CONFERENCE SNAPSHOT
‘Value-Added’ Enterprise Risk Management

• Crisis Management and Business Continuity
Risk Appetite, Key Risk Indicators & Risk Structure
‘Risk-Based Auditing’ in ERM Organization
• Monitoring & Evaluating the Performance of ERM Program
• Minimizing & Dealing with a ‘Reputation Risk & Crisis’
• Managing Enterprise Risks in the Digital Disruptions Era
• Managing ‘Human Capital Risk’ in Sustaining Business Growth
‘Integral Risk Assessment’: KPI & Assessing ERM Performance
Limitation of COSO ERM & Reinventing the New ERM Integration

KEY LEARNING HIGHLIGHTS
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ลดความเสี่ยง และเพิ่มความปลอดภัยมั่นคงให้แก่องค์กรและความต่อเนื่องของธุรกิจ

กลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงในระบบปฏิบัติการ ได้แก่ Fraud, Reputation & Human Capital Risks
กรณีจริงในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร : อุปสรรคความท้าทายที่แท้จริงและวิธีเอาชนะปัญหาในการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ERM และการบริหารจัดการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร : บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารในการควบคุมจัดการความเสี่ยง
ERM กับการตรวจสอบภายในโดยเน้นที่ความเสี่ยงขององค์กร: ประสบการณ์ตรงในการดำเนินงานและการแก้ไขป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้า
การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ – ตั้งแต่การตรวจสอบ, การวัดค่าความเสี่ยง จนถึงการจัดการต่อความเสี่ยง

WHAT YOU CAN DISCUSS AND LEARN IN THIS 2 DAY INTENSIVE SUMMIT

การมองให้เห็นภาพใหญ่และเข้าใจบริบทความเสี่ยงในอนาคต – การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงและลดความเสี่ยง
สร้างระบบจัดการเพื่อเอาชนะความเสี่ยง – การดำเนินงาน และการตรวจสอบมาตรการควบคุมทำความเข้าใจถึงข้อจำกัด
สนับสนุนและรักษาวัฒนธรรมการจัดการความเสี่ยงที่เป็นการเสริมสร้างการสื่อสารที่ชัดเจนและแน่นแฟ้นระหว่างคณะ กรรมการและผู้บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
วางแนวทางกลยุทธ์ ERM ให้ปฏิบัติได้ทันท่วงทีเพื่อหลีกเลี่ยงหลุมพรางในการบ่งชี้และการรายงานความเสี่ยงทั้งองค์กร
การระบุเหตุการณ์และบรรเทาผลกระทบความเสี่ยง โดยการใช้หลักวิธีในการวัดผล, การจัดการและการรายงานความเสี่ยง
การดำเนินการตามกรอบการทำงานความเสี่ยงที่มาจากความเห็นพ้องต้องกันในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจและ ERM ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กรอบการดำเนินงานด้าน ERM กับกระบวนการธุรกิจ
การบรรเทาและควบคุมผลกระทบความเสี่ยง: การหลีกเลี่ยง, การลดความรุนแรง, การยอมรับหรือการปรับสภาพ

KEY LEARNING IN BRIEF

• การมองที่ภาพใหญ่ของความเสี่ยงต่อทั้งองค์กร
• ภาพรวมของมาตรฐานและกรอบงาน
• การบริหารความเสี่ยงแบบดั้งเดิมและแบบทันสมัย
• ความท้าทายว่าด้วยการประเมินความเสี่ยง
• ความสามารถในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดการ
• ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามนโยบาย (GRC)
การประเมินความเสี่ยงโดยใช้วิธีการที่สอดคล้องกัน
• ขั้นตอนปฏิบัติให้ได้ผลอย่างรวดเร็วในการดำเนินงานด้าน ERM

WHO SHOULD ATTEND

MD, CEO, CFO, COO, Chief Risk Officer, General Auditor, Vice President, Director, หัวหน้าฝ่าย และผู้จัดการส่วนเกี่ยวข้องในสายงานต่อไปนี้:
การบริหารความเสี่ยงองค์กร
• กลยุทธ์องค์กร
• ผู้ตรวจสอบภายใน /ผู้ตรวจสอบสารสนเทศ
• การกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบายข้อบังคับ
• เทคโนโลยีด้านความเสี่ยง
• ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
• ความเสี่ยงทางฐานะการเงิน
• ส่วนแผนงานธุรกิจและกลยุทธ์
• ความต่อเนื่องทางธุรกิจและการรับประกัน
รวมทั้ง ผู้มีอำนาจตัดสินใจทุกระดับและที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ ERM

TOP REASONS WHY YOU SHOULD ATTEND

1. ก้าวทันไปกับแนวความคิดใหม่ล่าสุดด้าน ERM ตลอดจนความเสี่ยงโดยทั่วไป
2. เรียนรู้เทคนิคใหม่ ในการตรวจจับและจัดการกับสัญญาณบอกความเสี่ยงตามแนวทาง ERM ขององค์กร
3. การผสมผสานที่ลงตัวของมุมมองทั่วภาคอุตสาหกรรมจากมืออาชีพด้านบริหารความเสี่ยง และผู้ตรวจสอบภายในชื่อดังของวงการ
4. กรณีศึกษาและแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร และค้นหาโซลูชั่นแก้ปัญหาท้าทายในบริบทที่เกิดกับธุรกิจของคุณอันเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามแผนที่วางไว้
5. ยกระดับความสามารถในการเป็นผู้นำ และสร้างความยั่งยืนทางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงลงสู่ทุกระดับในองค์กรของคุณ
6. สร้างเครือข่ายกับผู้บริหารระดับสูงและร่วมแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดำเนินงานตามกรอบ ERM
7. สร้างเครือข่ายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ปรึกษาชั้นนำและผู้ปฏิบัติงาน ERM
8. เรียนวิธีการที่คุณจะฝังรากฐาน ERM ลงในกระบวนการตัดสินใจเพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“บริหารความเสี่ยงองค์กร กลยุทธ์ กรณีศึกษา บทเรียนล่าสุด”