HR OUTSOURCE, SUB-CONTRACT& TEMPORARY EMPLOYMENT

เรียนรู้สัญญาจ้างแรงงานและการบริหารสัญญาจ้างเหมาค่าแรง จ้างเหมาบริการ

HRアウトソーシング、下請け契約、期限つき採用

雇用契約と役務提供委託の管理を習得するセミナー日本語はこちら>

16 – 17 MAY 2019

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

HR OUTSOURCE, SUB-CONTRACT & TEMPORARY EMPLOYMENT

กลยุทธ์และข้อกฎหมายการจ้างงานด้วยวิธีเหมาค่าแรงฯ “วิธีจ้างและสัญญาจ้างแบบใด ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของท่าน”
เคล็ดลับกลยุทธ์ในกฎหมายจ้างงานที่ต้องรู้และไม่ควรพลาด
• ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการจ้างแรงงาน (มาตรา 575 – มาตรา 586)
• พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
• พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
• พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
• พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
• พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
• พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ พ.ศ. 2522

KEY LEARNING POINTS
• สร้างความชัดเจนในความแตกต่างที่สำคัญของ “สัญญาจ้าง” แต่ละแบบ
• เจาะลึกลักษณะเงื่อนไขที่แตกต่างของ “สัญญาจ้างแรงงาน” ประเภทต่างๆ
• วิเคราะห์ตัวอย่าง “สัญญาจ้างและสัญญาจ้างแรงงาน” ที่มักเป็นปัญหา วิธีป้องกันแก้ไข
• เจาะลึกพิเศษในประเด็นกฎหมายและวิธีการทำสัญญาจ้างเหมาค่าแรงตามพรบ.คุ้มครอง
แรงงานฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 11/1 และกฏหมายสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง “สัญญาจ้างเหมาค่าแรง” ที่มักเป็นปัญหา วิธีป้องกันแก้ไข
• วิเคราะห์เชิงปฏิบัติการ “การทําสัญญาจ้างเหมาแรงงาน”
• เจาะลึกคำพิพากษาฎีกา ม.11/1 ผลกระทบต่อนายจ้าง & แนวทางป้องกันแก้ไขเยียวยา

BACKGROUND TO THE COURSE
นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551) เป็นต้นมา มีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาในทาง
ปฏิบัติในการจ้างงานของนายจ้างเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ การจ้างเหมาค่าแรงที่ผู้ประกอบการใช้ในขบวนการผลิต
รวมถึงการแก้ไขกฎหมายในส่วนของลูกจ้างทดลองงานให้ได้รับความคุ้มครองมากขึ้น และการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งล้วนแล้วแต่มีประเด็น ปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ และต้องระวังในการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง ปัญหาข้อกฎหมายเหล่านั้นคืออะไร? ดังนั้น ผู้บริหารและผู้ประกอบการ ควรได้เรียนรู้ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานแบบ “เหมาค่าแรง” ตามพรบ. คุ้มครองแรงงาน มาตรา 11/1 ได้แก่ การจ้างลูกจ้าง ทดลองงาน ลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอน และควรได้รับทราบติดตามคำพิพากษาศาลแรงงาน ประเด็น ที่เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานแบบ “เหมาค่าแรง” ประเด็นร้อนด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยเฉพาะเจาะลึกคำพิพากษาศาลฎีกาล่าสุด ม.11/1 สิทธิประโยชน์และสวัสดิการในค่าครองชีพของ “ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง” ผลกระทบต่อนายจ้าง & แนวทางแก้ไข

KEY LEARNING OBJECTIVES
1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะการจ้างงานแบบต่างๆ
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจ้างงานสามารถนำมาใช้ในการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ในการจ้างงาน
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการจ้างงานที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อกิจการมากที่สุด

COURSE LEADER
Mr. Sumit Masrungson, Senior Consultant, Siam Premier International Law Office Limited

Sumit is a partner of Chandler & Thong Ek Law Offices Ltd. Over the past 29 years, he has served as lead trial lawyer
mainly involving employmentand construction contract disputes. Sumit is a member of Thai Bar Association and
Lawyers Council of Thailand.

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์บริหารสัญญาจ้างเหมาค่าแรง จ้างเหมาบริการ ”

HRアウトソーシング、下請け契約、期限つき採用

雇用契約と役務提供委託の管理を習得するセミナー

知る人が勝ち組!役務提供委託の戦略「どの雇用契約、どの雇用し方があなたの企業に適切なのか?」

コース概要:

・「雇用契約」の種類をはっきり見分ける方

・各種類の「労働契約」の条件を深く理解し、正しく使用できる

・「労働契約」と「雇用契約」によく見られる問題と実例を分析。その問題を妨げる方法は何か

・雇用契約書を書くのに参考になれる労働保護法に注目

・「役務提供委託」を活動的に分析するワークショップ

・最高裁判所の111の考察。どのように雇用主に影響を与えるのか。どのように問題を避けるのか。

など


トップへ戻る>