Category: Instructors

EMPLOYEE FRAUD DETECTION, INVESTIGATION & LITIGATION | 6 AUGUST 2021

กลยุทธ์การป้องกัน สอบสวน ฟ้องร้องพนักงานทุจริต ต่อสู้คดีในศาล กรณีทุจริตจัดซื้อ การเงิน งานขาย ขนส่ง โรงงาน คลังสินค้า ข้อมูล

Read More

INTERNATIONAL TAX PLANNING & CROSS-BORDER TAX STRATEGY | 10 AUGUST 2021

กลยุทธ์การจ้างงานมืออาชีพชาวต่างชาติ สัญญาจ้าง ใบอนุญาตทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ

Read More

DUE DILIGENCE, TOP SECRETS for M&A-JV-IPO | 19 AUGUST 2021

เจาะลึกภาคปฏิบัติ*การตรวจสอบประเมินกิจการ* สูตรลับที่ต้องเรียนรู้ กลยุทธ์กรณีความสำเร็จและบทเรียน ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจสู่โอกาสการเติบโตรอบใหม่

Read More