Category: Mr. Auaychai Sukawong

INTERNATIONAL TAX PLANNING & CROSS-BORDER TAX STRATEGY | 10 AUGUST 2021

กลยุทธ์การจ้างงานมืออาชีพชาวต่างชาติ สัญญาจ้าง ใบอนุญาตทำงาน กฎหมาย กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ

Read More

DUE DILIGENCE, TOP SECRETS for M&A-JV-IPO | 19 AUGUST 2021

เจาะลึกภาคปฏิบัติ*การตรวจสอบประเมินกิจการ* สูตรลับที่ต้องเรียนรู้ กลยุทธ์กรณีความสำเร็จและบทเรียน ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจสู่โอกาสการเติบโตรอบใหม่

Read More