Category: Mr. Gong Rungswang

DUE DILIGENCE, TOP SECRETS for M&A-JV-IPO | 19 AUGUST 2021

เจาะลึกภาคปฏิบัติ*การตรวจสอบประเมินกิจการ* สูตรลับที่ต้องเรียนรู้ กลยุทธ์กรณีความสำเร็จและบทเรียน ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจสู่โอกาสการเติบโตรอบใหม่

Read More

M&A in ACTION, FINANCIAL & PRICING STRATEGIES in M&A | 9 – 10 SEPTEMBER 2021

สัมมนา “กลยุทธ์การเงินในการซื้อขายควบรวมกิจการ” กรณีศึกษา การเงิน ราคา เจรจา สัญญากฎหมาย

Read More

SUCCESSFUL BOARDROOM PRESENTATION | 7 – 8 OCTOBER 2021

ศาสตร์ ศิลป์ และเทคนิคการนำเสนอบอร์ดที่ประชุมบริษัทและผู้บริหารให้ประสบผลสำเร็จ

Read More