CHANGE COMMUNICATIONS  
& EMPLOYEE ENGAGEMENT

สื่อสารการเปลี่ยนแปลงอย่างทรงพลัง สร้างอนาคตองค์กร

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

การเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยความสามารถของผู้นำในการสื่อสารอย่างมีพลังและสร้างความร่วมมือรวมใจกับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนแผนการและกลยุทธ์ต่างๆสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริง แม้ว่าการสื่อสารในองค์กรและการร่วมมือร่วมใจของพนักงานเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญแต่มักถูกละเลยในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร องค์กรส่วนมากจะเน้นแต่เรื่องการสื่อสารภายนอกที่ต้องมีการลงทุนลงแรงอย่างจริงจังแต่ปล่อยปละละเลยให้การสื่อสารกับพนักงานภายในดำเนินไปอย่างไร้ทิศทาง

ดังนั้น หากผู้นำองค์กรต้องการให้เกิดความสำเร็จในระยะยาว สมควรขับเคลื่อนการสื่อสารในองค์กรและการร่วมมือร่วมใจของพนักงานให้เป็นแผนการเชิงรุกที่มีส่วนผลักดันการดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจให้บรรลุผลจริงจัง ผู้บริหารควรจะสามารถวางแผนและวัดผลลัพธ์ของการสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างชาญฉลาดเพื่อให้การสื่อสารภายในองค์กรสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและสร้างภาวะสร้างสรรค์ของบุคลากรได้เต็มศักยภาพขององค์กร

หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารภายในองค์กรให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร” จึงได้รับการออกแบบเพื่อเติมเต็มให้ผู้บริหารและมืออาชีพด้านการสื่อสารองค์กรและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ได้รับวิธีคิดเชิงกลยุทธ์และกรอบการปฏิบัติที่สร้างความสามารถในการสื่อสารภายในองค์กรให้เกิดพลังสู่ความเปลี่ยนเกิดผลสำเร็จ โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสารภายในองค์กรที่ตอบสนองกลยุทธ์องค์กรและเป้าหมายทางธุรกิจ กระบวนการดำเนินการตามแผน และการประเมินผลลัพธ์ตามแผนการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเท่าทันสถานการณ์

‘COMMUNICATING CHANGE’ IS THE BUSINESS OF EFFECTIVE LEADERS’
Successful Change largely depends how a corporate leader can effectively communicate
to the most valuable asset “people” to passionately and collectively drive the transformation. Internal communications is undoubtedly a strategic vehicle for the leader and the company to bring about the full potential of their creative energy and unity.

This ‘Internal Communications & Employee Engagement’ Masterclass
is specially designed to equip you with strategic thinking and actionable frameworks to take lead in building organizational capability and managing change. This practical & tutorial workshop is geared to discuss the effective practical ways in which you can implement, evaluate and improve your internal communications strategy & programs.

After attending the tutorial workshop, you will have the tools to refine your skills in developing the strong plan that aligns with your organizational strategy and learn how to put into action the internal communications strategy & plan to steer the direction of your internal communications to get where you wish.

INTENSIVE MASTERCLASS AGENDA
1. Understanding Today’s Context of Communications
2. Foundation & System of Internal Communications
3. Managing Key Drivers of Internal Communications & Employee Engagement
4. Strategic Thinking in Internal Communications
5. Developing Your Action Plan for Internal Communications
6. Effective Employee Engagement Strategy & Actions
7. Towards Effective Implementation Process
8. Monitoring, Measuring & Improving the Effectiveness of Internal Communications Programs

KEY LEARNING POINTS
• Understanding how
internal communications are critical and strategic functions to corporate change and continued growth’

Assessing where your internal communications is going and drive the success factors to get where your organization would need
Learning how to develop an actionable plan that aligns with your organizational strategy and drive corporate development
Exploring best practices and applying them to your organization using practical examples
Acquiring proven techniques and participate in applied exercises to create significantly more powerful internal messages

WHO WILL BENEFIT
This workshop is a must for anyone whose business is to communicate and persuade within their organizations.
It is particularly relevant to directors and managers of corporate communications and internal communications, and their counterparts in HR.

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ 
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ 
“กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงทางการเงิน”