IPO  TOTAL STRATEGY

กลยุทธ์ครบมิติเพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

20 – 21 NOVEMBER 2018
BANGKOK THAILAND

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900

EMAIL: CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

เรียนรู้จากกรณีศึกษาและสถานการณ์ทางธุรกิจให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งทีจะเกิดขึ้นในกระบวนการ IPO จากมุมมองระดับกลยุทธ์องค์กรและโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจแนวทางการเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์และการสร้างการเติบโตหลังจาก IPO สู่เป้าหมาย

ปรึกษาเรียนรู้กับกูรูผู้เชี่ยวชาญ เติมเต็มความรู้เข้มข้นกลยุทธ์ครบมิติ
นำโดยคุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบทุกคำถามร้อน อาทิ กฏหมาย การเงินบัญชี ชื่อเสียงภาพลักษณ์นักลงทุนสัมพันธ์ กลยุทธ์องค์กร การขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงและนานาสารพัน การสัมมนา IPO Total Strategy สร้างขึ้นมาจากกระแสความต้องการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของเจ้าของกิจการที่ “ไม่รู้ว่าเริ่มต้นอย่างไร” และ “ไม่ทราบว่าจะปรึกษาใคร” ตลอดจน “ไม่แน่ใจที่ปรึกษา” ว่าแนะนำอะไร เพื่ออะไร และต้องเตรียมตัวอย่างไร โดยเฉพาะ “ค่าใช้จ่าย” และ “ระยะเวลา” ในการ “แต่งตัวก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์” ที่ไม่เคยทราบจากแหล่งข้อมูลที่ใดเลยที่รวบรวมข้อมูล และประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้อย่างเป็นระบบเช่นนี้มาอยู่ในการสัมมนาเดียวกัน

รู้ลึกกลยุทธ์การบริหารทุกมิติเพื่อ IPO
• ภาพรวมตลาดทุนไทย และ สินค้าตราสารทุน
• หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• ข้อดี/ข้อเสียของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1. PRE – IPO
• การเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน (ต้องไม่พลาด)
• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
• การปรับโครงสร้างองค์กร
• การปรับเปลี่ยนระบบบัญชี
• การปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
2. IPO PROCESS: กลยุทธ์ กรณีศึกษาและสถานการณ์ทางธุรกิจ
3. IPO CRITICAL SUCCESS FACTORS
• Change Management
• IPO Key success factor

ภาพรวมตลาดทุนไทยและตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์
• ตลาดทุนไทยและตราสารทุน
• หลักเกณฑ์การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• ขั้นตอนการจดทะเบียนเป็น “บริษัทจดทะเบียน”
• ถาม/ตอบ กรณีศึกษา ความสำเร็จ ข้อผิดพลาด คำแนะนำ

การเตรียมตัว IPO
• หลักเกณฑ์การเข้า LIVE Platform
• ประเภทกลุ่มธุรกิจ Startup
• ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ
• ถาม/ตอบ กรณีศึกษา ความสำเร็จ ข้อผิดพลาด คำแนะนำ

Accounting & Auditing for IPO

 ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ “ระบบบัญชีและการตรวจสอบภายใน” ก่อนและหลัง IPO
• การเตรียมพร้อมระบบบัญชีเพื่อเป็น “บริษัทจดทะเบียน”
• การเตรียมพร้อมบุคลากรทางบัญชี และ CFO
• ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเรื่องบัญชี
• ถาม/ตอบ กรณีศึกษา ความสำเร็จ ข้อผิดพลาด คำแนะนำ

Pre-IPO Legal Issues
ประเด็นสำคัญเทาง “กฏหมาย” ที่เกี่ยวข้องกับ IPO
• ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างบริษัทก่อน IPO
• ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนโครงสร้างการถือหุ้น
• ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับ Holding Co / Offshore Holding Co และ IPO Co

Financial Advisory for IPO
ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ “ที่ปรึกษาทางการเงิน” เพื่อ IPO
• ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาการเงิน
• ประเด็นความเสี่ยงที่ “อาจ” ส่งผลให้ IPO ไม่ได้
• Update แนวทางการอนุมัติ / ไม่อนุมัติ ให้ IPO

IPO SUCCESS & FAILURE LESSON LEARNED
ประสบการณ์สำคัญเกี่ยวกับความสำเร็จ ความผิดพลาดของ IPO : บริษัทที่ว่าดี มีอะไรแตกต่าง
• Key Issue: ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ “หุ้นต่ำจอง” กับ “IPO Price” ว่า “คำนวณ” อย่างไร ปัจจัยใด?
• Case: ต่อยอดธุรกิจ ว่าด้วยผลประโยชน์และการเพิ่มพูน
• Case: ลดความเสี่ยงให้ธุรกิจ ว่าด้วยความเสี่ยงและการสูญเสีย

Pre – IPO Tax / IPO / Post –IPO
ประเด็นสำคัญเเกี่ยวกับ “ภาษี” เกี่ยวกับ IPO
• การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการ “ควบบริษัท” / “การโอนกิจการทั้งหมด” / “การโอนกิจการบางส่วน” ก่อน IPO
• การวางแผนใช้ “ตราสารหนี้” / “หุ้นกู้” ก่อน และ หลัง IPO
• ประเด็น “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” และการวางแผนจัดการที่เหมาะสม