LEGAL & TAX STRATEGIES FOR OUTBOUND INVESTMENT

กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ

@ a 5 Star Hotel in Central Bangkok
สอบถาม: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900

เจาะลึก 25 ประเด็นสำคัญที่ต้องรู้รอบรู้ทันก่อนการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะ

• การตั้ง”สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ” (IHQ)
• “บริษัทการค้าระหว่างประเทศ” (ITC)
• การตั้ง”สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค” (Regional Operating Headquarter – ROH)
• การ “ซื้อกิจการ” ในต่างประเทศ
• ข้อห้ามในการประกอบธุรกิจในต่างประเทศและใบอนุญาติทางการค้า
• “การถือครองกรรมสิทธิ์”ในทรัพย์สินต่างประเทศ
• การวางแผนการนำ”เงินปันผล”กลับเข้าประเทศ
• การ”กักเก็บกำไร” ไว้ในต่างประเทศ

This Masterclass is set out to provide commercial, legal and tax strategies for the business operators to understand various aspects of Outbound Investment in order to prepare its business for expansion purposes. The main concept of this training is to provide general and specific knowledge on legal and tax analysis for both Pre & Post Outbound Investment including explanation on real experiences and mistakes found from of the precedent cases of outbound investment.

KEY LEARNING POINTS

• Form of Outbound Investment (Hierarchy of Corporate Structure)
• Shortcut Outbound Investment (M&A)/ Offshore Holding Company
• Corporate Structure and the Right Choices of Corporate Entity
• Foreign Limitation the License/Permit/ Foreign Exchange Control
• Tax Equalization/Transfer Pricing on Flow of Fees Chargeable
• Dividend Tax Planning Back to Thailand and Profit Keeping Offshore

25 CRITICAL POINTS YOU MUST KNOW FOR SUCCESSFUL ‘OUTBOUND INVESTMENT’

1. จุดมุ่งหมายที่สำคัญในการขยายกิจการออกไปต่างประเทศ
2. พื้นฐานของ “รูปแบบการขยายการลงทุน” ในต่างประเทศ
3. “ลำดับขั้นของการจัดวางโครงสร้างองค์กร” ที่ควรจะเป็น
4. “ทางลัด” ในการขยายกิจการด้วยการ “ซื้อกิจการ” ในต่างประเทศ
5. การจัดวางโครงสร้างของ Holding Company
6. วิเคราะห์ในเชิงลึกกรณีศึกษาของบริษัทไทยรายสำคัญ
7. ข้อคิดทางกฎหมายที่สำคัญในการจัดวาง “โครงสร้างกิจการ” ในต่างประเทศ
8. การ”วางแผนด้านบุคลากร” ที่จะรับผิดชอบงานในต่างประเทศ
9. “ข้อจำกัดจากการถือครองกรรมสิทธิ์” ในทรัพย์สินต่างประเทศ
10. ข้อห้ามในการประกอบธุรกิจในต่างประเทศและใบอนุญาตทางการค้า
11. การเตรียมพร้อมด้าน “ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”
12. การบริหารความเสี่ยงจากกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
13. ข้อควรคำนึง “ด้านบุคลากร” เริ่มตั้งแต่ “ลักษณะงาน” ที่แตกต่างของงานในประเทศกับงานต่างประเทศ
14. สัญญาจ้างแบบ “สองทาง และสัญญา “จัดส่งพนักงาน” การนับอายุงานต่อเนื่อง
15. การวางแผน”ค่าชดเชย “ผลประโยชน์พนักงาน” และ “สิ่งจูงใจ” พนักงาน
16. “การบริหารภาษี” ให้มีความเป็นธรรมแก่พนักงานที่รับผิดชอบงานในต่างประเทศ
17. คดีตัวอย่างของกิจการไทยที่ส่งพนักงานไปทำงานในต่างประเทศ
18. ประเด็น “ภาษี” ก่อน/หลังการลงทุนต่างประเทศระดับบริษัทและระดับพนักงาน
19. วิเคราะห์ถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ทางภาษีจาก “ค่าบริการ” ระหว่างบริษัทในเครือ
20. กลยุทธ์การวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ใน “การวางแผนภาษีระหว่างประเทศ”
21. การวางแผนการนำ “เงินปันผล” กลับเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องเสียภาษีในไทย
22. กลยุทธ์การ “กักเก็บกำไร ไว้ในต่างประเทศ กรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ
23. “มาตรการต่อต้านการเลี่ยงภาษี”ของต่างประเทศผลกระทบต่อ “ธุรกรรมข้ามชาติ”
24. การตั้ง”สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) “บริษัทการค้าระหว่างประเทศ” (ITC)
25. การตั้ง”สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating Headquarter – ROH)

KEY TAKE AWAY | ท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจกฎหมายและภาษีสำหรับผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจในหลากหลายมุมมองของการลงทุนในต่างประเทศเพื่อให้พร้อมสำหรับการขยายกิจการในอนาคต/แนวคิดหลักของการฝึกอบรมนี้คือการให้ความรู้ทั่วไปและเฉพาะเจาะจงด้านกฎหมายและภาษี ทั้งก่อนและหลังการลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงการนำประสบการณ์จริงและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงจากกรณีตัวอย่างมาใช้ประกอบการฝึกอบรม