M&A Strategies: Legal, Tax, Finance & Pricing in Mergers & Acquisitions | 21 – 22 February 2024

กลยุทธ์ครบมิติในการซื้อขายควบรวมกิจการ
กรณีศึกษา กฎหมาย การเงิน ราคา เจรจา สัญญา

Read More