OUTBOUND INVESTMENT

LEGAL & TAX | IHQ, ITC & ROH

กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ

 18 JANUARY 2019

BANGKOK THAILAND

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900
EMAIL: CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

เจาะลึก 25 ประเด็นสำคัญที่ต้องรู้รอบรู้ทันก่อนการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะ การ “ซื้อกิจการ” ในต่างประเทศ, การตั้ง“สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ”/“บริษัทการค้าระหว่างประเทศ”, การถือครองกรรมสิทธิ์”ในทรัพย์สินต่างประเทศ, การวางแผนการนำ “เงินปันผล” กลับเข้าประเทศ/การ “กักเก็บกำไร”ไว้ในต่างประเทศ

This training program is set out to provide commercial, legal and tax strategies for the business operators to understand various aspects of Outbound Investment in order to prepare its business for expansion purposes. The main concept of this training is to provide general and specific knowledge on legal and tax analysis for both Pre & Post Outbound Investment including explanation on real experiences and mistakes found from of the precedent cases of outbound investment.

LEARN WHAT YOU MUST KNOW ON OUTBOUND INVESTMENT | ROH, IHQ & ITC

1. จุดมุ่งหมายที่สำคัญทางธุรกิจในการขยายกิจการออกไปต่างประเทศ
2. พื้นฐานของ “รูปแบบการขยายการลงทุน” ในต่างประเทศ
3. “ลำดับขั้นของการจัดวางโครงสร้างองค์กร” ที่ควรจะเป็น
4. “ทางลัด” ในการขยายกิจการด้วย การ “ซื้อกิจการ” ในต่างประเทศ
5. การจัดวางโครงสร้างของ Holding Company
6. วิเคราะห์ในเชิงลึกกรณีศึกษาของบริษัทไทยรายสำคัญ
7. ข้อคิดทางกฎหมายที่สำคัญในการจัดวาง “โครงสร้างกิจการ” ในต่างประเทศ
8. การ “วางแผนด้านบุคลากร” ที่จะรับผิดชอบงานในต่างประเทศ
9. “ข้อจำกัดจากการถือครอง กรรมสิทธิ์” ในทรัพย์สินต่างประเทศ
10. ข้อห้ามในการประกอบธุรกิจในต่างประเทศและใบอนุญาตทางการค้า
11. การเตรียมพร้อมด้าน “ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”
12. การบริหารความเสี่ยงจากกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
13. ข้อควรคำนึง “ด้านบุคลากร” เริ่มตั้งแต่ “ลักษณะงาน” ที่แตกต่างระหว่างงานในประเทศ กับงานต่างประเทศ
14. สัญญาจ้างแบบ “สองทาง” และสัญญา “จัดส่งพนักงาน” การนับอายุงานต่อเนื่อง
15. การวางแผน“ค่าชดเชย” “ผลประโยชน์พนักงาน” และ “สิ่งจูงใจ”พนักงาน
16. “การบริหารภาษี”ให้มีความเป็นธรรมแก่พนักงานที่รับผิดชอบงานในต่างประเทศ
17. คดีตัวอย่างของกิจการไทยที่ส่งพนักงานไปทำงานในต่างประเทศ
18. ประเด็น “ภาษี” ก่อน/หลังการลงทุนต่างประเทศระดับบริษัทและระดับ พนักงาน
19. วิเคราะห์ถึงแนวทางการใช้ประโยชน์ทางภาษีจาก “ค่าบริการ” ระหว่างบริษัทในเครือ
20. กลยุทธ์การวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ใน “การวางแผนภาษีระหว่างประเทศ”
21. การวางแผนการนำ “เงินปันผล” กลับเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องเสียภาษีในไทย
22. กลยุทธ์การ “กักเก็บกำไร” ไว้ในต่างประเทศ กรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ
23. วิเคราะห์ “มาตรการต่อต้านการเลี่ยงภาษี” ของต่างประเทศที่สำคัญและมีผลกระทบต่อ “ธุรกรรมข้ามชาติ”
24. กลยุทธ์การตั้ง“สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ” (IHQ) และ “บริษัทการค้าระหว่างประเทศ” (ITC)
25. กลยุทธ์การตั้ง“สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค” (Regional Operating Headquarter – ROH) กรณีศึกษาตัวอย่างของกิจการไทยที่มีกิจการในต่างประเทศ แนววิเคราะห์จากสถานการณ์ล่าสุด

COURSE LEADER| MR. CHINAPAT VISUTTIPAT, PARTNER – SIAM CITY LAW OFFICES
• More than 20 years experiences in professional legal and tax advisor on corporate & tax laws, finance & securities regulations as well as M&A, private equity fund, venture capita l, wealth management, family business and SMEs, hotel & property, IPO and major business law practices including business contracts

• More than 10 years experiences as a public speaker on contract drafting, tax planning and tax risk management including visiting lecturer on tax and business law program both Bachelor’s and Master’s D egrees in the state universities

• More than 10 years experiences as an author of tax and legal articles in both local and international business newspapers/magazines and universities’ journals

ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ มีประสบการณ์ในงานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและภาษีทั้งในไทยและ ภาษีระหว่างประเทศ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในธุรกรรม (Transaction Planning) ทาง กฎหมายและภาษีให้แก่ธุรกิจไทยเพื่อขยายกิจการไปในต่างประเทศ (Outbound Investment) รวมถึงมีประสบการณ์บรรยายในงานสัมมนาด้านภาษีและกฎหมายธุรกิจในไทยและต่างประเทศ รวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษด้านภาษีและกฎหมายธุรกิจทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทใน มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นคอลัมนิสต์ประจำด้านภาษีและกฎหมายธุรกิจ ในวารสารทางธุรกิจในไทยและต่างประเทศ

KEY REASON TO ATTEND
This training program is set out to provide commercial, legal and tax strategies for the business operators to understand various aspects of Outbound Investment in order to prepare its business for expansion purposes.

The main concept of this training is to provide general and specific knowledge on legal and tax analysis for both Pre & Post Outbound Investment including explanation on real experiences and mistakes found from of the precedent cases of outbound investment.

การฝึกอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ กฎหมายและภาษีสำหรับผู้ประกอบ การให้มีความเข้าใจในหลากหลายมุมมองของการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อให้พร้อมสำหรับการ ขยายกิจการในอนาคต/แนวคิดหลักของการฝึกอบรมนี้คือการให้ความรู้ทั่วไปและเฉพาะเจาะจงด้านกฎหมายและภาษี ทั้งก่อนและหลังการลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงการนำประสบการณ์จริงและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น จริงจากกรณีตัวอย่างมาใช้ประกอบการฝึกอบรม

KEY LEARNING POINT
• *Pre & Post* Legal and tax consideration for outbound investment ข้อพิจารณาทางกฎหมายและภาษีก่อน/หลังการลงทุนในต่างประเทศ
• *360 Degrees* Strategic legal and tax planning for outbound investment การวางแผนทางกฎหมายและภาษีสำหรับการลงทุนในต่างประเทศแบบ 360 องศา

WHO WILL BENEFIT
MNCs, Business owner, Listed companies in the Stock Market, family business, OEM & ODM, Start-up business, Level-up business, and SMEs