PRICING STRATEGIES

AMID & AFTER THE COVID-19 PANDEMIC

กลยุทธ์ “กำหนดราคาและบริหารราคา” ภายใต้วิกฤตการณ์ COVID-19

 

ผู้เข้าร่วมประมาณ *10 ท่าน* โรงแรมระดับห้าดาว มาตรฐานสูง
PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

 

Registration Fee 28,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(10% OFF IF PAY BY 10 APRIL | SMALL CLASS – ABOUT 10 | 5 STARS HOTEL | Q&A FOR ACTION)

 

ENQUIRY : +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL : CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

PRICING STRATEGIES AMID & AFTER THE COVID-19 PANDEMIC

“ราคา” คือที่มาของรายได้ เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อผลกำไร
ราคาที่เปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยจะมีผลอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อผลประกอบการในทันที

B2B & B2C Pricing for Competition, Optimizing Sales, Revenue & Competitive Advantage
‘Pricing Strategy & Optimization’: Segmenting Customers & Managing Customer Purchasing Behavior
‘Pricing, Branding & New Product Launch’: Winning Competition and Build Powerful Profit Lever
Ultimate Marketing Weapon: Leveraging on ‘Pricing Psychology’ to Lead Pricing Decision

Pricing Strategy & Pricing Positioning: ‘World-Class Concepts in Practice against Competitors’
• Price Setting Methodology
• Price Offers / Mechanics

• Managing Price Sensitivity
• Price Index & Pricing Position

Pricing Strategy & Execution: ‘Advanced Techniques & Cutting Edge Practices’

• Price Intelligence & Competitive Benchmarking
• Price Strategy vs. Category Role Matrix
• Price War vs. Sustainable Growth

ค้นพบ เรียนรู้ วิเคราะห์ เจาะประเด็นสำคัญ “กลยุทธ์ราคาเพื่อสร้างยอดขายผลกำไรสูงสุด”
1. หลักการและแนวทางในการดำเนินกลยุทธ์ด้านราคาที่สำคัญต่อความสำเร็จของกลยุทธ์ธุรกิจ
2. การบริหารจัดการราคาตลอด “ช่วงวงจรอายุของผลิตภัณฑ์” เพื่อวางกลยุทธ์ ขับเคลื่อนสื่อสารราคากับผู้บริโภค
3. การกำหนดราคาและการตัดสินใจด้านราคาเพื่อทำให้กลยุทธ์ราคาบรรลุเป้าหมายในการสร้างรายได้สูงสุด
4. การใช้ราคาในการแข่งขันตามภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามกลุ่มเป้าหมายลูกค้าและการเข้ามาของคู่แข่ง
5. การวิเคราะห์ราคาและความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภคเพื่อสร้างรายได้และความได้เปรียบในการแข่งขัน
6. การวิเคราะห์คาดการณ์ผลกำไรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคา และการตัดสินใจขับเคลื่อน
7. ความรู้ที่จะเลือกแข่งขันด้านราคาในเวลาที่เหมาะสมและการแข่งขันด้วยเทคนิคที่ไม่ใช่ราคาในการเอาชนะคู่แข่ง
8. จิตวิทยาผู้บริโภคที่มีต่อราคาของผลิตภัณฑ์เพื่อการตั้งราคาที่สร้างรายได้สูงสุดอย่างเหมาะสม
9. เทคนิคการจัดการกับมุมมองต่อราคาของผู้บริโภคโดยการสื่อสารคุณค่าคู่กับราคาให้ได้อย่างทรงพลังต่อกลุ่มเป้าหมาย
10. การผนึกปัจจัยด้านราคาให้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างแบรนด์ที่มีศักยภาพสูงสุดต่อการสร้างผลกำไร
11. เทคนิคการวางตำแหน่งของแบรนด์และระดับราคาให้สอดคล้องกันทำให้แบรนด์แข็งแกร่งและสร้างยอดขายตามเป้าหมาย
12. นวัตกรรมการวิเคราะห์ทางการตลาดที่สนับสนุนการตัดสินใจในการตั้งราคาที่ดีที่สุดโดยสอดคล้องกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์
13. เทคนิคในการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการตั้งราคาทั้งในมุมของผู้บริโภคและผลกำไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
14. สถานการณ์ทางธุรกิจในด้านการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการออกแบบกลยุทธ์ราคาที่จัดการพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคโดยสอดคล้องกับจุดยืนของแบรนด์และแผนการสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็ง

TOPICS IN 2 DAYS
• PRICING PSYCHOLOGY & COMPETITIVE BENCHMARKING
• PRICING STRATEGY & PRICE POSITIONING AFTER THE COVID-19 CRISIS
• B2C PRICE SETTING & VALUE-BASED PRICING
• B2B PRICING: PRICE SETTING & NEGOTIATION TECHNIQUES   Amid & After the COVID-19 Pandemic
• REAL CASE: B2B Pricing Position & Market Intelligence Amid & After the COVID-19 Pandemic
• REAL CASE & LIVE DISCUSSION NEW PRODUCT LAUNCH & PRICE SETTING

LEARN & CONSULT WITH TOP-NOTCH PRICING EXPERTS
Ms. Chanokrudee Suvithyasiri, Head of Enterprise Pricing and Analysis, DTAC
 Mr. Gong Rungswang, Director of the Executive Board, Industrial Estate Authority of Thailand
Dr. Vichakorn Hengsadeekul, Former Managing Director – Interior Finishing, SIKA
• Mr. Kittichet Sathitnoppachai, Marketing Director, Minor Food

 

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ 
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ 
“กลยุทธ์กำหนดราคาและบริหารราคา เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน