PRICING STRATEGY
& REVENUE OPTIMIZATION

กลยุทธ์และการบริหารจัดการ ‘ราคา’ เพื่อความได้เปรียบในการการแข่งขัน

BANGKOK THAILAND

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 |+66 (0) 86 378 8968

EMAIL: CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

เรียนรู้การกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่มีต่อราคาของผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถใช้เป็นอาวุธอันแหลมคมในการตั้งราคา โดยอาศัยหลัก วิชาและเทคนิคปฏิบัติจากองค์กรธุรกิจระดับโลกสำหรับ ‘การกำหนดการตัดสินใจและดำเนินกลยุทธ์ราคา’ในทุกแง่มุมที่สำคัญต่อความสำเร็จ ของกลยุทธ์ธุรกิจ อาทิ เทคนิคการตั้งราคาเชิงกลยุทธ์ เทคนิคการนำเสนอราคาที่เพิ่มยอดขาย การจัดการราคาตามลักษณะความอ่อนไหว ต่อราคาในผลิตภัณฑ์ แต่ละประเภทตลอดช่วงวงจรอายุ การใช้เทคนิค ‘ดัชนีราคา’ เพื่อกำหนดจุดยืนด้านราคาในการแข่งขันตามภาวะการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงตามกลุ่มเป้าหมายลูกค้าและการเข้ามาของคู่แข่ง

MASTERLCASS HIGHLIGHTS
‘Winning Price Competition’: How to Optimize Sales, Revenue & Competitive Advantage
• ‘Pricing Strategy & Optimization’: Segmenting Customers & Managing Customer Purchasing Behavior
• ‘Pricing, Branding & New Product Launch’: Winning Competition and Build Powerful Profit Lever
• Ultimate Marketing Weapon: Leveraging on ‘Pricing Psychology’ to Lead Pricing Decision

Pricing Strategy & Pricing Positioning: ‘World-Class Concepts in Practice’
• Price Setting Methodology
• Price Offers / Mechanics

• Managing Price Sensitivity
• Price Index & Pricing position against Competitors

Pricing Strategy & Optimization: ‘Advanced Techniques & Cutting Edge Practices’

• Price Index Simulation / Calculation
• Price Strategy vs. Category Role Matrix
• Price War vs. Sustainable Growth

Pricing Strategy & Pricing Positioning: ‘World-Class Concepts in Practice’
– Price Setting Methodology
– Price Offers / Mechanics
– Managing Price Sensitivity
– Price Index & Pricing position against Competitors

Pricing Strategy & Optimization: ‘Advanced Techniques & Cutting Edge Practices’
– Price Index Simulation / Calculation
– Price Strategy vs. Category Role Matrix
– Price War vs. Sustainable Growth

กำหนดกลยุทธ์ราคา สร้างยอดขายและผลกำไรเหนือเป้าหมาย
1. หลักการและแนวทางในการดำเนินกลยุทธ์ด้านราคาที่สำคัญต่อความสำเร็จของกลยุทธ์ธุรกิจ
2. การบริหารจัดการราคาตลอด “ช่วงวงจรอายุของผลิตภัณฑ์” ด้วยเครื่องมือต่างๆเพื่อวางกลยุทธ์ การตัดสินใจขับเคลื่อนรายงานผล และสื่อสารด้านราคากับผู้บริโภค
3. การกำหนดราคาและการตัดสินใจด้านราคาเพื่อทำให้กลยุทธ์ราคาบรรลุผล
4. การใช้ราคาในการแข่งขันตามภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามกลุ่มเป้าหมายลูกค้าและการเข้ามาของคู่แข่ง
5. การวิเคราะห์ราคาและความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภคเพื่อสร้างรายได้และความได้เปรียบในการแข่งขัน
6. การวิเคราะห์คาดการณ์ผลกำไรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคา และการตัดสินใจขับเคลื่อน
7. ความรู้ที่จะเลือกแข่งขันด้านราคาในเวลาที่เหมาะสมและการแข่งขันด้วยเทคนิคที่ไม่ใช่ราคาในการเอาชนะคู่แข่ง
8. จิตวิทยาผู้บริโภคที่มีต่อราคาของผลิตภัณฑ์พื่อการตั้งราคาที่สร้างรายได้สูงสุดอย่างเหมาะสม
9. เทคนิคการจัดการกับมุมมองต่อราคาของผู้บริโภคโดยการสื่อสารคุณค่าคู่กับราคาให้ได้อย่างทรงพลังต่อกลุ่มเป้าหมาย
10. การผนึกปัจจัยด้านราคาให้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างแบรนด์ที่มีศักยภาพสูงสุดต่อการสร้างผลกำไร
11. เทคนิคการวางตำแหน่งของแบรนด์และระดับราคาให้สอดคล้องกันทำให้แบรนด์แข็งแกร่งและสร้างยอดขายตามเป้าหมาย
12. นวัตกรรมการวิเคราะห์ทางการตลาดที่สนับสนุนการตัดสินใจในการตั้งราคาที่ดีที่สุดโดยสอดคล้องกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์
13. เทคนิคในการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการตั้งราคาทั้งในมุมของผู้บริโภคและผลกำไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
14. สถานการณ์จำลองทางธุรกิจในด้านการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการออกแบบกลยุทธ์ราคาที่จัดการพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคโดยสอดคล้องกับจุดยืนของแบรนด์และแผนการสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็ง

LEARN & CONSULT WITH TOP-NOTCH PRICING EXPERTS
Dr. Piyawat Phonoi, Vice President of Space Management & Store Development Projects, Big C Supercenter
Ms. Chanokrudee Suvithyasiri, Head of Enterprise Pricing and Analysis Unit, DTAC
 Mr. Kosit Vachiramanaporn, Assistsant Vice President, Sripalang International
Dr. Vichakorn Hengsadeekul, Former Managing Director – Interior Finishing, SIKA
• Mr. Sutti Manokitjarunman, Former General Manager, Electrolux
• Mr. Adoon Darathum, Managing Partner, ENPEO Consulting