PRODUCT SAFETY RISKS

& PRODUCT LIABILITY LAWS

เจาะลึกกลยุทธ์ว่าด้วยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับแก้ไขล่าสุด
และกฏหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

5 – 6 MARCH 2020

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 28,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(10% Off if Book & Pay by 20 January 2020)

 

ENQUIRY : +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL : CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

        PRODUCT LIABILITY CONSUMER PROTECTION LAWS เจาะลึกข้อกฏหมาย กรณีปัญหา วิธีแก้ไข ความเสี่ยง กลยุทธ์ ป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อธุรกิจยั่งยืนและรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้า

        “สินค้าที่ไม่ปลอดภัยและสินค้าที่มีจุดบกพร่อง” อาจทำให้บริษัทของท่านต้องเกิดความเสี่ยงทางกฏหมายตามกฎหมายความรับผิดของสินค้า กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และ กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค นำมาซึ่งความเสียหายอย่างมหาศาลต่อธุรกิจทั้งด้านชื่อเสียงและค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหาย โดยเฉพาะธุรกิจ อาหารเครื่องดื่ม ของอุปโภคบริโภค ยา เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์

LEARN TO MINIMISE RISKS FROM & DEFECTIVE PRODUCTS
Key Issues in Consumer Protection Law, Consumer Procedure Law & Product Liability Law
Product Liability Claims & Product Recalls- Handle ‘Litigation once Disputes Arise
Drafting Commercial Documents with the Implication of Product Liability Law
‘International Trade Contracts’: Product Liability Risks from ‘Imported Products’
Reputation Risk in the Face of Product Liability Crisis: Preventive Approaches

เป้าหมายในการเรียนรู้
• เข้าใจแง่มุมที่สำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และแนวทางของกฏหมายเดียวกันในประเทศต่างๆ
เข้าใจผลกระทบต่อความเสี่ยงต่อธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆและกลยุทธ์ในการป้องกัน/บรรเทาความเสี่ยง และความเสียหายจากการถูกฟ้องร้องคดีความเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
• เข้าใจแนวทางที่องค์กรและสินค้าของท่านดำเนินการและผลิตได้อย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดตามตัวบทกฎหมายว่าด้วยความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
• เข้าใจในกระบวนการฟ้องร้องและการเตรียมการต่อสู้คดี ตลอดจนวิธีการเลี่ยงไม่ให้ต้องถูกฟ้องร้องในคดี ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

ประเด็นสำคัญที่ผู้บริหารควรทราบเพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และสร้างธุรกิจ ให้ยั่งยืนโดยรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้า
1. พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย:
ข้อกฎหมาย และ สถานการณ์ล่าสุด ผลอันเนื่องมาจากกฎหมาย
        1.1 การฟ้องร้อง และดำเนินคดีในศาล
       1.2 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class action)
       1.3 การเรียกร้องค่าเสียหายทางจิตใจ นอกจากค่าเสียหายที่แท้จริง
       1.4 การเรียกร้องค่าเสียหายเชิงลงโทษ
       1.5 การเรียกให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
       1.6 หลัก Strict liability และ Piercing the corporate veil
2. กลยุทธ์และแผนการจัดการความเสี่ยงจากการฟ้องร้องความรับผิดต่อสินค้าและกระบวนการที่ดีในการเตรียมการเรียกคืนสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
3. การลดภาระความรับผิด “เมื่อมีการร้องเรียนเกิดขึ้น” เครื่องมือเกี่ยวกับขั้นตอนและกลยุทธ์การพิสูจน์ และกรณีศึกษา
4. กลยุทธ์การร่างสัญญาธุรกิจกับคู่ค้าอย่างสอดคล้องกฏหมายความรับผิดต่อความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
       • กรณีศึกษา คดีสินค้าที่ไม่ปลอดภัยในต่างประเทศ และการเรียกคืนสินค้า
5. กลยุทธ์การร่างสัญญา และ จัดการสัญญาธุรกิจ กับ คู่ค้าต่างประเทศ ในการดำเนินการนำเข้าสินค้า เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก “สินค้านำเข้า” ที่ไม่ปลอดภัย
       • กรณีศึกษา สัญญาตัวแทนจำหน่ายสินค้า
       • กรณีศึกษา สัญญา Exclusive right
6. การจัดการกับวิกฤตการณ์จากฟ้องร้องความรับผิดต่อสินค้าที่ไม่ได้คาดหมายและเสี่ยงต่อความเสียหายทางชื่อเสียง
       • ศึกษา คดีผู้บริโภคในคดีประเภทต่าง ๆ ที่มีการฟ้องร้องต่อศาล และ ร้องเรียนต่อ สำนักงานคณะกรรมการผู้บริโภค (ส.ค.บ)

        ‘สินค้าที่ไม่ปลอดภัยและสินค้าที่มีจุดบกพร่อง’ อาจทำให้บริษัทของท่านต้องเกิดความเสี่ยงทางกฏหมายตาม ‘พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑’ และนำมาซึ่งความเสียหายอย่างมหาศาลต่อธุรกิจทั้งด้านชื่อเสียงและค่าใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหาย ธุรกิจที่มีความเสี่ยงดังกล่าวมากเป็นพิเศษ ได้แก่ อาหารเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภค ยา เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง ยานยนต์ และเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์

WHO SHOULD ATTEND
Member of the Management Team & Executives in charge of the following areas:
– Corporate Lawyer, Legal Counsel or Legal Advisors
– Regulatory Affairs Directors/ Managers, Contract Managers
– Heads of Quality Assurance, Product Development
– Heads of Operations, Product Safety, Heads of Supply Chain
– Heads of Manufacturing & Heads of Production

 
 
สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“เจาะลึกกลยุทธ์ว่าด้วยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับแก้ไขล่าสุด
และกฏหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย”