Category: Public Seminar

SUCCESSFUL BOARDROOM PRESENTATION | 7 – 8 OCTOBER 2021

ศาสตร์ ศิลป์ และเทคนิคการนำเสนอบอร์ดที่ประชุมบริษัทและผู้บริหารให้ประสบผลสำเร็จ

Read More

EMPLOYEE FRAUD, INVESTIGATION & LITIGATION | 15 October 2021

กลยุทธ์การป้องกัน ฟ้องร้องพนักงานทุจริต ต่อสู้คดีในศาล กรณีทุจริตจัดซื้อ การเงิน งานขาย ขนส่ง โรงงาน คลังสินค้า ข้อมูล

Read More