Category: Public Seminar

DUE DILIGENCE, TOP SECRETS for M&A-JV-IPO | 18 November 2021, 9.00 – 16.30

เจาะลึกภาคปฏิบัติ*การตรวจสอบประเมินกิจการ* สูตรลับที่ต้องเรียนรู้ กลยุทธ์กรณีความสำเร็จและบทเรียน ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจสู่โอกาสการเติบโตรอบใหม่

Read More