STRATEGIC INTERNAL COMMUNICATIONS 

กลยุทธ์.แผนสื่อสารเชิงรุก.สร้างสรรค์อนาคตองค์กร

3 SEPTEMBER 2019 ICE

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 18,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(Contact us for Group Discount)

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

Drive Corporate Vision & Value | Effectively Communicate & Convince with Your People towards Successful Growth

Internal communications is undoubtedly a strategic vehicle for the leader and the company to bring about the full potential of their creative energy and unity.  Strategic Internal Communications’ Masterclass is specially designed to equip you with strategic thinking and actionable frameworks to take lead in building organizational capability and strategic implementation.

 

Communicating Effectively’ is the Business of Effective Leaders’
• Complexity & Diversity
• Strategy & Key Drivers
• Key Drivers & Messages
• System & Structure
• Action Plan & Execution
• Campaigns & Programs
• Platforms & Channels
• Experience & Engagement
• Monitoring & Measuring

 

        Strategy Execution largely depends how a corporate leader can effectively communicate to the most valuable asset “people” to passionately and collectively drive the implementation. Internal communications is undoubtedly a strategic vehicle for the leader and the company to bring about the full potential of their creative energy and unity.

        ‘Strategic Internal Communications’ Masterclass is specially designed to equip you with strategic thinking and actionable frameworks to take lead in building organizational capability and strategic execution. This practical & tutorial workshop is geared to discuss the effective practical ways in which you can implement, evaluate and improve your internal communications strategy & programs. After attending the tutorial workshop, you will have the tools to refine your skills in developing the strong plan that aligns with your organizational strategy and learn how to put into action the internal communications strategy & plan to steer the direction of your internal communications to get where you wish.

        การดำเนินกลยุทธ์องค์กรที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยความสามารถของผู้นำในการสื่อสารอย่างมีพลังและสร้างความร่วมมือร่วมใจกับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนแผนการและกลยุทธ์ต่างๆสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริง แม้ว่าการสื่อสารในองค์กรและการร่วมมือร่วมใจของพนักงานเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญแต่มักถูกละเลยในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร องค์กรส่วนมากจะเน้นแต่เรื่องการสื่อสารภายนอกที่ต้องมีการลงทุนลงแรงอย่างจริงจังแต่ปล่อยปละละเลยให้การสื่อสารกับพนักงานภายในดำเนินไปอย่างไร้ทิศทาง หากผู้นำองค์กรต้องการให้เกิดความสำเร็จในระยะยาว สมควรขับเคลื่อนการสื่อสารในองค์กรและการร่วมมือร่วมใจของพนักงานให้เป็นแผนการเชิงรุกที่มีส่วนผลักดันการดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจให้บรรลุผลจริงจัง ผู้บริหารควรจะสามารถวางแผนและวัดผลลัพธ์ของการสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างชาญฉลาดเพื่อให้การสื่อสารภายในองค์กรสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและสร้างภาวะสร้างสรรค์ของบุคลากรได้เต็มศักยภาพขององค์กร

        หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารภายในองค์กรจึงได้รับการออกแบบเพื่อเติมเต็มให้ผู้บริหารและมืออาชีพด้านการสื่อสารองค์กร และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ได้รับวิธีคิดเชิงกลยุทธ์และกรอบการปฏิบัติที่สร้างความสามารถในการสื่อสารภายในองค์กรให้เกิดพลังสู่ความเปลี่ยนเกิดผลสำเร็จ โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสารภายในองค์กรที่ตอบสนองกลยุทธ์องค์กรและเป้าหมายทางธุรกิจกระบวนการดำเนินการตามแผน และการประเมินผลลัพธ์ตามแผนการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเท่าทันสถานการณ์

KEY AGENDA
1. Understanding Today’s Context of Communications
2. Foundation & System of Change Communications
3. Managing Key Drivers of Change Communications
4. Strategic Thinking in Change Communications
5. Developing Your Action Plan for Change Communications
6. Effective Employee Communications Strategy & Actions
7. Towards Effective Implementation Process
8. Monitoring, Measuring & Improving the Effectiveness of Change Communications Programs

LEARNING POINTS
Understanding how internal communications are critical and strategic functions to corporate change and continued growth’
Assessing where your internal communications is going and drive the success factors to get where your organization would need
Learning how to develop an actionable plan that aligns with your organizational strategy and drive corporate development
Exploring best practices and applying them to your organization using practical examples
Acquiring proven techniques and participate in applied exercises to create significantly more powerful internal messages

WHO WILL BENEFIT
This workshop is a must for anyone whose business is to communicate and persuade within their organizations.
It is particularly relevant to directors and managers of corporate communications and internal communications, and their counterparts in most of corporate functions.

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ 
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ 
“กลยุทธ์.แผนสื่อสารเชิงรุกเพื่อสร้างอนาคตองค์กร”