SUCCESSION PLANNING, CAREER DEVELOPMENT

& TALENT RETENTION STRATEGIES
 

กลยุทธ์พัฒนารักษา “ผู้สืบทอดองค์กร” ด้วยระบบความก้าวหน้าที่ชัดเจน
ท้าทายและบริหารทาเลนท์ที่มุ่งความสำเร็จของธุรกิจ

 

18 – 19 JUNE 2019  CDSP

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 25,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(Contact us for Group Discount)

 

ENQUIRY : +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL : CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

SUCCESSION PLANNING CAREER DEVELOPMENT
&  TALENT RETENTION STRATEGIES

KEY LEARNING OBJECTIVES
      This Practical & Interactive Masterclass is specially designed for you to understand “STEP-BY-STEP” of how leading companies manage talents, design and establish an effective ‘career roadmap, talent development and succession planning’ system. Starting from reviewing key concepts and the fundamental, the workshop leader will show you proven ways that career roadmaps have been developed to drive talent management and how they can be executed to promote employee growth and advancement.

You will also see how a competency framework is used to lead the development of organizational career paths, performance measurement, individual development plans and succession planning towards the success of corporate talent management. A well-structured lecture, multiple case and illustrations will be exercised to guide you through this intensive learning. The workshop leader will ensure that by the end of the day you acquire a clear understanding of the total picture, the key process of design as well as use of career management, talent development and succession planning.

Uniquely Learn & Consult with Top-Notch Experts
      Succession Planning, Career Development & Talent Management are critical components in corporate strategic management. These integrated elements must be designed and implemented as the key mechanisms to develop and retain your talented people in pursuit of sustainable corporate growth in the New Era of Digital Transformation.

5 MARCH EFFECTIVE CAREER ROADMAP FOR SUCCESSION PLANNING
Effective Career Roadmap Management and Competency-based Succession Planning
      • Career Management & Talent Development: Concepts & Practices
      • Establishing Formal Career Roadmaps to Attract Talents
      • Developing and Using a Clear Competency Framework
      • Developing Effective Career Planning that Retains Talent

6 MARCH SUCCESSOR ASSESSMENT, READINESS & SUCCESSION MANAGEMENT
      • Talent Identification Criteria, Assessment & Succession Management
      • Successor Identification, Assessment & Succession Management
      • ‘Coaching the Successors’ for Leadership Readiness to Succeed
      • Glooming & Managing Gen-Y & Young Talents to be the Future Successors

“โอกาสแห่งความก้าวหน้าที่ท้าทายและเป็นไปได้จริง” คือปัจจัยหลักที่ดึงดูดและรักษา“คนเก่ง”ไว้เพื่อสืบทอดตำแหน่งสำคัญให้กับองค์กร
      เมื่อใดที่คนเก่งเห็นว่าไม่มีโอกาสก้าวหน้าในองค์กรหรือมีความไม่ชัดเจนเพราะความไม่เป็นระบบ หรือไม่ทำจริงให้เป็นรูปธรรม “คนเก่ง” จึงต้องออกไปแสวงหาจากองค์กรอื่น หาก“คนเก่งในองค์กร” มีไม่เพียงพอสำหรับภารกิจสำคัญในอนาคต “แผนการพัฒนาคนเก่งเพื่อรับช่วงภารกิจในตำแหน่งที่สำคัญมีความไม่ชัดเจนการบริหาร และรักษาองค์กรให้เติบโตต่อเนื่องอย่างมั่นคงย่อมเกิดขึ้นได้ยากอนาคต และความอยู่รอดของธุรกิจย่อมเผชิญความไม่แน่นอนอย่างน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง

เหตุปัจจัยที่จะดึงดูดและรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร
      • “โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ” บวก “ความท้าทายและค่าตอบแทน” แข่งขันได้
      • “เส้นทางความก้าวหน้าในองค์กรและการพัฒนาคนเก่งให้เติบโต” เป็นระบบ-ชัดเจน-ปฏิบัติได้อย่างจริงจัง

หากสิ่งเหล่านี้เป็นจุดอ่อนย่อมทำให้องค์กรสูญเสียคนเก่งให้กับคู่แข่งที่ให้โอกาสความก้าวหน้าดีกว่า

18 – 19 มิ.ย. 2562 ร่วมเรียนรู้เพื่อปิดช่องว่างเหล่านี้ใน ‘SUCCESSION PLANNING, CAREER DEVELOPMENT & TALENT MANAGEMENT’ Masterclass 2019  เจาะลึกการเรียนรู้อย่างเป็นระบบด้วยขั้นตอนที่มีประสิทธิผล รวมทั้งการ ซักถามให้กระจ่างชัดและปรึกษาหารืออย่างตรงประเด็นเพื่อการปฏิบัติจริงต่อไป ท่านจะได้รับพื้นฐานความรู้และกรณีความสำเร็จจากผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์ตรงจากองค์กรชั้นนำ

KEY BENEFITS OF ATTENDING
      1. Learn & Discuss Critical Issues on Career Management, Succession Planning & Talent Development
      2. Meet & Hear First-Hand Advice & Consult with Top-Notch Experts
      3. Gain Practical Insights to be Successful in Developing & Retaining Your Valued People
      4. Clear Away All Pressing Issue & Gain What You Can Apply in Your Organisation
      5. Participate & Discuss in the Interactive Environment for Optimum Learning & Development
      6. Sharpen HR Vision and Enhance the Effectiveness of Your HR Team and Company
      7. Network with your Peers & Benchmark against Best Practices in Other Companies
      8. Develop New Partnership with Speakers & Delegates during the Summit

WHO SHOULD ATTEND
CEO, President, Managing Director, Vice Presidents, Directors, Heads, Senior Managers, Managers and Advisors & Consultants of:
• Talent Management
• Career Management & Succession Planning
• Training, Learning & Development
• Organizational Development
• Corporate Planning and Strategy
• Talent Management & Development
• Recruitment & Selection
• Leadership & Management Trainee Program


 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์พัฒนารักษา “ผู้สืบทอดองค์กร”
ด้วยระบบความก้าวหน้าที่ชัดเจนท้าทายและบริหารทาเลนท์ที่มุ่งความสำเร็จของธุรกิจ”