DRAFTING NEGOTIATING & MANAGING CONSTRUCTION CONTRACTS SUMMIT 2018

สัญญาก่อสร้าง’ กลยุทธ์การร่างสัญญา เจรจาแก้ไขข้อพิพาท บริหารความเสี่ยงในสัญญาก่อสร้าง

Read More