TALENT ACQUISITION, RECRUITMENT

& COMPETENCY-BASED INTERVIEW

นวัตกรรม กลยุทธ์และเทคนิคที่ทรงประสิทธิผลเพื่อการสรรหาคัดเลือกบุคลากรชั้นเลิศ

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900
EMAIL: CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

หลักสูตรพิเศษสำหรับผู้บริหารทุกสายงานและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาเทคนิคอันทรงพลังในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร ชั้นเลิศที่เหมาะสมตรงกับงานและสร้างความสำเร็จให้แก่องค์กร

“ถ้าองค์กรของท่านกำลังพิจารณาที่จะลงทุนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร…”
• ต้องการดึงดูดและคัดเลือกบุคลากรชั้นเลิศเข้าสู่องค์กรเพื่อพัฒนาต่อให้ขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญ
• ต้องการประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อสังคมใหม่เพื่อสร้างแบรนด์และสานสัมพันธ์ก่อนการสรรหา
• ต้องการปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร
• ต้องการเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการตัดสินใจคัดเลือกบุคลากรเป้าหมายให้ตรงกับงาน
• ต้องการใช้การสัมภาษณ์เพื่อประเมินสมรรถนะนอกเหนือไปจากทักษะทางด้านเทคนิค
• ต้องการเพิ่มความถูกต้องและเป็นธรรมในกระบวนการสัมภาษณ์งานที่มีประสิทธิภาพ
• กำลังมองหาวิธีในการบูรณาการผลของการสัมภาษณ์งานอย่างรอบด้านต่อยอดสู่การพัฒนา

วัตถุประสงค์หลักในการเรียนรู้
หลักสูตรนี้มุ่งหมายเพื่อเสริมความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรชั้นเลิศและช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นและความสามารถในการปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการคัดเลือกบุคลากรและการสัมภาษณ์โดย เฉพาะสามารถดำเนินการสัมภาษณ์ตามสมรรถนะและความสามารถ โดยในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้ฝึกฝนในภาคปฏิบัติ อย่างเข้มข้นดังต่อไปนี้
• การบูรณาการระบบและวิธีการประเมินสมรรถนะในรูปแบบต่างๆ
• การจัดการสัมภาษณ์แบบ Competency-Based Interviews
• การใช้เครื่องมือในการประเมิน จัดระดับ และตัดสินใจ

รูปแบบของการเรียนรู้ที่เข้มข้น
หลักสูตรที่เข้มข้นนี้ประกอบด้วยการบรรยาย การแบ่งกลุ่มวิเคราะห์กรณีตัวอย่างและเน้นการฝึกปฏิบัติแบบลงลึกที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถมองเห็นภาพที่ชัดเจน
และมีขีดความสามารถในการสรรหาคัดเลือก และสามารถเตรียมพร้อมในการสัมภาษณ์ได้ด้วยตนเองเมื่อกลับไปปฏิบัติงานจริงในองค์กร ที่สำคัญยิ่งท่านจะได้รับการชี้แนะและคำแนะนำเป็นส่วนตัวสำหรับทุกคำถามที่ท่านมีอยู่จากวิทยากร พร้อมทั้งได้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับเพื่อนร่วมการฝึกอบรมอย่างเป็นกันเองเพื่อการต่อยอดในการทำงานของท่านต่อไปในอนาคต

COURSE LEADER
• Dr. Tayat Sriplung, Managing Partner, The Nile Management Consulting
• Ms. Nonglak Thanarak,
Former Managing Director GSI Executive Search (Thailand)

KEY LEARNING HIGHLIGHTS 
• Current Trends in Global Workforce & Talent Acquisition in AEC 
• Linking Talent Acquisition to HR Strategies & Overall Business
• Cutting Edge Practice in Talent Acquisition & Innovative Recruitment
• Importance of Re-Structuring Your Recruitment Process and Systems
• Innovative Ways to Apply Proactive Recruitment Process
• Leveraging on Social Media & Mobile Applications in Talent Sourcing
• Effective Recruiting Techniques: Principles, Pros & Cons & Skills
• Competency-Based Interview: Concept, Design & Practices
• Evaluating Candidates Against Scaled Competency Models
• Using Interviews to Derive Strengths and Development Needs
• Track and Measure Effectiveness of Talent Acquisition & Recruitment