เลิกสัญญาก่อสร้าง 

TERMINATION OF CONSTRUCTION CONTRACTS 

สุดยอดกลยุทธ์ในการเลิกสัญญาก่อสร้าง
สิทธิขั้นตอนในการเลิกสัญญา กรณีที่ผิดพลาด บทเรียนสำคัญคดีก่อสร้าง

เข้าร่วมได้ทั้งโรงแรมระดับห้าดาว และทาง ZOOM Meeting

26 JANUARY 2023, 9.00 – 16.45
Click BROCHURE for Full Details
15% OFF for 3 PERSONS

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

To gain access to the complimentary content, and to receive special discounts for the seminar programs, please provide your information below:

15% OFF for 3+

 

Verification

เมื่อมีการผิดสัญญาและเกิดข้อพิพาทในโครงการก่อสร้างขึ้น การบอกเลิกสัญญาก่อสร้างจะมีข้อกำหนดและขั้นตอนสำคัญซึ่งเป็นตัวแปรที่จะทำให้การใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการฟ้องร้องคดีเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ หากผิดพลาดอาจก่อให้เกิดความเสียหายจนไม่อาจเรียกร้องจากผู้ผิดสัญญาก่อสร้าง ทำให้การฟ้องร้องที่ใช้ทั้งทรัพยากรต่าง ๆ เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นเงินที่ใช้ในการฟ้องร้องคดี บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคดีก่อสร้างที่ต้องจัดเตรียมเอกสาร ตัดสินใจ และเป็นพยานในศาล รวมถึงเวลาไม่ต่ำกว่าสาม – ห้าปี

รวมทั้งความยุ่งยากต่าง ๆ ที่มีตลอดระยะเวลาที่มีข้อพิพาทกัน มาตรการที่ดีที่สุดในทางกฎหมายที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในโครงการก่อสร้าง คือการร่างสัญญาและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างเป็นระบบถูกต้อง เหมาะสม และการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุในสัญญาก่อสร้างอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับสัญญา

หลักสูตร “กลยุทธ์กฎหมายในการเลิกสัญญาในธุรกิจก่อสร้าง”จะให้แนวทางในการเลิกสัญญาก่อสร้าง ขั้นตอนการร่างสัญญาเพื่อกำหนดมาตรการขั้นตอนในการเลิกสัญญาก่อสร้างที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้สิทธิเลิกสัญญาก่อสร้าง และทางเลือกต่างๆในการใช้สิทธิตามกฎหมาย กลยุทธ์การเตรียมเลิกสัญญาที่สำคัญ เช่น สัญญาจ้างบุคลากร สัญญาให้บริการ (หรือที่ผู้ศึกษากฎหมายเรียกว่า สัญญาจ้างทำของ) สัญญาซื้อขาย โดยเน้นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือสัญญาก่อสร้าง
กลยุทธ์และเทคนิคที่องค์กรธุรกิจสามารถทำการจัดเรียงข้อมูล หรือแนวปฏิบัติอย่างเป็นระบบเพื่อ ทำให้เกิดความพร้อมในการเผชิญกับปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาและใช้สิทธิเรียกร้องได้โดยไม่มีข้อบกพร่อง
แนวทางรูปธรรมที่นักกฎหมายในบริษัทสามารถศึกษาและติดตามข่าวสารโดยเฉพาะแนวบรรทัดฐานตามคำพิพากษาคดีก่อสร้างของศาลฎีกาอย่างชัดเจน โดยเฉพาะนิติกรในบริษัทจะได้ติดตามข้อมูลสำคัญนี้อย่างตรงประเด็นที่สุด

หัวข้อสำคัญในการสัมมนา
1. ความหมายของการเลิกสัญญาในทางกฎหมายและธุรกิจ
2. กระบวนการเลิกสัญญา
3. แนวทางในการตัดสินใจเพื่อการเลิกสัญญา
4. การเตรียมตัวเลิกสัญญา

KEY RELATED TOPICS

กลยุทธ์การร่างสัญญาก่อสร้าง, การเลิกสัญญา, บริหารสัญญา, ระบบการเงินและหลักประกัน, สนธิสัญญาภาษีซ้อน, สัญญามาตรฐาน, เคล็ดลับวิธีบริหารสัญญา, โครงสร้างของสัญญา, Construction Contract

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“สุดยอดกลยุทธ์ในการเลิกสัญญาก่อสร้าง
สิทธิขั้นตอนในการเลิกสัญญา กรณีที่ผิดพลาด บทเรียนสำคัญคดีก่อสร้าง”

Register

Brochure

To gain access to the complimentary content, and to receive special discounts for the seminar programs, please provide your information below:

15% OFF for 3+

 

Verification