สัญญาก่อสร้าง

CONSTRUCTION CONTRACT

AMID THE COVID-19 CRISIS

Drafting, Managing, Financing & Taxation

กลยุทธ์สัญญาก่อสร้าง ฝ่าวิกฤตการณ์ COVID-19
เจรจาแก้ไขข้อพิพาท บริหารความเสี่ยงทางกฎหมาย

21 – 22 JULY 2020

ผู้เข้าร่วมประมาณ *10 ท่าน* โรงแรมระดับห้าดาว มาตรฐานสูง

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 28,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(10% Off if Book & Pay by 10 JUNE | SMALL CLASS – ABOUT 10 | 5 STARS HOTEL | Q&A for ACTION)

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

 

Proven Strategies, Insights & Practical Advice – Effectively Draft, Negotiate & Resolve Dispute for Successful Construction Contracts & Project Management

เรียนรอบ ตอบครบ ทุกประเด็นสำคัญในการบริหารสัญญาก่อสร้างท่ามกลางวิกฤตการณ์ COVID-19
• สัญญาในระบบกฎหมายของประเทศต่าง ๆ
• ระบบการเงินในการร่างสัญญาก่อสร้าง
• งานในสัญญาก่อสร้าง
• หลักประกันในสัญญาก่อสร้าง
• เอกสารในงานบริหารสัญญา
• กระบวนการบังคับตามสัญญา
• ภาษีอากร กับสัญญาก่อสร้าง
• การตรวจสัญญาก่อสร้าง

SUPER-CUTTING EDGE LEARNING POINTS- สัญญาก่อสร้าง ฝ่าวิกฤต COVID-19
1. โครงสร้างของสัญญาสัญญาก่อสร้าง รูปแบบของสัญญาก่อสร้าง
2. สัญญามาตรฐาน สัญญาสำเร็จรูปที่ใช้อยู่ในประเทศไทย
3. ข้อกำหนดเงื่อนไขที่ก่อปัญหาโครงสร้างของระบบต่างๆในงานก่อสร้าง
4. ระบบการเงินและหลักประกัน การจ่ายและคืน Advance Payment
5. การจ่ายเงินค่าจ้างและยึดหน่วงเงิน การหักภาษี ณ ที่จ่าย และเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. การหักเงินประกัน ค่าปรับ ค่าปรับล่าช้า และความเสียหาย
7. การร่างข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่าง ๆ
8. การเริ่มงาน การส่งมอบพื้นที่ ใบอนุญาต ความปลอดภัยคนงานและคนงานต่างชาติ
9. การตรวจสอบ ที่ปรึกษาและการตรวจสอบงาน การส่งมอบงาน
10. ความชำรุดบกพร่อง การรอนสิทธิ การรับประกันอุปกรณ์และผลงาน
11. งานเพิ่มงานลด การขอขยายระยะเวลา การทำงานหลังจากครบกำหนดตามสัญญา
12. ค่าใช้จ่ายในระหว่างงานหยุดเนื่องจากเหตุต่าง ๆ
13. รูปแบบของพยานเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน แบบทางสถาปัตยกรรม/วิศวกรรม
14. การขอขยายระยะเวลาและขอค่าใช้จ่าย(Preliminary Cost)
15. ข้อความสำคัญในเอกสารคู่ฉบับ ภาษาและคำแปล เอกสารประกอบ การติดอากรแสตมป์
16. กระบวนการฟ้องร้องบังคับคดี การระงับข้อพิพาทเช่น DAAB อนุญาโตตุลาการ
17. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลก่อนฟ้องและหลังฟ้อง
18. การบังคับคดีตามกฎหมายไทยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
19. การยึดและอายัดทรัพย์สิน การขายทอดตลาด รวมถึงการฟ้องล้มละลาย
20. ภาระการเสียภาษีของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในสัญญาก่อสร้าง
21. ประเด็นเรื่องภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ ภาษี ณ ที่จ่าย
22. สนธิสัญญาภาษีซ้อน ความรับผิดในทางภาษีและแนวทางการบรรเทาความรับผิด

สัญญาก่อสร้าง กลยุทธ์การร่างสัญญา เจรจาแก้ไขข้อพิพาท บริหารความเสี่ยง ในสัญญาก่อสร้างด้วยเทคนิคปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายและสัญญาก่อสร้าง

1. สัญญาในระบบกฎหมายของประเทศต่าง ๆ
2. ระบบการเงินในการร่างสัญญาก่อสร้าง
3. งานในสัญญาก่อสร้าง
4. หลักประกันในสัญญาก่อสร้าง
5. เอกสารในงานบริหารสัญญา
6. กระบวนการบังคับตามสัญญา
7. ภาษีอากร กับสัญญาก่อสร้าง
8. การตรวจสัญญาก่อสร้าง (Work Shop)
9. ช่วง Open Floor เพื่อตอบข้อซักถาม

 
สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์การร่างสัญญาก่อสร้าง ฝ่าวิกฤตการณ์ COVID-19 เจรจาแก้ไขข้อพิพาท บริหารความเสี่ยงทางกฎหมาย”