PHONE NUMBER :

02 158 9892

Search
Close this search box.

Category: Business Law & Tax

INTERNATIONAL TAX & TRANSFER PRICING
International Tax & Transfer Pricing | 6 June 2024

กลยุทธ์การวางแผนภาษีระหว่างประเทศ สู่ความสำเร็จทางการเงิน เพิ่มกระแสเงินสด ลดความเสี่ยงสูงสุด

READ MORE..
COMMERCIAL CONTRACTS for NON-LEGAL EXECUTIVE
Commercial Contracts for Non-Legal Executive | 8 March 2024

กลยุทธ์กฎหมายในการร่างและตรวจสอบสัญญาธุรกิจสำหรับผู้บริหาร
เทคนิคสำคัญในการแก้ไขสัญญาและการเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จ

READ MORE..
DUE DILIGENCE, TOP SECRETS for M&A, JV & IPO
Due Diligence, Top Secrets for M&A, JV & IPO | 20 – 21 March 2024

เจาะลึกภาคปฏิบัติ*การตรวจสอบประเมินกิจการ* สูตรลับที่ต้องเรียนรู้ กลยุทธ์กรณีความสำเร็จและบทเรียน ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจสู่โอกาสการเติบโตรอบใหม่

READ MORE..
ABOUT ORGANIZER
OMEGAWORLDCLASS

Fostering Business Excellence & Corporate Sustainability

VDO PROMO