PHONE NUMBER :

02 158 9892

Search
Close this search box.

CORPORATE VALUATION
for M&A, JV, IPO, Start Up, Spin Off

 ฉลองครบรอบ 15 ปี ลดสุดพิเศษ! เหลือ 21,500 บาท จากปกติ 28,500 บาท/ท่าน

CORPORATE VALUATION

CORPORATE VALUATION

for M&A, JV, IPO, Start Up, Spin Off

กลยุทธ์เทคนิค“ประเมินมูลค่ากิจการ” ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตทวีคูณ

ทุกบริษัทที่ต้องการเติบโตทั้งแบบต่อยอดและแบบก้าวกระโดด เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาว เพิ่มความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น ด้วยการควบรวมกิจการ การขยายธุรกิจ การร่วมลงทุนกับพันธมิตร การแยกหน่วยธุรกิจไปจัดตั้งบริษัทใหม่ หรือ การนำบริษัทไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องไม่พลาดหลักสูตร “การประเมินมูลค่ากิจการ” เพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดทำงบประมาณ

สุดยอดการวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนและการจัดการมูลค่าองค์กรที่รอบคอบและเกิดผลตอบแทนสูงสุด!

1 Overview
Overview of Corporate Valuation

2 Understanding
Understanding Key Valuation Factors

3 Valuation
Valuation Approaches and Applications

4 Income
Income Approach

5 Market
Market Approach

6 Essences
Essences of Corporate Valuation in Special Situations

7 Asset-based
Asset-based approach

8 Implications
Implications for Corporate Valuation Practitioners

ก่อนที่จะตัดสินใจทำธุรกรรมทางการเงินเชิงกลยุทธ์ (Strategic Financial Transaction) บริษัทต้องประเมินมูลค่ากิจการด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อประเมินมูลค่าการลงทุนและมูลค่าสินทรัพย์ที่เหมาะสม กล่าวอีกนัยหนึ่ง การประเมินมูลค่ากิจการเป็นเครื่องมือวิเคราะห์สำคัญที่นำไปสู่การเก็บข้อมูลสารสนเทศและสมมติฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อมาใช้คำนวณมูลค่าของโครงการลงทุนและสินทรัพย์เป้าหมาย ทั้งนี้ หลักฐานเชิงธุรกิจและเชิงวิชาการบ่งชี้ว่า

แนวทางการประเมินมูลค่า 3 แนวทาง

ได้รับการยอมรับและถูกใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่…

Details

        You will learn to develop a clear understanding of corporate valuation essences and knowledge in valuation techniques that contribute to driving corporate strategy, but also strengthen the learner’s perspective and expertise when making strategic investment decisions in the future. Therefore, this course addresses concepts, methods, processes, and pragmatic recommendations, but also exhibits corporate valuation examples and business cases modified from actual investment projects – both successful and unsuccessful. 

        ท่านจะได้ความเข้าใจในหลักสำคัญของการประเมินมูลค่ากิจการและความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประเมินมูลค่ากิจการ มีส่วนช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร สร้างมุมมองและความเชี่ยวชาญของผู้เข้าอบรมในการตัดสินใจลงทุนเชิงกลยุทธ์ในอนาคต หลักสูตรนี้อธิบาย แนวคิด วิธีการ กระบวนการ และคำแนะนำเชิงปฏิบัติการ พร้อมแสดงตัวอย่างการประเมินมูลค่ากิจการและกรณีศึกษาที่ดัดแปลงจากโครงการลงทุนจริง ทั้งที่ประสบความสำเร็จและไม่สำเร็จ

 • หลักสำคัญของการประเมินมูลค่ากิจการ
  ทั้งมิติด้านกลยุทธ์และด้านการเงิน ซึ่งขับเคลื่อนธุรกรรมทางการเงินเชิงกลยุทธ์ อาทิ การควบรวมและครอบครองกิจการ (M&A) การร่วมทุนกับพันธมิตร (JV) การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทัพย์ (IPO) การแยกหน่วยธุรกิจไปจัดตั้งองค์กรใหม่ (Spin Off)
 • การนำวิธีการประเมินมูลค่ากิจการไปใช้
  สนับสนุนการกำหนดกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจ
 • ระบุปัจจัยที่สำคัญ
  ด้านเศรษฐกิจ ด้านธุรกิจ และด้านการเงิน เพื่อนำไปใช้ประเมินมูลค่ากิจการ
 • นำวิธีการประเมินมูลค่ากิจการไปใช้กับสถานการณ์ธุรกิจที่แตกต่างกัน
  รวมทั้ง พิจารณาข้อดีและข้อเสียของวิธีการประเมินมูลค่ากิจการแต่ละวิธี
 • ทราบวิธีการประเมินมูลค่ากิจการในสถานการณ์พิเศษ/เฉพาะเจาะจง
  เช่น ธุรกิจสตาร์ทอัพ ธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนแบบผิดปกติ เป็นต้น
 • เรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินมูลค่ากิจการ
  จากตัวอย่าง แบบฝึกหัด กรณีศึกษาที่ประยุกต์จากเหตุการณ์จริง ผลการสำรวจทางธุรกิจ และการวิจัยเชิงวิชาการ
 • ทราบข้อผิดพลาดในการประเมินธุรกิจที่มักเกิดขึ้น
  และข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการประเมินมูลค่ากิจการ

Dr. Phutthisith Tungsirihirunkul,
Former CEO, Von Bundit Co., Ltd.
Founding Partner, IBEX Advisory

8:30 – 9:00Registration & Morning Coffee
9:00 – 10:30Program Commences
10:30 – 10:45Morning Break
10:45 – 12:15Program Commences
12:15 – 13:30Lunch & Networking
13:30 – 15:00Program Commences
15.00 – 15:15Afternoon Break
15:15 – 16:45End of Program
Key Related Topics

โอเมก้าเวิลด์คลาส สร้างสรรค์นำเสนอ การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ

Event Information

ฉลองครบรอบ 15 ปี ลดสุดพิเศษ!

Limited offer, Book Now

Event Speaker