‘FAMILY CHARTER DEVELOPMENT’ WORKSHOP

สุดยอดเวิร์คชอปเพื่อการฝึกเขียนธรรมนูญครอบครัว

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 25,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(Contact us for Group Discount)

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

“ธรรมนูญครอบครัว” คือยาบำรุง พยุงธุรกิจครอบครัวให้เจริญก้าวหน้า สืบสานยั่งยืนนับ 100 ปี
• ธรรมนูญครอบครัว: กติกาขับเคลื่อนกิจการ/ครอบครัว
• อะไรไม่ใช่ธรรมนูญครอบครัว> กฎกติกา vs. พินัยกรรม vs. สัญญา
• ธรรมนูญครอบครัว vs. สัญญาผู้ถือหุ้น vs. ข้อบังคับของบริษัท
• หัวใจธรรมนูญครอบครัว ทำไมต้องมี Family Sense กับ Human Touch
• สืบสานธุรกิจอย่างไรให้ยั่งยืน ทางออก ทางเลือก การตัดสินใจ
• สร้างบริษัท Holdingของครอบครัวให้กลายเป็นกงสีที่ไม่มีวันตายได้อย่างไร

ธรรมนูญครอบครัวกับอนาคตของธุรกิจครอบครัว: ศาสตร์และศิลป์นอกตำราการบริหาร
• ธุรกิจครอบครัวที่เป็นภูเขาน้ำแข็ง
• กระบวนการทำธรรมนูญครอบครัวเป็นอย่างไร?
• จะคัดเลือกใคร เลือกอย่างไรมาร่วมทำธรรมนูญครอบครัว
• ศิลปะการทำความเข้าใจในประเด็นต่างๆที่อยู่ในธรรมนูญครอบครัว
• เวทีเปิดใจครอบครัว: เตรียม Workshop ทำอย่างไร
• เทคนิคกระบวนการร่วมกันมองประเด็นต่าง ๆในธรรมนูญครอบครัว จะทำอย่างไร
• เขียนธรรมนูญครอบครัวอย่างไร: รายละเอียดขั้นตอนเขียนธรรมนูญครอบครัว

1. ธุรกิจครอบครัว ศาสตร์และศิลป์นอกตำราการบริหาร
• Family Protocol
• Family Value
• Family Agreement
• Succession Plan
• Ownership

2. ธุรกิจครอบครัวเหมือนภูเขาน้ำแข็ง เรื่องครอบครัว เรื่องอารมณ์ความรู้สึก และเรื่องการบริหาร
• อารมณ์เป็นพื้นฐาน
• การตัดสินใจฝ่ายเดียว
• เป้าหมายส่วนบุคคล
การเพิกเฉยต่อความขัดแย้ง
• ผลประโยชน์ส่วนตัว
• การเมืองในครอบครัว
• ปฏิกิริยา

3. ความขัดแย้งในธุรกิจครอบครัวและการจัดการ
• เหตุแห่งความขัดแย้ง (Source of conflict)
• การป้องกันความขัดแย้ง (Conflict prevention)
• การแก้ไขความขัดแย้ง (Conflict resolution)
• การนำกฎหมายและภาษีเป็นแนวทางแก้ไขความขัดแย้ง (Legal and tax solution)

4. การบริหารธุรกิจครอบครัวให้ยั่งยืน ด้วยการปรับโครงสร้างธุรกิจครอบครัว
• “ธุรกิจ ครอบครัว ความเป็นเจ้าของ” สุดยอดกลยุทธฺ์ที่ท้าทาย
• การถือหุ้นและความเป็นเจ้าของ (Ownership and shareholding)
• การปรับโครงสร้างบริษัท (Corporate restructure)
• การแบ่งปันผลกำไร/ผลประโยชน์ (Benefits and profit sharing)
• ข้อพิจารณาด้านกฎหมายและภาษี (Legal and tax considerations)

5. ธรรมนูญครอบครัว
• ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องธรรมนูญครอบครัว
• กรอบการเขียนธรรมนูญครอบครัว

6. ขั้นตอนก่อนจัดทำธรรมนูญครอบครัว
• ข้อมูลครอบครัว ธุรกิจครอบครัว
• กำหนดสมาชิกที่เข้าร่วม
• นำเสนอโครงการ

7.ขั้นตอนการทำงานธรรมนูญครอบครัว เขียนธรรมนูญครอบครัวอย่างไร
• รายละเอียดขั้นตอนการเขียนธรรมนูญฯ
• การวิเคราะห์ครอบครัว
• การสร้างความเข้าใจ
• การสร้างข้อตกลง
• ลงมือปฏิบัติ

8. เวทีเปิดใจครอบครัว: เตรียม Workshop ทำอย่างไร
• เทคนิคกระบวนการร่วมกันมองประเด็นสำคัญในธรรมนูญครอบครัว
• ศิลปการทำความเข้าใจในประเด็นที่อยู่ในธรรมนูญครอบครัว
Case Study & Family Charter Writing Session

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’  สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“สุดยอดเวิร์คชอปเพื่อการฝึกเขียนธรรมนูญครอบครัว”