LEAN EXECUTION
for BUSINESS GROWTH

กลยุทธ์เพิ่มผลงาน ลดค่าใช้จ่าย ทวีผลกำไร
ทางด่วน..สร้างการเติบโตรอบใหม่..ในยุคดิจิตอล

เข้าร่วมได้ทั้งโรงแรมระดับห้าดาว และทาง ZOOM Meeting

31 MAY 2022
Registration Fee: ฿ 18,500  / Delegate (Exclude Vat)
UP to 30% DISCOUNT, CALL NOW 02-158-9892

Contact Us

Contact us

 

Verification

Call & Line

Accelerating Business Growth & Competitive Advantage amidst Digital Disruptions

New global business environment after COVID-19 will trigger the need for new strategy in LEAN Execution.
Lean is the strategy to optimize all business functions for cost reduction, profit margin & the new S-curve.

This Masterclass is to introduce must-have principles and tools in Lean Execution, crucial for New Business Growth. You will be equipped to innovate, transform, redesign and improve business performance.

ในโลกแห่งการแข่งขันทางธุรกิจยุคดิติตอล ผู้บริหารต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนมากมาย ด้วยการลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรและขยายธุรกิจให้เติบโต องค์กรส่วนใหญ่จึงเร่งนำระบบลีน (LEAN) เข้ามาปรับเการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผ่านการลดกระบวนการทำงานที่ไม่สร้างมูลค่าและเพิ่มความสามารถในการปรับตัวเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในหลักสูตรพิเศษนี้ ท่านจะได้รับความรู้ที่เข้มข้นจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรชั้นนำกว่า 20 ปี ทั้งหลักคิดวิธีการปฏิบัติและเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติ LEAN ให้เกิดผลสำเร็จ ในด้านการกำหนดคุณค่าจากมุมมองของลูกค้า การกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากกระบวนการธุรกิจ และการพัฒนากระบวนการทำงานเป้าหมายและบุคคลการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลประกอบการและการเติบโตให้ได้ตามเป้าหมาย

Session 1 : Value of Lean Execution in Achieving Profitability & Business Growth
ความสำคัญของระบบ LEAN ต่อการสร้างขีดความสามารถขององค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ธุรกิจ

Session 2 : Roadmap for Lean Execution to Drive Organizational Performance
แผนหลัก LEAN Execution เพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มชีดความสามารถขององค์กร

Session 3 : Methodologies and Tools to Drive Lean Execution in Your Organization
เทคนิคสำคัญและเครื่องมือในการผลักดัน LEAN Execution สู่การปฎิบัติในองค์กร

Session 4 : Lean Execution in Practice
การนำ LEAN สู่การปฏิบัติให้เกิดผลต่อคุณค่าที่ลูกค้าต้องการและการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรให้บรรลุผล

Session 5 : Integrating Lean Execution with Customer Experience Management
การบูรณาการระบบ LEAN เข้ากับการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าให้เหนือความคาดหมาย

KEY LEARNING for LEAN EXECUTION

เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างการเติบโตรอบใหม่

  • Value, Roadmap, Tools-Lean Execution using Digital Technologies
  • Strategic Lean Execution to ensure continuity and return on investment
  • Integrate Lean Execution with Customer Experience, Engagement & Satisfaction
  • Translate the benefits of Lean Execution into measurable – increased revenue, improved customer experience and cost reduction
  • Enabling Digital technologies to achieve integration and value of Lean Execution
  • Creating a continuous improvement culture to deliver business growth and ensure progression of Lean Execution


WHO SHOULD ATTEND

Digital Lean & Six Sigma’ cuts through all levels of an organization. Anyone engaged as a process owner or process improvement team leader – in any market or industry – will benefit from this Masterclass.

Key positions are Business Transformation, Service Quality, Operational Design/ Development, Strategic Planning, Customer Service, Operational Excellence, Business Process Improvement, New Product Development, Business Development, Product Innovation.

MEET OWC EXPERT

Dr. Suriya Lertwattanapongchai
Managing Director/ Lean Master, BMG Thailand
Over 20 Yeas in Lean Six Sigma & Business transformation

KEY RELATED TOPICS

Lean, Six Sigma, Lean Execution, Lean Transformation, Organizational Performance, Corporate Performance, Business Process, Customer Engagement

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร “กลยุทธ์เพิ่มผลงาน ลดค่าใช้จ่าย ทวีผลกำไร
ทางด่วน..สร้างการเติบโตรอบใหม่..ในยุคดิจิตอล”