FAMILY BUSINESS & WEALTH STRATEGIES

กลยุทธ์บริหารความมั่งคั่งของธุรกิจครอบครัวที่ยั่งยืนนับ 100 ปี

 

สัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meeting

AUG – OCT SUPER OFFERS

Registration Fee: 18,500฿ 9,500  / Delegate (Exclude Vat)
คบหาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ #มุ่งขจัดอุปสรรคธุรกิจ เร่งพิชิตอนาคตที่ดีกว่า#
URGENT & CRITICAL | EXECUTIVE FORUM

 

Contact Us

Contact us

 

Verification

Call & Line

Thai Speaking : 02-158-9892, 089-692-9900
English Speaking : 097-936-6304, 098-859-5596

Email : conference@omegaworldclass.org

ID Line : @omegaworldclass  ADD

ท่านปรารถนาให้กิจการครอบครัวยั่งยืนถึง 100 ปีหรือไม่? เมื่อท่านต้องการก็ย่อมมีทางเป็นไปได้
      หากสามารถวางแผนกลยุทธ์และเข้าใจกฏหมายให้ถูกต้องเพื่อให้การบริหารครอบครัวได้มีกลยุทธ์ที่นำไปสู่การสืบทอดกิจการอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ “ประเด็นกฎหมายและภาษี” เพื่อการปรับโครงสร้างกิจการและการสืบทอดกิจการครอบครัวอย่างยั่งยืน ท่านควรเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้รู้และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงจากคดีตัวอย่างวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งในประเด็นกฎหมายและภาษี

เจาะลึกครบประเด็นที่ท่านต้องรู้ก่อนใคร เพื่อสร้างกิจการ 100 ปี 
1. เข้าใจสาเหตุของความขัดแย้งในกิจการครอบครัว การป้องกัน
2. ความขัดแย้งในกิจการครอบครัว? จัดการได้! ด้วยมุมของกฎหมายและภาษีเช่น การแบ่งผลประโยชน์ ข้อพิพาทเรื่องทรัพย์สิน
3. การบริหารความขัดแย้งของกิจการครอบครัวที่มีคดีขึ้นสู่ศาล
4. การปรับโครงสร้างกิจการครอบครัวและการ “จัดแบ่งผลประโยชน์”
5. วิธีการการทำสัญญา Family Agreement การวางโครงสร้างบริษัท Holding เพื่อเป็น “กงสี” ของครอบครัว และ นโยบายการจ่ายเงินปันผลและ ผลกำไรให้แก่สมาชิกในครอบครัว
6. “การคัดเลือกทายาท” “การวางแผนพินัยกรรม” “การมอบอำนาจในองค์กร”
7. “กรณีศึกษาของ “กิจการ 100 ปี” ของไทยและต่างประเทศ:ควรมี Family Council หรือไม่?” และ “ธรรมนูญครอบครัวจำเป็นต้องมีทุกครอบครัวจริงหรือ?”
8. กลยุทธ์ทางกฏหมายและภาษีเพื่อการขยายกิจการไปต่างประเทศ การร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ การนำกิจการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
9. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ REIT การซื้อกิจการเพื่อขยายกิจการครอบครัว
10. การขายกิจการและกลยุทธ์การ “ออกจากธุรกิจ” อย่างมีประสิทธิภาพและยังคงสืบต่อความเจริญของครอบครัวต่อไป

COURSE LEADER
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ มีประสบการณ์ในงานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและภาษีทั้งในไทย และภาษีระหว่างประเทศ รวมถึงมีประสบการณ์บรรยายในงานสัมมนาด้านภาษีและเป็นอาจารย์พิเศษด้านภาษีและกฎหมายธุรกิจทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนตลอดจนเป็นคอลัมนิสต์ประจำด้านภาษีและกฎหมายธุรกิจในวารสารทางธุรกิจหลายฉบับ นอกจากนั้นอาจารย์ชินภัทรได้ให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจและเอกชนผ่านคณะกรรมการ ภาษีของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและทำหน้าที่เป็น ผู้ไกล่เกลี่ยคดีภาษีประจำศาลภาษีอากรกลาง

‘Owners & Successors’ of the Family Business Can’t Miss this Class

This WEBINAR PREMIUM is set out to provide legal and tax strategies for the family business to understand legal and tax implications in order to restructure the business for succession purposes. The main concept of this training is to provide in-depth legal and tax analysis for family business including real experiences and mistakes found from of the precedent cases. The training will cover the legal, contract and tax issues in relation to family asset, intellectual property, and personnel.

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีสำหรับกิจการของครอบครัว ให้มีความเข้าใจในประเด็นกฎหมายและภาษีในการปรับโครงสร้างกิจการและการสืบทอดกิจการครอบครัวอย่างยั่งยืน แนวคิดหลักของการฝึกอบรมนี้คือการวิเคราะห์ประเด็นกฎหมายและภาษีในเชิงลึกสำหรับกิจการครอบครัว รวมถึงการนำประสบการณ์จริงและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงจากคดีตัวอย่างมาใช้ประกอบการฝึกอบรม การฝึกอบรมนี้จะครอบคลุมถึงประเด็นกฎหมาย สัญญา และภาษีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของครอบครัว

CRITICAL KNOWLEDGE AND STRATEGIES FOR THE FAMILY BUSINESS
Legal and tax consideration for family business restructure
(ข้อพิจารณาทางกฎหมายและภาษีในการปรับโครงสร้างกิจการครอบครัว)
Strategic succession plan in family business (การสืบทอดกิจการครอบครัวอย่างมีกลยุทธ์)
Family business expansion with sustainable growth (การขยายกิจการครอบครัวให้เติบโตอย่างยั่งยืน)

WHO WILL BENEFIT
• BUSINESS OWNER
• FAMILY BUSINESS

• NEXT GENERATION OF FAMILY BUSINESS
• NON-MEMBERS OF FAMILY BUSINESS
• FAMILY BUSINESS SUCCESSOR AND SMES

COURSE LEADER

KEY RELATED TOPICS
WEALTH MANAGEMENT, ธุรกิจครอบครัว, FAMILY BUSINESS, กิจการครอบครัว, เจ้าของธุรกิจ, สืบทอดกิจการ, บริหารธุรกิจครอบครัว

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“กลยุทธ์บริหารความมั่งคั่งของธุรกิจครอบครัวที่ยั่งยืนนับ 100 ปี”