FAMILY BUSINESS & WEALTH MANAGEMENT

กลยุทธ์สืบทอด*ธุรกิจครอบครัว100ปี* กลวิธีจัดการ*ความมั่งคั่ง*ที่ยั่งยืน

 

สัมมนาระดับพรีเมี่ยม เจาะลึกปรึกษาตรงปัญหา มุ่งผลสำเร็จแท้จริง

ณ *โรงแรมระดับห้าดาว* มาตรฐานสูง รักษาระยะที่เหมาะสม

 

 

REGISTRATION FEE: 28,500 BAHT/PERSON (EXCLUDE VAT)
10% OFF IF PAY BY 10 October | EXCLUSIVE CLASS | HIGH STANDARD – 5 STARS

 

Contact Us

Contact us

 

Verification

Call & Line

Thai Speaking : 02-158-9892, 089-692-9900
English Speaking : 097-936-6304, 098-859-5596

Email : conference@omegaworldclass.org

ID Line : @omegaworldclass  ADD

วิเคราะห์เจาะลึกพิเศษกลยุทธ์สืบทอด-รักษา-สร้างความมั่งคั่งของธุรกิจครอบครัว และเทคนิคป้องกันความขัดแย้งภายในเพื่อให้สานต่อสืบทอด และขยายความมั่งคั่งของธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน ความเข้าใจในประเด็นกฏหมายและภาษีในการปรับโครงสร้างกิจการและการสืบทอดกิจการครอบครัวอย่างยั่งยืน

A century of family business is feasible if legal and tax planning are properly performed. Strategic business management leads to sustainable succession.’

ท่านปรารถนาให้กิจการครอบครัวยั่งยืนถึง 100 ปีหรือไม่? เมื่อท่านต้องการก็ย่อมมีทางเป็นไปได้ หากสามารถวางแผนกลยุทธ์และเข้าใจกฏหมายให้ถูกต้องเพื่อให้การบริหารครอบครัวได้มีกลยุทธ์ที่นำไปสู่การสืบทอดกิจการอย่างยั่งยืน ดังนั้นความเข้าใจใน “ประเด็นกฏหมายและภาษี” เพื่อการปรับโครงสร้างกิจการและการสืบทอดกิจการครอบครัวอย่างยั่งยืน จึงสำคัญอย่างยิ่ง ท่านควรเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้รู้และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงจากคดีตัวอย่าง แล้วทำการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งในประเด็นกฏหมายและภาษีเพื่อประยุกต์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของครอบครัวของท่าน รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาและบุคลากรในกิจการครอบครัวของท่าน

เจาะลึกครบประเด็นที่ท่านต้องรู้ก่อนใคร เพื่อสร้างกิจการ 100 ปี
1. ความขัดแย้งในกิจการครอบครัว การป้องกันและแนวทางการแก้ปัญหา
2. ความขัดแย้งในกิจการครอบครัว? จัดการได้! ด้วยมุมของกฎหมาย และภาษีเช่น การแบ่งผลประโยชน์ อำนาจบริหารกิจการ ข้อพิพาทในเรื่องทรัพย์สินของกิจการและครอบครัว
3. เรียนรู้เจาะลึกจากกรณีตัวอย่างการบริหารความขัดแย้งของกิจการครอบครัวที่มีคดีขึ้นสู่ศาล
4. วิธีป้องกันความขัดแย้งในการปรับโครงสร้างกิจการครอบครัวและการ “จัดแบ่งผลประโยชน์”
5. วิธีการการทำสัญญา Family Agreement การวางโครงสร้างบริษัท Holding เพื่อเป็น “กงสี” ของครอบครัว และ นโยบายการจ่ายเงินปันผลและ ผลกำไรให้แก่สมาชิกในครอบครัว
6. วิธีแยก/รวมการบริหารเพื่อสร้าง “ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง” ให้เหมาะสมแก่ “ทายาทของกิจการ” แต่ละคน
7. “การคัดเลือกทายาท” “การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน” “การวางแผนพินัยกรรม” “การมอบอำนาจในองค์กร”
8. การนำ “คนนอก” เข้ามาช่วยทายาทของกิจการบริหารกิจการครอบครัวภายใต้กรอบของกฎหมายและภาษีที่ถูกต้อง
9. “กรณีศึกษาของ “กิจการ 100 ปี” ของไทยและต่างประเทศ:ควรมี Family Council หรือไม่?” และ “ธรรมนูญครอบครัวจำเป็นต้องมีทุกครอบครัวจริงหรือ?”
10. กลยุทธ์ทาง กฎหมายและภาษีเพื่อการขยายกิจการไปต่างประเทศ การร่วมลงทุน กับพันธมิตรทางธุรกิจ การนำกิจการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีเพื่อการใช้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ REIT การซื้อกิจการอื่น เพื่อขยายกิจการครอบครัว
12. กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีเพื่อการขายกิจการและกลยุทธ์การ “ออกจากธุรกิจ” อย่างมีประสิทธิภาพและยังคงสืบต่อความเจริญของครอบครัวต่อไป

COURSE LEADER
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ มีประสบการณ์ในงานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและภาษีทั้งในไทย และภาษีระหว่างประเทศ รวมถึงมีประสบการณ์บรรยายในงานสัมมนาด้านภาษีและเป็นอาจารย์พิเศษด้านภาษีและกฎหมายธุรกิจทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนตลอดจนเป็นคอลัมนิสต์ประจำด้านภาษีและกฎหมายธุรกิจในวารสารทางธุรกิจหลายฉบับ นอกจากนั้นอาจารย์ชินภัทรได้ให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจและเอกชนผ่านคณะกรรมการ ภาษีของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและทำหน้าที่เป็น ผู้ไกล่เกลี่ยคดีภาษีประจำศาลภาษีอากรกลาง

‘Owners & Successors’ of the Family Business Can’t Miss this Class
This training program is set out to provide legal and tax strategies for the family business to understand legal and tax implications in order to restructure the business for succession purposes. The main concept of this training is to provide in-depth legal and tax analysis for including real experiences and mistakes found from of the precedent cases. The training will cover the legal, contract and tax issues in relation to family asset, intellectual property, and personnel.

การฝึกอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีสำหรับกิจการของครอบครัว ให้มีความเข้าใจในประเด็นกฎหมาย และภาษีในการปรับโครงสร้างกิจการและการสืบทอดกิจการครอบครัวอย่างยั่งยืน แนวคิดหลักของการฝึกอบรมนี้คือการวิเคราะห์ประเด็นกฎหมายและภาษีในเชิงลึกสำหรับกิจการครอบครัว รวมถึงการนำประสบการณ์จริงและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงจากคดีตัวอย่างมาใช้ประกอบการฝึกอบรม การฝึกอบรมนี้จะครอบคลุมถึงประเด็นกฎหมาย สัญญา และภาษีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของครอบครัวทรัพย์สินทางปัญญาและบุคลากรในกิจการครอบครัว

CRITICAL KNOWLEDGE AND STRATEGIES FOR THE FAMILY BUSINESS
• Legal and tax consideration for family business restructure
(ข้อพิจารณาทางกฎหมายและภาษีในการปรับโครงสร้างกิจการครอบครัว)
• Strategic succession plan in family business (การสืบทอดกิจการครอบครัวอย่างมีกลยุทธ์)
• Family business expansion with sustainable growth (การขยายกิจการครอบครัวให้เติบโตอย่างยั่งยืน)

WHO WILL BENEFIT
• BUSINESS OWNER
• FAMILY BUSINESS
• NEXT GENERATION OF FAMILY BUSINESS
• NON-MEMBERS OF FAMILY BUSINESS
• FAMILY BUSINESS SUCCESSOR AND SMES

 

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์สืบทอด*ธุรกิจครอบครัว100ปี* กลวิธีจัดการ*ความมั่งคั่ง*ที่ยั่งยืน”