PHONE NUMBER :

02 158 9892

Search
Close this search box.

INVESTOR RELATIONS
& CRISIS COMMUNICATIONS

INVESTOR RELATIONS
& CRISIS COMMUNICATIONS

กลยุทธ์นักลงทุนสัมพันธ์ สื่อสารคุณค่าผู้ถือหุ้นมั่นใจ ป้องกันภัยวิกฤตการณ์

Optimise Your Company’s Success in the Stock Market

• The Most Pressing Issues for Today’s Investors Relations
• Understand the capital markets- how they work in the real world
• How investors and analysts evaluate investment opportunities
• How to Meet the Expectation & Requirements of Investors
• Understand the role of Investor Relations and Media Relations
• Learn how to tell your company’s investment story convincingly
• How to implement best practices in financial communications

Investor Relations as ‘Strategic Partner’ to CEO & Board of Directors
Driving Valuation & Communication of Your Corporate Stories

• The role of Investor Relations and Media Relations
• What investors want from listed companies
• Types of investor – how they vary
• Shareholder value from the investors’ perspective
• Managing information expectations with investors
• Crisis Prevention: Get the right information at the right time to the investor

• The link with Corporate Vision & Strategy
• Effectively Communicating shareholder value
• Lessons for communicating strategy
• Communicating guidance
• Building Your Financial Calendar

• Segmenting investors
• Appealing to investment styles
• Attracting media attention & dealing with problems
• Writing effective press releases

• How global capital markets work
• Issuing shares, bonds & financing options
• Analysts – sell – side and buy-side
• How analysts work
• Rules and regulations

• How investors and analysts evaluate investment opportunities
• The investment decision: From analysis to valuation
• How listed companies are valued by the stock market
• Key valuation variables & how to influence them
• Plan Successful Roadshows for IPO and on-going

• Driving Valuation through Investor Relations & Media Relations
• Telling your company’s investment story convincingly
• How to implement financial communications
• Executing Crisis Prevention Plan

กลยุทธ์นักลงทุนสัมพันธ์ สื่อสารคุณค่าผู้ถือหุ้นมั่นใจป้องกันภัยแก้ไขทันวิกฤตการณ์

• เข้าใจบทบาท ความสำคัญของนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อมวลชนสัมพันธ์
• สิ่งที่นักลงทุนคาดหวังและต้องการจากบริษัทจดทะเบียน
• นักลงทุนมีหลายรูปแบบ แต่ละสไตล์ต่างกันอย่างไร
• วิเคราะห์มูลค่าหุ้นด้วยมุมมองของนักลงทุน

• การเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรสู่การสื่อสารกับตลาดฯ
• กลยุทธ์การสื่อสารพูดคุยและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
• การจัดการความคาดหวังของนักลงทุนให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์แก่การลงทุน
• การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักลงทุนในจังหวะเวลาทีเหมาะสม ป้องกันปัญหาหรือวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นได้

• การแบ่งกลุ่มนักลงทุน แต่ละประเภทมีรูปแบบและความต้องการเฉพาะ เหมือน-ต่างกันอย่างไร
• การดึงดูดความสนใจของสื่อ สร้างสรรค์ข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
• การจัดการกับปัญหา ข่าวลือ ข่าวเสียหาย ให้ได้อย่างมีประสิทธิผล

• เข้าใจกลไกการทำงานของตลาดทุนทั่วโลก ระดับภูมิภาคและประเทศไทย
• ทางเลือกทางการเงินที่น่าสนใจ แบบไหนเหมาะกับองค์กรและถูกใจนักลงทุน การออกหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร และรูปแบบอื่นๆ
• คิด-อ่าน-มองตลาดอย่างนักวิเคราะห์ ดูรอบด้านทั้งในมุมผู้ขายและผู้ซื้อ จุดตรงกลางที่สอดคล้องกัน

• นักลงทุนและนักวิเคราะห์ประเมินโอกาสในการลงทุนอย่างไร ส่งผลต่อมูลค่าของหุ้นต่างๆอย่างไร
• การวิเคราะห์สู่การประเมินมูลค่าและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน
• การประเมินมูลค่าเมื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น วิเคราะห์เจาะลึกก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับ IPO
• การนำเสนอแผนอย่างเป็นลำดับขั้นสู่ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้น IPO และคงความสำเร็จไว้ได้ยืนยาว

• กลวิธีการสื่อสารที่น่าเชื่อถือเพื่อโน้มน้าวใจนักลงทุน
• กลวิธีการบรรลุผลการสื่อสารด้านการเงิน
• การวางแผนและดำเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้เพื่อป้องกันวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นได้

Details

Ms. Orapan Bunchasansiri,
Founder / Managing Director / Senior Consultant,
Sphere Comm Limited

Dr. Phutthisith Tungsirihirunkul,
Former CEO, Von Bundit Co., Ltd.
Founding Partner, IBEX Advisory

Mrs. Viriya Lappromrattana,
Senior Executive Vice President,
I V Global Securities

Dr. Chalermchai Yodmalai,
Front Page News Editor, Naewna Newspaper and Columnist,
NAEWNA Newspaper

8:30 – 9:00Registration & Morning Coffee
9:00 – 10:30Program Commences
10:30 – 10:45Morning Break
10:45 – 12:15Program Commences
12:15 – 13:30Lunch & Networking
13:30 – 15:00Program Commences
15.00 – 15:15Afternoon Break
15:15 – 16:45End of Program
Key Related Topics

โอเมก้าเวิลด์คลาส สร้างสรรค์นำเสนอ การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ

Event Information
Event Speaker