INVESTOR RELATIONS & CRISIS COMMUNICATIONS

กลยุทธ์นักลงทุนสัมพันธ์ สื่อสารคุณค่าผู้ถือหุ้นมั่นใจ ป้องกันภัยวิกฤตการณ์

5 APRIL 2024, 9.00 – 16.45
@Grande Center Point Ratchadamri Hotel

15% Discount for 3 persons

LEADING FIRMS PARTICIPATED IN THIS SEMINAR, e.g.

Ananda Development

Boutique Corporation

Central Retail Corporation

KTB Securities (Thailand)

Medeze Group

Moong Pattana International

PP Prime

Siam Syndicate Technology

Sikarin

TRIS Rating

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

Optimise You Company’s Success in the Stock Market

• The Most Pressing Issues for Today’s Investors Relations
• Understand the capital markets- how they work in the real world
• How investors and analysts evaluate investment opportunities
• How to Meet the Expectation & Requirements of Investors
• Understand the role of Investor Relations and Media Relations
• Learn how to tell your company’s investment story convincingly
• How to implement best practices in financial communications

Investor Relations as ‘Strategic Partner’ to CEO & Board of Director
Driving Valuation & Communication of Your Corporate Stories

1) THE MOST PRESSING ISSUES FOR TODAY’S INVESTORS RELATIONS

• The role of Investor Relations and Media Relations
• What investors want from listed companies
• Types of investor – how they vary
• Shareholder value from the investors’ perspective
• Managing information expectations with investors
• Crisis Prevention: Get the right information at the right time to the investor

2) COMMUNICATING SHAREHOLDER VALUE
• The link with Corporate Vision & Strategy
• Effectively Communicating shareholder value
• Lessons for communicating strategy
• Communicating guidance
• Building Your Financial Calendar

3) MEETING THE EXPECTATION & REQUIREMENT OF INVESTORS
• Segmenting investors
• Appealing to investment styles
• Attracting media attention & dealing with problems
• Writing effective press releases

4) CAPITAL MARKETS – UNDERSTAND THE BIG PICTURE & THE FUTURE
• How global capital markets work
• Issuing shares, bonds & financing options
• Analysts – sell – side and buy-side
• How analysts work
• Rules and regulations

5) INFLUENCING VALUATION
• How investors and analysts evaluate investment opportunities
• The investment decision: From analysis to valuation
• How listed companies are valued by the stock market
• Key valuation variables & how to influence them
• Plan Successful Roadshows for IPO and on-going

6) CRISIS PREVENTION: REAL LIFE EXAMPLES & VIGOROUS DISCUSSION
• Driving Valuation through Investor Relations & Media Relations
• Telling your company’s investment story convincingly
• How to implement financial communications
• Executing Crisis Prevention Plan

กลยุทธ์นักลงทุนสัมพันธ์ สื่อสารคุณค่าผู้ถือหุ้นมั่นใจป้องกันภัยแก้ไขทันวิกฤตการณ์

1) ปัญหาเร่งด่วนที่สุดสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ในปัจจุบัน

• เข้าใจบทบาท ความสำคัญของนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อมวลชนสัมพันธ์
• สิ่งที่นักลงทุนคาดหวังและต้องการจากบริษัทจดทะเบียน
• นักลงทุนมีหลายรูปแบบ แต่ละสไตล์ต่างกันอย่างไร
• วิเคราะห์มูลค่าหุ้นด้วยมุมมองของนักลงทุน

2) การสื่อสารและสร้างเรื่องราวคุณค่าของบริษัทกับผู้ถือหุ้น

• การเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรสู่การสื่อสารกับตลาดฯ
• กลยุทธ์การสื่อสารพูดคุยและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
• การจัดการความคาดหวังของนักลงทุนให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์แก่การลงทุน
• การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักลงทุนในจังหวะเวลาทีเหมาะสม ป้องกันปัญหาหรือวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นได้

3) กลยุทธ์จัดการกับความต้องการของนักลงทุน

• การแบ่งกลุ่มนักลงทุน แต่ละประเภทมีรูปแบบและความต้องการเฉพาะ เหมือน-ต่างกันอย่างไร
• การดึงดูดความสนใจของสื่อ สร้างสรรค์ข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
• การจัดการกับปัญหา ข่าวลือ ข่าวเสียหาย ให้ได้อย่างมีประสิทธิผล

4) มองภาพรวมตลาดทุน ณ ปัจจุบันและคาดการณ์อนาคต

• เข้าใจกลไกการทำงานของตลาดทุนทั่วโลก ระดับภูมิภาคและประเทศไทย
• ทางเลือกทางการเงินที่น่าสนใจ แบบไหนเหมาะกับองค์กรและถูกใจนักลงทุน การออกหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร และรูปแบบอื่นๆ
• คิด-อ่าน-มองตลาดอย่างนักวิเคราะห์ ดูรอบด้านทั้งในมุมผู้ขายและผู้ซื้อ จุดตรงกลางที่สอดคล้องกัน

5) การประเมินค่าที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจลงทุน

• นักลงทุนและนักวิเคราะห์ประเมินโอกาสในการลงทุนอย่างไร ส่งผลต่อมูลค่าของหุ้นต่างๆอย่างไร
• การวิเคราะห์สู่การประเมินมูลค่าและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน
• การประเมินมูลค่าเมื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น วิเคราะห์เจาะลึกก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับ IPO
• การนำเสนอแผนอย่างเป็นลำดับขั้นสู่ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้น IPO และคงความสำเร็จไว้ได้ยืนยาว

6) เสวนาเข้มข้นเกี่ยวกับการป้องกันวิกฤติการณ์

• กลวิธีการสื่อสารที่น่าเชื่อถือเพื่อโน้มน้าวใจนักลงทุน
• กลวิธีการบรรลุผลการสื่อสารด้านการเงิน
• การวางแผนและดำเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้เพื่อป้องกันวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นได้

PROGRAM TIMETABLE

8.30 Registration & Morning Coffee
9:00 Program Commences
10:30 – 10:45 Morning Break
12:15 – 13:30 Lunch & Networking
15.00 – 15:15 Afternoon Break
16:45 End of Program

Key Related Topics

Investor Relation, Crisis Prevention, นักลงทุน, ตลาดหุ้น, Communicating Strategy, Investment, กลยุทธ์การสื่อสาร, ตลาดทุน, การประเมินมูลค่า

 

สถาบัน ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“กลยุทธ์นักลงทุนสัมพันธ์ สื่อสารคุณค่าผู้ถือหุ้นมั่นใจ ป้องกันภัยวิกฤตการณ์”

Register

Brochure