INVESTOR RELATIONS & CRISIS COMMUNICATIONS

กลยุทธ์นักลงทุนสัมพันธ์ สื่อสารคุณค่าผู้ถือหุ้นมั่นใจ ป้องกันภัยวิกฤตการณ์

เข้าร่วมได้ทั้งโรงแรมระดับห้าดาว และทาง ZOOM Meeting

21 APRIL 2023, 9.00 – 17.15
Click BROCHURE for Full Details
15% OFF for 3 PERSONS

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

Optimise You Company’s Success in the Stock Market

• The Most Pressing Issues for Today’s Investors Relations
• Understand the capital markets- how they work in the real world
• How investors and analysts evaluate investment opportunities
• How to Meet the Expectation & Requirements of Investors
• Understand the role of Investor Relations and Media Relations
• Learn how to tell your company’s investment story convincingly
• How to implement best practices in financial communications

Investor Relations as ‘Strategic Partner’ to CEO & Board of Director
Driving Valuation & Communication of Your Corporate Stories

1) THE MOST PRESSING ISSUES FOR TODAY’S INVESTORS RELATIONS

• The role of Investor Relations and Media Relations
• What investors want from listed companies
• Types of investor – how they vary
• Shareholder value from the investors’ perspective
• Managing information expectations with investors
• Crisis Prevention: Get the right information at the right time to the investor

2) COMMUNICATING SHAREHOLDER VALUE
• The link with Corporate Vision & Strategy
• Effectively Communicating shareholder value
• Lessons for communicating strategy
• Communicating guidance
• Building Your Financial Calendar

3) MEETING THE EXPECTATION & REQUIREMENT OF INVESTORS
• Segmenting investors
• Appealing to investment styles
• Attracting media attention & dealing with problems
• Writing effective press releases

4) CAPITAL MARKETS – UNDERSTAND THE BIG PICTURE & THE FUTURE
• How global capital markets work
• Issuing shares, bonds & financing options
• Analysts – sell – side and buy-side
• How analysts work
• Rules and regulations

5) INFLUENCING VALUATION
• How investors and analysts evaluate investment opportunities
• The investment decision: From analysis to valuation
• How listed companies are valued by the stock market
• Key valuation variables & how to influence them
• Plan Successful Roadshows for IPO and on-going

6) CRISIS PREVENTION: REAL LIFE EXAMPLES & VIGOROUS DISCUSSION
• Driving Valuation through Investor Relations & Media Relations
• Telling your company’s investment story convincingly
• How to implement financial communications
• Executing Crisis Prevention Plan

กลยุทธ์นักลงทุนสัมพันธ์ สื่อสารคุณค่าผู้ถือหุ้นมั่นใจป้องกันภัยแก้ไขทันวิกฤตการณ์

1) ปัญหาเร่งด่วนที่สุดสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ในปัจจุบัน

• เข้าใจบทบาท ความสำคัญของนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อมวลชนสัมพันธ์
• สิ่งที่นักลงทุนคาดหวังและต้องการจากบริษัทจดทะเบียน
• นักลงทุนมีหลายรูปแบบ แต่ละสไตล์ต่างกันอย่างไร
• วิเคราะห์มูลค่าหุ้นด้วยมุมมองของนักลงทุน

2) การสื่อสารและสร้างเรื่องราวคุณค่าของบริษัทกับผู้ถือหุ้น

• การเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กรสู่การสื่อสารกับตลาดฯ
• กลยุทธ์การสื่อสารพูดคุยและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
• การจัดการความคาดหวังของนักลงทุนให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์แก่การลงทุน
• การให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักลงทุนในจังหวะเวลาทีเหมาะสม ป้องกันปัญหาหรือวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นได้

3) กลยุทธ์จัดการกับความต้องการของนักลงทุน

• การแบ่งกลุ่มนักลงทุน แต่ละประเภทมีรูปแบบและความต้องการเฉพาะ เหมือน-ต่างกันอย่างไร
• การดึงดูดความสนใจของสื่อ สร้างสรรค์ข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
• การจัดการกับปัญหา ข่าวลือ ข่าวเสียหาย ให้ได้อย่างมีประสิทธิผล

4) มองภาพรวมตลาดทุน ณ ปัจจุบันและคาดการณ์อนาคต

• เข้าใจกลไกการทำงานของตลาดทุนทั่วโลก ระดับภูมิภาคและประเทศไทย
• ทางเลือกทางการเงินที่น่าสนใจ แบบไหนเหมาะกับองค์กรและถูกใจนักลงทุน การออกหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร และรูปแบบอื่นๆ
• คิด-อ่าน-มองตลาดอย่างนักวิเคราะห์ ดูรอบด้านทั้งในมุมผู้ขายและผู้ซื้อ จุดตรงกลางที่สอดคล้องกัน

5) การประเมินค่าที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจลงทุน

• นักลงทุนและนักวิเคราะห์ประเมินโอกาสในการลงทุนอย่างไร ส่งผลต่อมูลค่าของหุ้นต่างๆอย่างไร
• การวิเคราะห์สู่การประเมินมูลค่าและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน
• การประเมินมูลค่าเมื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น วิเคราะห์เจาะลึกก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับ IPO
• การนำเสนอแผนอย่างเป็นลำดับขั้นสู่ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้น IPO และคงความสำเร็จไว้ได้ยืนยาว

6) เสวนาเข้มข้นเกี่ยวกับการป้องกันวิกฤติการณ์

• กลวิธีการสื่อสารที่น่าเชื่อถือเพื่อโน้มน้าวใจนักลงทุน
• กลวิธีการบรรลุผลการสื่อสารด้านการเงิน
• การวางแผนและดำเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้เพื่อป้องกันวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นได้

Key Related Topics

Investor Relation, Crisis Prevention, นักลงทุน, ตลาดหุ้น, Communicating Strategy, Investment, กลยุทธ์การสื่อสาร, ตลาดทุน, การประเมินมูลค่า

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’  สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์นักลงทุนสัมพันธ์ สื่อสารคุณค่าผู้ถือหุ้นมั่นใจ ป้องกันภัยวิกฤตการณ์”

Register

Brochure