FIDIC CONTRACTS | 19 – 20 OCTOBER 2023

เคล็ดลับการใช้สัญญาก่อสร้างมาตรฐาน FIDIC (2nd, 2017)
เปรียบเทียบเชื่อมโยงทั้งมุมมองกฎหมายและวิศวกรรม

Read More